Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrpaddspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Ozyptila gertschi
Kärrpaddspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten krabbspindelart (kroppslängd 3–4 mm). Båda könen är tecknade i gult och brunt. Framkroppen har två parallella bruna band. Bakkroppen är till största delen gulaktig med svagare bruna teckningar. Hanen är relativt lätt att skilja från de närbesläktade arterna på pedipalpernas utseende, O. gertschi har bl.a. ett osedvanligt långt taggliknande utskott (apofys) på utsidan av pedipalpens tibia. Hanens framkropp är dessutom ljusare tecknad än hos den närbesläktade O. trux. Honorna kan dock vara svårare att särskilja och kräver mer noggrann granskning av epigynets struktur (se illustr. i Dondale & Redner 1978, Heimer & Nentwig 1991, Almqvist 2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrpaddspindel Observationer i Sverige för kärrpaddspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fram till 2005 fanns i Sverige endast ett fynd av O. gertschi, gjort av Hans Lohmander 1954 på en fuktig strandäng vid östra delen av sjön Yngaren i Södermanland (Lohmander 1955). Under sommaren 2005 inventerades 11 rikkärr i Uppsala län m.h.a. fallfällor, på fem av dessa lokaler hittades enstaka exemplar av krabbspindeln (Sandström, 2006). Fyra av rikärren (Komossen, Gubbenhölsjön, Hällefjärd, Dragmossen) ligger samlade i de kalkrika norra delarna av Uppsala län, medan det femte, Styggkärret, ligger längre söderut ca 20km NV om Uppsala. Ytterligare fynd är gjorda 2009 i ett rikkärr i Jönköping, Rocksjön. Fynd i Finland har gjorts på Åland 1971 i rikkärret Bredmossen (Lehtinen m.fl. 1979). I Estland har arten hittats på ett tiotal lokaler (Vilbaste 1980) och i Lettland på en lokal (Cera 2009). I södra Tyskland finns tre fyndplatser (Wunderlich 1973). Ytterligare ett fåtal fyndlokaler finns i Polen (Kupryjanowicz 2003). Dessutom är den funnen i Slovakien och det finns ett fynd i Ryssland strax väster om Uralbergen. Arten har en holarktisk utbredning och är relativt spridd i norra Nordamerika, främst i Kanada. Om artens utbredning i Sibirien öster om Ural är inget känt men det verkar inte osannolikt att den även förekommer där. Arten är upptagen i den finska rödlistan (EN). Fynden i Sverige ligger i artens västligaste utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en holarktisk utbredning och är i Europa funnen i Central- och Östeuropa norrut till Estland och Åland. Är i Sverge känd från sex rikkärr i norra Uppland (2005-2013) samt ytterligare ett rikkärr i Jönköping (2009). Dessutom finns ett tidigare fynd från ett strandnära rikkärr, i Södermanland (Stigtomta) 1954. Arten är generellt sällsynt och det finns endast få fynd i flertalet länder där den är påträffad i Europa. Arten lever i starrkärr med mossor och ett flertal fynd är från rikkärr. I Nordamerika även i andra våtmarker. Flera av lokalerna i Sverige växer långsamt igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Det svenska materialet är taget på olika öppna rikkärr (trådstarr, mossor, vass) och på en fuktig strandäng vid en sjö (strandnära rikkärr). Det åländska materialet insamlades på ett rikkärr, och fynden i Estland är alla från kärr. I södra Tyskland är den funnen på starrkärr och liknande och i Polen bedöms vara en specialiserad rikkärrsart (Kupryjanowicz 2003). Att det rör sig om en specialiserad våtmarksart är tydligt, och sannolikt är arten mer strikt bunden till öppna kärrmiljöer med mossa och starr. Fynden från Nordamerika kommer från våtmarker men där är arten eventuellt bredare i sitt biotopval, men det rör sig alltid om våtmarker (Hancock 2009). Sannolikt lever arten nere i mossan då nästan alla fynd gjorts m.h.a fallfällor eller såll. All fynd i Sverige har gjorts under perioden början av juni till mitten av juli.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Thomisidae (krabbspindlar), Släkte Ozyptila, Art Ozyptila gertschi Kurata, 1944 - kärrpaddspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en holarktisk utbredning och är i Europa funnen i Central- och Östeuropa norrut till Estland och Åland. Är i Sverge känd från sex rikkärr i norra Uppland (2005-2013) samt ytterligare ett rikkärr i Jönköping (2009). Dessutom finns ett tidigare fynd från ett strandnära rikkärr, i Södermanland (Stigtomta) 1954. Arten är generellt sällsynt och det finns endast få fynd i flertalet länder där den är påträffad i Europa. Arten lever i starrkärr med mossor och ett flertal fynd är från rikkärr. I Nordamerika även i andra våtmarker. Flera av lokalerna i Sverige växer långsamt igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En relativt liten krabbspindelart (kroppslängd 3–4 mm). Båda könen är tecknade i gult och brunt. Framkroppen har två parallella bruna band. Bakkroppen är till största delen gulaktig med svagare bruna teckningar. Hanen är relativt lätt att skilja från de närbesläktade arterna på pedipalpernas utseende, O. gertschi har bl.a. ett osedvanligt långt taggliknande utskott (apofys) på utsidan av pedipalpens tibia. Hanens framkropp är dessutom ljusare tecknad än hos den närbesläktade O. trux. Honorna kan dock vara svårare att särskilja och kräver mer noggrann granskning av epigynets struktur (se illustr. i Dondale & Redner 1978, Heimer & Nentwig 1991, Almqvist 2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrpaddspindel

