Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrmånspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Agroeca dentigera
Kärrmånspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor spindel med en kroppslängd på 4–6 mm. Framkroppen gulbrun med fyra mörkare strimmor på varje sida. Bakkroppen rödbrun, sidorna med svagt mörka fläckar. Artbestämning kräver noggrann undersökning av kopulationsorganen, se Almquist (2006). Honan känns igen på det specifikt hjärtformade könsfältet, hanen på parningsorganets apophyser.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrmånspindel Observationer i Sverige för kärrmånspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De svenska fynden är gjorda i Skåne och utgörs av en hona funnen 1976 i Klagshamn, söder om Malmö samt 4 hanar och 3 honor från ett kärr på f.d. Norra campingplatsen i Lomma, funna 1990–1992. Arten eftersöktes 2004 i Lomma, men återfanns ej. Arten är endast känd från enstaka lokaler i Europa. Den beskrevs från en hona påträffad i södra Ryssland. Det andra fyndet gjordes så sent som 1967 i närheten av Bremen i norra Tyskland. Senare har arten påträffats på ett fåtal lokaler i Rumänien, England, Belgien, Berlin, Litauen och södra Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är arten känd från två lokaler i sydvästra Skåne (Lomma och Klagshamn) från 1970- till 1990-talet. Arten är eftersökt 2004 i Lomma, men ej återfunnen. Artens biotop, kärr, är minskande i Skåne och hotade pga av brist på hävd och exploatering. Arten är sällsynt i hela Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Alla fynd av arten har gjorts i eller nästan genomvåta miljöer. Klagshamnsfyndet gjordes i en driftvall av våta vassrör på en smal havsstrandsremsa tätt intill en hästbetad låglänt och fuktig strandäng. Fynden i Lomma är gjorda på eller i tuvor av bunkestarr, Carex elata. Exemplaren från södra Ryssland och Bremen togs i mattor av vitmossor, Sphagnum liksom ett av fynden från Rumänien, som gjordes en meter ned i torven. Det andra fyndet från Rumänien är i vass. Fynden från Berlin är såväl i partier med bladvass som i sådana med starr. I Belgien togs arten på en blåtåtel-ljunghed som angränsade till en sankmark med Sphagnum . Det finska fyndet är från en mosse. Arten verkar behöva fuktiga växtrester att leva i. Mycket tyder på att den fordrar täta ansamlingar av växter, såsom starrtuvor eller vasshögar, och en tät och våt mossmatta. Biotopen bör även vara solbelyst. Troligen håller sig arten gömd inne i täta växtsamlingar om dagen för att, åtminstone ibland, göra vandringar på ytan av underlaget. Arten är vinteraktiv. Fynden från Lomma är gjorda i oktober-april.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Liocranidae (månspindlar), Släkte Agroeca, Art Agroeca dentigera Kulczyński, 1913 - kärrmånspindel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är arten känd från två lokaler i sydvästra Skåne (Lomma och Klagshamn) från 1970- till 1990-talet. Arten är eftersökt 2004 i Lomma, men ej återfunnen. Artens biotop, kärr, är minskande i Skåne och hotade pga av brist på hävd och exploatering. Arten är sällsynt i hela Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En relativt stor spindel med en kroppslängd på 4–6 mm. Framkroppen gulbrun med fyra mörkare strimmor på varje sida. Bakkroppen rödbrun, sidorna med svagt mörka fläckar. Artbestämning kräver noggrann undersökning av kopulationsorganen, se Almquist (2006). Honan känns igen på det specifikt hjärtformade könsfältet, hanen på parningsorganets apophyser.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrmånspindel

