Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrfuktspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Robertus insignis
Kärrfuktspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten klotspindel, 2,5–4 mm. Hela spindeln är enfärgat brun med något mörkare bakkropp För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrfuktspindel Observationer i Sverige för kärrfuktspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Första fyndet i Sverige gjordes på Öland på 1970-talet (Knisa myr) och det är fortfarande enda fyndet i Sverige. Arten har minskat på senare tid trots att den var talrik på denna lokal. Utanför Öland är den endast funnen på fyra platser, två i England varav ett kärr med halvgräs, ett i Tyskland (före 1960), och ett från Estland med 3 funna honor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten enbart känd från Öland, Knisa mosse (Sven Almquist 1977) där den var förekom i tuvor av bunkestarr (Carex elata). Kärret har förändrats sedan 1977 och bunkestarren är nu praktiskt taget helt borta efter restaurering (naturvårdsåtgärd) och arten konstaterades minska därefter. Eftersökt i aktuellt kärr 2004 och andra Ölandska kärr utan resultat. Risken finns att arten är försvunnen från landet, men kan möjligtvis finnas på andra kärr i sydöstra Sverige då arten lever undanskymt och är relativt oansenlig. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (0-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Arten tycks enbart kunna leva i kärr eller i träskartad äng, det senare gällde för fyndorten i Tyskland. Att döma av iakttagelser av populationen i Knisa myr måste individerna ha ständig kontakt med vatten. Samtliga iakttagna ex fanns bland vattengenomdränkta kalkgynnade mossor framför allt då i bunkestarrtuvor, men även bland mossorna vid basen av ag-plantor. Inga ex anträffades i Knisa myrs Sphagnum-mosse. Adulta individer fanns året om.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Robertus (fuktspindlar), Art Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1908 - kärrfuktspindel Synonymer Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1907

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten enbart känd från Öland, Knisa mosse (Sven Almquist 1977) där den var förekom i tuvor av bunkestarr (Carex elata). Kärret har förändrats sedan 1977 och bunkestarren är nu praktiskt taget helt borta efter restaurering (naturvårdsåtgärd) och arten konstaterades minska därefter. Eftersökt i aktuellt kärr 2004 och andra Ölandska kärr utan resultat. Risken finns att arten är försvunnen från landet, men kan möjligtvis finnas på andra kärr i sydöstra Sverige då arten lever undanskymt och är relativt oansenlig. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (0-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
En relativt liten klotspindel, 2,5–4 mm. Hela spindeln är enfärgat brun med något mörkare bakkropp För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrfuktspindel

Länsvis förekomst och status för kärrfuktspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrfuktspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Första fyndet i Sverige gjordes på Öland på 1970-talet (Knisa myr) och det är fortfarande enda fyndet i Sverige. Arten har minskat på senare tid trots att den var talrik på denna lokal. Utanför Öland är den endast funnen på fyra platser, två i England varav ett kärr med halvgräs, ett i Tyskland (före 1960), och ett från Estland med 3 funna honor.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Robertus - fuktspindlar 
 • Art
  Robertus insignisO.Pickard-Cambridge, 1908 - kärrfuktspindel
  Synonymer
  Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1907

Arten tycks enbart kunna leva i kärr eller i träskartad äng, det senare gällde för fyndorten i Tyskland. Att döma av iakttagelser av populationen i Knisa myr måste individerna ha ständig kontakt med vatten. Samtliga iakttagna ex fanns bland vattengenomdränkta kalkgynnade mossor framför allt då i bunkestarrtuvor, men även bland mossorna vid basen av ag-plantor. Inga ex anträffades i Knisa myrs Sphagnum-mosse. Adulta individer fanns året om.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Knisa myr är således den enda kända lokalen med en känd någorlunda stor population. Myren har förändrats de senaste åren. Sphagnum-mossen som uppskattningsvis upptog 60 % av den 58 ha stora myren på 70-talet har ökat kraftigt i omfång. Tall, sälg och björk har invaderat mossen. Det lilla och perifert liggande bunkestarrkärret har mer eller mindre torkat ut, då vattenbalansen i myren svängt över till vitmossemossens fördel. Några ex av arten har ej synts till i Carex elata-tuvorna de allra senaste åren, i agkärret några få.
Naturreservatet Knisa myr måste restaureras om arten skall finnas kvar. Allt sly i vitmossedelen måste bort och vattennivån måste höjas. Eventuellt måste dessutom en viss decimering av den allmänt artfattiga Sphagnum-delen ske.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Almquist, S. 1978. Robertus insignis O. P.-Cambridge, described on material from Sweden (Araneae:Theridiidae) Ent. scand. 9: 124–128.

Almquist, S. 1984. Samhällen av spindlar och lockespindlar på Knis myr, Öland Ent. Tidskr. 105: 143–150.

Cambridge, O. P-, 1907. On new and rare British Arachnida. Proc. Dorset nat. Hist. antiq. Field Club 28: 121–148, 2 pls.

Heimer, S. & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin, 543 pp.

Locket, G. H. & Millidge, A. F. 1953. British spiders II. Ray Society, London. 449 pp.

Merrett, P. & Snazell, R. G. 1975. New and rare British spiders. Bull. Brit. Arach. Soc. 3(4): 106–112.

Procter, D. 1990. Robertus insignis O. P.-Cambridge (Theridiidae) rediscovered in Britain at Catfield Fen in Norfolk. Newsl. Br. arachnol Soc. 57: 2.

Wiehle, H. 1960. Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna. II. Theridiidae. Zool. Jahr. Abt. Syst. 88: 229–254.

Wunderlich, J. 1976. Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Enoplognatha Pavesi und Robertus O. P.-Cambridge (Aranaeida: Theridiidae). Senck. biol. 57(1/3): 97–113.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1995. Rev. Torbjörn Kronestedt 1997, Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Robertus - fuktspindlar 
 • Art
  Robertus insignis, O.Pickard-Cambridge, 1908 - kärrfuktspindel
  Synonymer
  Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1907
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1995. Rev. Torbjörn Kronestedt 1997, Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.