Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hyphoderma deviatum
Kärrskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kärrskinn är en tunn, utbredd, relativt mjuk skinnsvamp. Den är till en början vit men antar vid tillväxt färgen av sämskskinn och kan slutligen bli nästan brun. Sporerna är släta och elliptiska. I hymeniet sitter långa, utskjutande cystider som är vidgade i toppen. Liknande cystider förekommer hos ett par andra Hyphoderma-arter, dels hos ädelskinn (H. subclavigerum) som emellertid är rent vit och har längre sporer, dels hos H. cryptocallimon som kan ha samma färg men vars sporer är längre och bredare. Dystervaxskinn (Phlebia tristis) och bäckvaxskinn (P. longicystidia) har också cystider av denna typ, den senare arten dessutom en likartad ekologi. Båda dess arter har tätare hyfvävnad och i det förra fallet smalare sporer och i det senare bredare.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrskinn Observationer i Sverige för kärrskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kärrskinn har hittats i Småland, Västergötland, Dalsland och Västerbotten. Alla fynd är av något äldre datum. Även i Norge har arten påträffats några gånger. Från övriga Europa finns rapporter från Frankrike och Tjeckoslovakien. I Canada har den hittats en gång. Arten kan vara förbisedd på grund av sin speciella ekologi.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved av barr- och lövträd, som tycks föredra tidvis vattendränkt ved. Påträffas i barr- och lövskog, bl.a. svämskog. Känd från två aktuella lokaler i landet. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Kärrskinn växer på olika slag av murken ved som tidvis ligger under vatten eller har en hög vattenmättnad. Typkollekten från Femsjö växte på murket brovirke som samlats upp i en hög. Fyndet i Västerbotten gjordes i strandskog av al och en liknande växtplats har ett par norska fynd. En annan norsk kollekt påträffades på ved i kanten av en myr medan fyndet från Västergötland gjordes längs en liten skogsbäck.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Hyphodermataceae, Släkte Hyphoderma, Art Hyphoderma deviatum (S.Lundell) Parmasto - kärrskinn Synonymer Hyphoderma deviatum (S.Lundell) J.Erikss. & Ryvarden, Gloeocystidium triste var. deviatum S.Lundell

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av barr- och lövträd, som tycks föredra tidvis vattendränkt ved. Påträffas i barr- och lövskog, bl.a. svämskog. Känd från två aktuella lokaler i landet. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Kärrskinn är en tunn, utbredd, relativt mjuk skinnsvamp. Den är till en början vit men antar vid tillväxt färgen av sämskskinn och kan slutligen bli nästan brun. Sporerna är släta och elliptiska. I hymeniet sitter långa, utskjutande cystider som är vidgade i toppen. Liknande cystider förekommer hos ett par andra Hyphoderma-arter, dels hos ädelskinn (H. subclavigerum) som emellertid är rent vit och har längre sporer, dels hos H. cryptocallimon som kan ha samma färg men vars sporer är längre och bredare. Dystervaxskinn (Phlebia tristis) och bäckvaxskinn (P. longicystidia) har också cystider av denna typ, den senare arten dessutom en likartad ekologi. Båda dess arter har tätare hyfvävnad och i det förra fallet smalare sporer och i det senare bredare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrskinn

Länsvis förekomst och status för kärrskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kärrskinn har hittats i Småland, Västergötland, Dalsland och Västerbotten. Alla fynd är av något äldre datum. Även i Norge har arten påträffats några gånger. Från övriga Europa finns rapporter från Frankrike och Tjeckoslovakien. I Canada har den hittats en gång. Arten kan vara förbisedd på grund av sin speciella ekologi.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma deviatum(S.Lundell) Parmasto - kärrskinn
  Synonymer
  Hyphoderma deviatum (S.Lundell) J.Erikss. & Ryvarden
  Gloeocystidium triste var. deviatum S.Lundell

Kärrskinn växer på olika slag av murken ved som tidvis ligger under vatten eller har en hög vattenmättnad. Typkollekten från Femsjö växte på murket brovirke som samlats upp i en hög. Fyndet i Västerbotten gjordes i strandskog av al och en liknande växtplats har ett par norska fynd. En annan norsk kollekt påträffades på ved i kanten av en myr medan fyndet från Västergötland gjordes längs en liten skogsbäck.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning längs sjöar och vattendrag liksom dikning av sumpskog missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten tillhör en ekologisk grupp som anpassats till vattenmättat virke. Miljöer av denna typ bör bli föremål för en särskild inventering eftersom flera arter med denna ekologi kan vara i behov av skydd eller andra insatser. Strandzoner vid sjöar och vattendrag bör generellt undantas från avverkning. Sumpskogar är skyddsvärda och bör sparas, särskilt i södra Sverige.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Vol .3. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma deviatum, (S.Lundell) Parmasto - kärrskinn
  Synonymer
  Hyphoderma deviatum (S.Lundell) J.Erikss. & Ryvarden
  Gloeocystidium triste var. deviatum S.Lundell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.