Länsvis förekomst och status för kärrpaddspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrpaddspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fram till 2005 fanns i Sverige endast ett fynd av O. gertschi, gjort av Hans Lohmander 1954 på en fuktig strandäng vid östra delen av sjön Yngaren i Södermanland (Lohmander 1955). Under sommaren 2005 inventerades 11 rikkärr i Uppsala län m.h.a. fallfällor, på fem av dessa lokaler hittades enstaka exemplar av krabbspindeln (Sandström, 2006). Fyra av rikärren (Komossen, Gubbenhölsjön, Hällefjärd, Dragmossen) ligger samlade i de kalkrika norra delarna av Uppsala län, medan det femte, Styggkärret, ligger längre söderut ca 20km NV om Uppsala. Ytterligare fynd är gjorda 2009 i ett rikkärr i Jönköping, Rocksjön. Fynd i Finland har gjorts på Åland 1971 i rikkärret Bredmossen (Lehtinen m.fl. 1979). I Estland har arten hittats på ett tiotal lokaler (Vilbaste 1980) och i Lettland på en lokal (Cera 2009). I södra Tyskland finns tre fyndplatser (Wunderlich 1973). Ytterligare ett fåtal fyndlokaler finns i Polen (Kupryjanowicz 2003). Dessutom är den funnen i Slovakien och det finns ett fynd i Ryssland strax väster om Uralbergen. Arten har en holarktisk utbredning och är relativt spridd i norra Nordamerika, främst i Kanada. Om artens utbredning i Sibirien öster om Ural är inget känt men det verkar inte osannolikt att den även förekommer där. Arten är upptagen i den finska rödlistan (EN). Fynden i Sverige ligger i artens västligaste utbredningsområde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Ozyptila  
 • Art
  Ozyptila gertschiKurata, 1944 - kärrpaddspindel

Det svenska materialet är taget på olika öppna rikkärr (trådstarr, mossor, vass) och på en fuktig strandäng vid en sjö (strandnära rikkärr). Det åländska materialet insamlades på ett rikkärr, och fynden i Estland är alla från kärr. I södra Tyskland är den funnen på starrkärr och liknande och i Polen bedöms vara en specialiserad rikkärrsart (Kupryjanowicz 2003). Att det rör sig om en specialiserad våtmarksart är tydligt, och sannolikt är arten mer strikt bunden till öppna kärrmiljöer med mossa och starr. Fynden från Nordamerika kommer från våtmarker men där är arten eventuellt bredare i sitt biotopval, men det rör sig alltid om våtmarker (Hancock 2009). Sannolikt lever arten nere i mossan då nästan alla fynd gjorts m.h.a fallfällor eller såll. All fynd i Sverige har gjorts under perioden början av juni till mitten av juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Utdikningar av våtmarker och andra ingrepp som påverkar vattenståndet. Igenväxning av våtmarker till följd av upphörd hävd och eutrofiering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens bör eftersökas så att aktuell utbredning, hotbild och status bättre kan fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Cera, I. 2009. Four spider (Araneae) species new to the fauna of Latvia. Latvijas Entomologs 47: 93-94.

Dondale, C. D. & Redner, J. H. 1978. The Crab spiders of Canada and Alaska (Araneae: Philodromidae and Thomisidae). The Insects and Arachnids of Canada 5: 1–255.

Esyunin, S. L., Efimik, V. E. & Mazura, N. S. 1999. Remarks on the Ural spider fauna, 10. New records of spider species. Arthropoda Selecta 7(4): 319–327.

Hancock, J. 2009. Taxonomic and natural history description of Ozyptila gertschi Kurata, 1944. In: The Nearctic Spider Database. David P. Shorthouse (editor). http://www.canadianarachnology.org/data/spiders/30856

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Kupryjanowicz, J. 1994. Oxyptila gertschi Kurata, 1944 in Poland - Does O. simplex (O. P.-Cambridge, 1862) occur in Poland (Araneae: Thomisidae)? Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 42: 351–356.

Kupryjanowicz, J. 2003. Spiders (Araneae) of open habitats in the Biebrza National Park, Poland. Fragmenta Faunistica 46: 209-237.

Lehtinen, P., Koponen, S. & Saaristo, M. 1979. Studies on the spider fauna of the southwestern archipelago of Finland II. The Aland mainland and the island of Eckerö. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora fennica 55: 33–52.

Lohmander, H. 1955. Faunistiskt fältarbete 1954 (utmed Götalands nordgräns, östra hälften). Göteborgs Musei Årstryck 1955: 30–97.

Sandström, J. 2006. Spindlar från rikkärr i Uppsala län. Rapport. Länsstyrelsen Uppsala län. (opubl).

Sandström, J. & Hedman, Å. 2009. Krabbspindlar i kärr. Fauna och Flora 14: 14-19.

Vilbaste, A. 1987. Eesti ämblikud (Aranei). Annoteeritud nimestik. Valgus, Tallinn.

Wunderlich, J. 1973. Zur Spinnenfauna Deutschlands. 15. Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Araneae). Senckenbergiana biologica 54: 405–428.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. Rev. Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Ozyptila  
 • Art
  Ozyptila gertschi, Kurata, 1944 - kärrpaddspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. Rev. Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.