Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrjohannesört

Organismgrupp Kärlväxter Hypericum tetrapterum
Kärrjohannesört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kärrjohannesört är en 30–60 cm hög, flerårig ört med 1–2 cm långa, äggrunda blad som är punkterade av genomskinliga glandelprickar. Bladen är motsatta och något stjälkomfattande. Stjälken, som ofta är tydligt rödanlupen, är kal, fyrkantig och har distinkt vingade kantlister. Blommorna är ganska små och sitter i täta knippen i grenspetsarna. Foderbladen är smala, spetsiga och nästan lika långa som de blekgula kronbladen. Kärrjohannesört blommar i juli-augusti och förökar sig med frön och utlöpare från stjälkens bas. Från fyrkantig johannesört H. maculatum, som är den andra arten i släktet med fyrkantig stjälk, skiljer den sig genom bredare kantlister och spetsiga foderblad som är jämnlånga med kronbladen. Dessa två arter bildar då och då hybrider.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrjohannesört Observationer i Sverige för kärrjohannesört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är kärrjohannesört endast känd från Skåne. Även om den möjligen gått något tillbaka, finns den fortfarande på åtskilliga lokaler i landskapets kalktrakter. Under 1990-talet har kärrjohannesört noterats från omkring 120 lokaler, de flesta i den sydligaste delen av landskapet. Den är huvudsakligen knuten till Skånes kalkhaltiga marker. I Danmark, där den anses bli allt ovanligare, är den känd från större delen av landet, undantaget de västligaste delarna av Jylland. Den är inte känd från Norge och Finland. Kärrjohannesört har en sammanhängande utbredning i de västra, södra och centrala delarna av Europa. Mot sydost blir den allt sparsammare men finns på spridda lokaler i Mindre Asien bort mot Kaspiska havet. Den finns även sällsynt i Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne. Kärrjohannesört växer på våt kalk- och näringsrik mark, gärna i anslutning till rinnande vatten. Typiska biotoper för arten är rikkärr, översilade fuktängar och kanter av bäckar, diken och mindre åar. Dikning eller andra ingrepp som påverkar de hydrologiska förhållandena på lokalerna är ett allvarligt hot mot arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 19000 (18000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 496 (350-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Kärrjohannesört växer på våt, kalk- och näringsrik mark, gärna i anslutning till rinnande vatten. Typiska biotoper för arten är rikkärr, översilade fuktängar och kanter av bäckar, diken och mindre åar, mera sällan alkärr och annan sumpskog. De flesta lokalerna för kärrjohannesört hävdas genom bete.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malpighiales (malpigiaordningen), Familj Hypericaceae (johannesörtsväxter), Släkte Hypericum (johannesörter), Art Hypericum tetrapterum Fr. - kärrjohannesört Synonymer Hypericum acutum Moench, Hypericum quadrangulum L., Fyreggad johannesört

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne. Kärrjohannesört växer på våt kalk- och näringsrik mark, gärna i anslutning till rinnande vatten. Typiska biotoper för arten är rikkärr, översilade fuktängar och kanter av bäckar, diken och mindre åar. Dikning eller andra ingrepp som påverkar de hydrologiska förhållandena på lokalerna är ett allvarligt hot mot arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 19000 (18000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 496 (350-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Kärrjohannesört är en 30–60 cm hög, flerårig ört med 1–2 cm långa, äggrunda blad som är punkterade av genomskinliga glandelprickar. Bladen är motsatta och något stjälkomfattande. Stjälken, som ofta är tydligt rödanlupen, är kal, fyrkantig och har distinkt vingade kantlister. Blommorna är ganska små och sitter i täta knippen i grenspetsarna. Foderbladen är smala, spetsiga och nästan lika långa som de blekgula kronbladen. Kärrjohannesört blommar i juli-augusti och förökar sig med frön och utlöpare från stjälkens bas. Från fyrkantig johannesört H. maculatum, som är den andra arten i släktet med fyrkantig stjälk, skiljer den sig genom bredare kantlister och spetsiga foderblad som är jämnlånga med kronbladen. Dessa två arter bildar då och då hybrider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrjohannesört

Länsvis förekomst och status för kärrjohannesört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrjohannesört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är kärrjohannesört endast känd från Skåne. Även om den möjligen gått något tillbaka, finns den fortfarande på åtskilliga lokaler i landskapets kalktrakter. Under 1990-talet har kärrjohannesört noterats från omkring 120 lokaler, de flesta i den sydligaste delen av landskapet. Den är huvudsakligen knuten till Skånes kalkhaltiga marker. I Danmark, där den anses bli allt ovanligare, är den känd från större delen av landet, undantaget de västligaste delarna av Jylland. Den är inte känd från Norge och Finland. Kärrjohannesört har en sammanhängande utbredning i de västra, södra och centrala delarna av Europa. Mot sydost blir den allt sparsammare men finns på spridda lokaler i Mindre Asien bort mot Kaspiska havet. Den finns även sällsynt i Nordafrika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malpighiales - malpigiaordningen 
 • Familj
  Hypericaceae - johannesörtsväxter 
 • Släkte
  Hypericum - johannesörter 
 • Art
  Hypericum tetrapterumFr. - kärrjohannesört
  Synonymer
  Hypericum acutum Moench
  Hypericum quadrangulum L.
  Fyreggad johannesört

Kärrjohannesört växer på våt, kalk- och näringsrik mark, gärna i anslutning till rinnande vatten. Typiska biotoper för arten är rikkärr, översilade fuktängar och kanter av bäckar, diken och mindre åar, mera sällan alkärr och annan sumpskog. De flesta lokalerna för kärrjohannesört hävdas genom bete.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Dikning eller andra ingrepp som påverkar de hydrologiska förhållandena på lokaler för kärrjohannesört är ett allvarligt hot mot arten. Även om den ibland växer i ganska högvuxen vegetation missgynnas den utan tvekan av upphörd hävd och alltför kraftig igenväxning. Konstgödning av betesmarker är troligen ytterligare ett hot mot kärrjohannesört.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Lokaler för kärrjohannesört som är belägna på betesmarker måste även i framtiden hävdas. Förekomster som håller på att växa igen bör röjas, och om möjligt bör lämplig hävd komma till stånd. Vid dikesrensningar och andra åtgärder som kan påverka vattenföringen, måste hänsyn tagas till förekomst av kärrjohannesört. Konstgödning bör inte spridas på eller i anslutning till växtplatserna.
Utländska namn – NO: Vengperikum, DK: Vinget Perikon, GB: Square-stalked St John´s-Wort.

Køie, A. 1939. Hypericaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 45: 59–72.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malpighiales - malpigiaordningen 
 • Familj
  Hypericaceae - johannesörtsväxter 
 • Släkte
  Hypericum - johannesörter 
 • Art
  Hypericum tetrapterum, Fr. - kärrjohannesört
  Synonymer
  Hypericum acutum Moench
  Hypericum quadrangulum L.
  Fyreggad johannesört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.