Länsvis förekomst och status för kärrmånspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrmånspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De svenska fynden är gjorda i Skåne och utgörs av en hona funnen 1976 i Klagshamn, söder om Malmö samt 4 hanar och 3 honor från ett kärr på f.d. Norra campingplatsen i Lomma, funna 1990–1992. Arten eftersöktes 2004 i Lomma, men återfanns ej. Arten är endast känd från enstaka lokaler i Europa. Den beskrevs från en hona påträffad i södra Ryssland. Det andra fyndet gjordes så sent som 1967 i närheten av Bremen i norra Tyskland. Senare har arten påträffats på ett fåtal lokaler i Rumänien, England, Belgien, Berlin, Litauen och södra Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Liocranidae - månspindlar 
 • Släkte
  Agroeca  
 • Art
  Agroeca dentigeraKulczyński, 1913 - kärrmånspindel

Alla fynd av arten har gjorts i eller nästan genomvåta miljöer. Klagshamnsfyndet gjordes i en driftvall av våta vassrör på en smal havsstrandsremsa tätt intill en hästbetad låglänt och fuktig strandäng. Fynden i Lomma är gjorda på eller i tuvor av bunkestarr, Carex elata. Exemplaren från södra Ryssland och Bremen togs i mattor av vitmossor, Sphagnum liksom ett av fynden från Rumänien, som gjordes en meter ned i torven. Det andra fyndet från Rumänien är i vass. Fynden från Berlin är såväl i partier med bladvass som i sådana med starr. I Belgien togs arten på en blåtåtel-ljunghed som angränsade till en sankmark med Sphagnum . Det finska fyndet är från en mosse. Arten verkar behöva fuktiga växtrester att leva i. Mycket tyder på att den fordrar täta ansamlingar av växter, såsom starrtuvor eller vasshögar, och en tät och våt mossmatta. Biotopen bör även vara solbelyst. Troligen håller sig arten gömd inne i täta växtsamlingar om dagen för att, åtminstone ibland, göra vandringar på ytan av underlaget. Arten är vinteraktiv. Fynden från Lomma är gjorda i oktober-april.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Dess sällsynthet och stora miljökrav gör den extra sårbar för miljöförändringar. De svenska lokalerna ligger intill expanderande bostadsområden. Risk finns på sikt för utbyggnad av Klaghamnsområdet. Området i Lomma har använts som campingplats. Risk finns för exploatering av området och utfyllnad med schaktmassor har skett i anslutning till kärret 2009. Starrtuvskärret i Lomma håller dessutom på att långsamt växa igen.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Om de aktuella biotoperna skall kunna bevaras måste hänsyn tas till dem vid framtida markanvändning. En viss borttagning av buskar och träd bör ske i starrtuvkärret i Lomma.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-601.

Braun, R. 1967. Agroeca dentigera Kulczynski 1913, eine für Deutschland neue Clubionide. Senck. biol. 48: 179–181.

Felton, C. Judd, S. & Merrett, P. 2004. Agroeca dentigera Kulczynski, 1913, a liocranid spider new to Britain (Araneae, Liocranidae). Bull. Br. Arachnol. Soc.13 (3), 90-92.

Jocqué, R. 1977. On the ocurrence of Agroeca dentigera Kulczynski in Belgium (Araneae, Clubionidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 4: 80–82.

Jonsson, L.J. 2005. Agroeca dentigera and Entelecara omissa (Araneae: Liocranidae, Linyphiidae), found in Sweden. Arachnol. Mitt. 29: 49-52.

Kulczynski, V. 1913. Arachnoidea I:Velitschovsky, V., Faune du district de Walouyki du gouvernement de Woronège (Russie), 10: 1–30. Cracovie.

Sterghiu, C. 1985. Fam. Clubionidae. I Fauna Republicii Socialiste Fascicula 4. Academia Republicii Socialiste Romania, Bucharest. Wunderlich, J. 1975. Dritter Beitrag zur Spinnenfauna Berlins (Arachnida:Araneae). Sb. Ges. naturforsch. Fr. Berlin (N.F.) 15: 39–57.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1995. Rev. Torbjörn Kronestedt 1997, Sven Almquist & Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Liocranidae - månspindlar 
 • Släkte
  Agroeca  
 • Art
  Agroeca dentigera, Kulczyński, 1913 - kärrmånspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1995. Rev. Torbjörn Kronestedt 1997, Sven Almquist & Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.