Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrnycklar

Organismgrupp Kärlväxter Anacamptis palustris
Kärrnycklar Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kärrnycklar är en upp till 10–50(70) cm hög, tämligen spenslig orkidé med hela knölrötter. Bladen är jämnt strödda längs stjälken, långspetsade och endast 5–8 mm breda. Bladen har stjälkomfattande bas, är tydligt rännformade, ofläckade och de övre blir allt mindre. Axet är glest, med stora, svalt rosa blommor (blomfärgen är enhetligare än hos närbesläktade arter). Blomningen sker huvudsakligen i juli, mer sällan i slutet av juni eller i början av augusti. Nästa års blomskott börjar växa fram i slutet av juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrnycklar Observationer i Sverige för kärrnycklar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De gotländska förekomsterna av kärrnycklar är de enda i Norden. Från Öland finns en något osäker uppgift från 1867. Arten har varit känd från ett 50-tal lokaler (troligen fanns den på betydligt fler innan de stora utdikningarnas tid på Gotland) men är försvunnen från ca 30 av dessa. Uppskattningsvis har den ursprungliga populationen reducerats med 98 %. De gotländska lokalerna är nordliga utposter. Kärrnycklar har i övrigt i Europa en lokalgrupp i norra Tyskland samt ett fåtal förekomster spridda söderut i Europa, vidare finns den i västra Asien och Nordafrika. Kärrnycklarna är på kraftig tillbakagång även i resten av Europa, i Tyskland har den efter 1945 endast kunnat återfinnas på 22 % av de tidigare kända lokalerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast på Gotland med cirka 20 lokaler. Den typiska växtplatsen för kärrnycklar är agmyrarnas kantzon, där knappagbältet övergår i agvegetation (tre fjärdedelar av de aktuella lokalerna). Växtplatsen är dränkt på vintern, våren och försommaren men torkar senare ut. Regleringar som bryter den naturliga vattenregimen har visat sig katastrofala. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2156 km² och förekomstarean (AOO) till 44 (36-68) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Den typiska växtplatsen för kärrnycklar är agmyrarnas kantzon, där knappagbältet övergår i agvegetation (tre fjärdedelar av de aktuella lokalerna). Växtplatsen är dränkt på vintern, våren och försommaren men torkar senare ut. Underlaget är även på högsommaren vått eller växelvått. Kärrnycklar är ljus- och värmekrävande. Arten växer främst där vegetationen är mindre sluten. Följearter är ofta knappag Schoenus nigricans, axag S. ferrugineus, ag Cladium mariscus, älväxing Sesleria caerulea, blåtåtel Molinia caerulea, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata, kärrknipprot Epipactis palustris och brudsporre Gymnadenia conopsea.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Anacamptis (salepsrötter), Art Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman et al. - kärrnycklar Synonymer Orchis palustris Jacq., Orchis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens, Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens, Kärrnyckelblomster

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast på Gotland med cirka 20 lokaler. Den typiska växtplatsen för kärrnycklar är agmyrarnas kantzon, där knappagbältet övergår i agvegetation (tre fjärdedelar av de aktuella lokalerna). Växtplatsen är dränkt på vintern, våren och försommaren men torkar senare ut. Regleringar som bryter den naturliga vattenregimen har visat sig katastrofala. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2156 km² och förekomstarean (AOO) till 44 (36-68) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Kärrnycklar är en upp till 10–50(70) cm hög, tämligen spenslig orkidé med hela knölrötter. Bladen är jämnt strödda längs stjälken, långspetsade och endast 5–8 mm breda. Bladen har stjälkomfattande bas, är tydligt rännformade, ofläckade och de övre blir allt mindre. Axet är glest, med stora, svalt rosa blommor (blomfärgen är enhetligare än hos närbesläktade arter). Blomningen sker huvudsakligen i juli, mer sällan i slutet av juni eller i början av augusti. Nästa års blomskott börjar växa fram i slutet av juli.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrnycklar

Länsvis förekomst och status för kärrnycklar baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrnycklar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De gotländska förekomsterna av kärrnycklar är de enda i Norden. Från Öland finns en något osäker uppgift från 1867. Arten har varit känd från ett 50-tal lokaler (troligen fanns den på betydligt fler innan de stora utdikningarnas tid på Gotland) men är försvunnen från ca 30 av dessa. Uppskattningsvis har den ursprungliga populationen reducerats med 98 %. De gotländska lokalerna är nordliga utposter. Kärrnycklar har i övrigt i Europa en lokalgrupp i norra Tyskland samt ett fåtal förekomster spridda söderut i Europa, vidare finns den i västra Asien och Nordafrika. Kärrnycklarna är på kraftig tillbakagång även i resten av Europa, i Tyskland har den efter 1945 endast kunnat återfinnas på 22 % av de tidigare kända lokalerna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Anacamptis - salepsrötter 
 • Art
  Anacamptis palustris(Jacq.) R. M. Bateman et al. - kärrnycklar
  Synonymer
  Orchis palustris Jacq.
  Orchis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
  Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
  Kärrnyckelblomster

Den typiska växtplatsen för kärrnycklar är agmyrarnas kantzon, där knappagbältet övergår i agvegetation (tre fjärdedelar av de aktuella lokalerna). Växtplatsen är dränkt på vintern, våren och försommaren men torkar senare ut. Underlaget är även på högsommaren vått eller växelvått. Kärrnycklar är ljus- och värmekrävande. Arten växer främst där vegetationen är mindre sluten. Följearter är ofta knappag Schoenus nigricans, axag S. ferrugineus, ag Cladium mariscus, älväxing Sesleria caerulea, blåtåtel Molinia caerulea, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata, kärrknipprot Epipactis palustris och brudsporre Gymnadenia conopsea.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Genom myrdikningarna har kärrnycklarna decimerats kraftigt. Regleringar som bryter den naturliga vattenregimen har visat sig katastrofala. Förekomsten i Träskmyr (24 ex 1990 på grund av felaktig reglering) har efter ny vattendom och en ny dammanläggning, som föranletts av en utredning av vattenståndets inverkan på floran, ökat till närmare 1000 ex 1995. Utbredningen är dock ojämnt fördelad på grund av fortsatta missförhållanden inom delar av området, och det är fortfarande långt kvar till att arten kommit upp i den numerär den haft före regleringen. Dikning av skogsmark och grävning av viltvatten är andra hot. Tranor kan dessutom rycka upp plantorna för att äta upp rotknölarna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
Tre lokaler med rik förekomst av kärrnycklar ingår i nätverket Natura 2000. Exploatering av, eller utdikning nära, kvarvarande lokaler med kärrnycklar bör inte tillåtas. Arten bör övervakas av floraväktare.
Kärrnycklar är fridlysta. Inom sitt utbredningsområde brukar kärrnycklarna delas in i underarter. Inom den östliga delen av utbredningsområdet ssp. elegans och i väster ssp. palustris, men övergången mellan underarterna är flytande varför de har ifrågasatts. Utländska namn – NO: Myrmarihand, DK: Mose-Gøgeurt.

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattson, M. & Porsne, T. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Natur och Kultur. Stockholm.

Haeupler, H. & Schönfelder, P. 1988. Atlas der Fern- und Blütenpflanzen des Bundesrepublik Deutschlands. Stuttgart.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants. Koenigstein.

Högström, S. 1989. Vattenregleringens inverkan på floran i Träskmyr. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Högström, S. 1991. Kärrnycklar, Orchis palustris, på Gotland 1982–1990. Svensk Bot. Tidskr. 85: 355–376.

Högström, S. 1995. Kärrnycklarna i Träskmyr 1995. Rapport till länsstyrelsen i Gotlands län.

Högström, S. 1999. Något om kärrnycklarna Orchis palustris på Gotland 1991-1998. Svensk Bot. Tidskr. 93: 157–161.

Ingmansson, G. & Johansson B. G. 2005. Gotlands orkidéer. Rindi 25: 3–82.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Mossberg, B. & Nilsson, S. 1977. Nordens orkidéer. Stockholm.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Petersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118.

Rosvall, S. & Pettersson, B. 1951. Gotlands orkidéer. Stockholm.

Soó, R. de 1980. Orchis L. I. Tutin, T. G. m fl, Flora Europaea 5: 337–342. Cambridge.

Wahlenberg, G. 1806. Utkast till Gottlands flora. Kungl. Vetensk. akad. Handl. 1805: 49–66, 110–134, 1806: 57–75, 130–178.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Stig Högström 1998.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Anacamptis - salepsrötter 
 • Art
  Anacamptis palustris, (Jacq.) R. M. Bateman et al. - kärrnycklar
  Synonymer
  Orchis palustris Jacq.
  Orchis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
  Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
  Kärrnyckelblomster
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Stig Högström 1998.