Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrgropspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Entelecara omissa
Kärrgropspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är en liten mattvävare, 1,25-1,7 mm lång, med mörk kropp och ljusare ben. Den hör till underfamiljen dvärgspindlar, Erigoniinae, inom familjen mattvävare, Linyphiidae. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrgropspindel Observationer i Sverige för kärrgropspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns få fynd från kustnära lokaler i Skåne, Öland och Uppland. I Skåne är den funnen i Lomma och på Kullaberg, på Öland från Knisa mosse, från Uppland från Ösbysjön i Djursholm, Kotlasjön på Lidingö och från sjön Silverträsk på Runmarö. Arten är sällsynt funnen i större delen av västra och centrala Europa, österut till södra Sibirien. De flesta fynden är från östra England och de nordligaste från Sverige och Estland. Det saknas fynd från resten av Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns fynd från Uppland, Södermanland, Öland och Skåne. Arten är är funnen i västra och centrala delarna av Europa norrut till Baltikum och Mälardalen i Sverige. Arten lever i våtmarker, främst i kustnära kärr, som bedöms minska i framförallt i södra Sverige. Arten är inte så väl eftersökt inom hela utbredningsområdet och således kan mörkertalet vara relativt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (10000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (8-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever i öppna mesotrofa kärr av mosaiktyp och i kärrmarker vid sjöar med högt vattenstånd. Oftast är kärren tuviga med starrtuvor. Vuxna förekommer vår och tidig sommar, maj-juni.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Entelecara, Art Entelecara omissa O.Pickard-Cambridge, 1903 - kärrgropspindel Synonymer Entelecara depilata Tullgren, 1955, Entelecara omissa O.Pickard-Cambridge, 1902

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns fynd från Uppland, Södermanland, Öland och Skåne. Arten är är funnen i västra och centrala delarna av Europa norrut till Baltikum och Mälardalen i Sverige. Arten lever i våtmarker, främst i kustnära kärr, som bedöms minska i framförallt i södra Sverige. Arten är inte så väl eftersökt inom hela utbredningsområdet och således kan mörkertalet vara relativt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (10000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (8-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Arten är en liten mattvävare, 1,25-1,7 mm lång, med mörk kropp och ljusare ben. Den hör till underfamiljen dvärgspindlar, Erigoniinae, inom familjen mattvävare, Linyphiidae. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrgropspindel

Länsvis förekomst och status för kärrgropspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrgropspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns få fynd från kustnära lokaler i Skåne, Öland och Uppland. I Skåne är den funnen i Lomma och på Kullaberg, på Öland från Knisa mosse, från Uppland från Ösbysjön i Djursholm, Kotlasjön på Lidingö och från sjön Silverträsk på Runmarö. Arten är sällsynt funnen i större delen av västra och centrala Europa, österut till södra Sibirien. De flesta fynden är från östra England och de nordligaste från Sverige och Estland. Det saknas fynd från resten av Norden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Entelecara  
 • Art
  Entelecara omissaO.Pickard-Cambridge, 1903 - kärrgropspindel
  Synonymer
  Entelecara depilata Tullgren, 1955
  Entelecara omissa O.Pickard-Cambridge, 1902

Arten lever i öppna mesotrofa kärr av mosaiktyp och i kärrmarker vid sjöar med högt vattenstånd. Oftast är kärren tuviga med starrtuvor. Vuxna förekommer vår och tidig sommar, maj-juni.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Det största hoten mot arten är igenväxning och dikning av kärr. Den kärrtyp som är artens habitat är särskilt hotad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler för att öka kunskapen om dess utbredning. Dikning av kärrmarker behöver minskas. Restaurering av vattenytan hos utdikade kärr skulle säkerligen gynna den då ett högt vattenstånd gynnar arten. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler för att öka kunskapen om dess utbredning. Restaurering av vattenytan hos utdikade kärr skulle säkerligen gynna gynna arten. Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt bör den inventeras, dess aktuella utbredning, status och hotbild klarläggas.

Decleer, K. 1992. First record of the Linyphiid spider Entelecara omissa (O. P. Cambridge) on the European Mainland. ­- The Newsletter, British Archnological Society 64: 6.

Jonsson, L.J. 2005. Agroeca dentigera and Entelecara omissa (Araneae: Liocranidae, Linyphiidae), found in Sweden. - Arachnologishe Mittelungen 29: 49-52.

Kupryjanowicz, J. 1997. Spiders of the Biebrza National Park - species new and rare to Poland. - Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. s 183-194. Siedlce Poland.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf , C. 2013. Araneae, Spinnen Europas. Version 1. 2013. http://www.araneae.unibe.ch/ Hämtad 17 jan. 2013.

Roberts, M.J. 1987. The Spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 2. Harley, Colchester. 204 s.

Russel-Smith, A. 2002. Entelecara omissa. s. 83. I: Harvey, P.R, Nellist, D. & Telfer, M.G. (red.): Provisional Atlas of British Spiders (Arachnida, Araneae), Vol. 1: 1-214. Biological Records Centre, Huntingdon.

Schikora, H.B. 1994. Entelecara omissa neu für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). Arachnologishe Mittelungen 8: 63-64.

Tullgren, A. 1955. Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi (2)7: 295-389.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Entelecara  
 • Art
  Entelecara omissa, O.Pickard-Cambridge, 1903 - kärrgropspindel
  Synonymer
  Entelecara depilata Tullgren, 1955
  Entelecara omissa O.Pickard-Cambridge, 1902
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013