Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrtöreljordloppa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Aphthona violacea
Kärrtöreljordloppa Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång jordloppa. Kroppsformen är oval och bakbenen utformade som kraftiga hoppben. Färgen är svartblå med brunaktiga ben och antenner. Det finns flera snarlika arter i släktet. Arten är därför svårbestämd och identifieringen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrtöreljordloppa Observationer i Sverige för kärrtöreljordloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kärrtöreljordloppan är sedan gammalt känd från Gotland. En gammal uppgift från Skåne är osäker. Efter 1985 är arten funnen på Gotland samt nyupptäckt i norra Bohuslän. Den förekommer även som införd i Uppland, Arten saknas i övriga Norden, och är närmast påträffad i Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på kärrtörel på öppna myrar, fuktängar och havsstränder. Sentida fynd på Gotland och i Bohuslän, samt införd i Uppland, i äldre tid även funnen i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på kärrtörel (Euphorbia palustris) i öppna kärr, fuktängar och på havsstränder. Äggläggningen sker på försommaren och larverna utvecklas troligen, som hos andra arter i släktet, i värdväxtens rötter. De fullbildade skalbaggarna visar sig redan på hösten och övervintrar därefter i marken. I slutet av maj följande år sitter de uppe i blomställningarna och äter av de gulgröna högbladen, vilket gör att artens förekomst på en lokal är lätt att konstatera. Numera förekommer inte kärrtörel i Skåne och kanske förekom jordloppan där på någon annan törelart.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kärrtörel
· kärrtörel
· törlar
· törlar
· vargtörel
· vargtörel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Aphthona, Art Aphthona violacea (Koch, 1803) - kärrtöreljordloppa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på kärrtörel på öppna myrar, fuktängar och havsstränder. Sentida fynd på Gotland och i Bohuslän, samt införd i Uppland, i äldre tid även funnen i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,5 mm lång jordloppa. Kroppsformen är oval och bakbenen utformade som kraftiga hoppben. Färgen är svartblå med brunaktiga ben och antenner. Det finns flera snarlika arter i släktet. Arten är därför svårbestämd och identifieringen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrtöreljordloppa

Länsvis förekomst och status för kärrtöreljordloppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrtöreljordloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kärrtöreljordloppan är sedan gammalt känd från Gotland. En gammal uppgift från Skåne är osäker. Efter 1985 är arten funnen på Gotland samt nyupptäckt i norra Bohuslän. Den förekommer även som införd i Uppland, Arten saknas i övriga Norden, och är närmast påträffad i Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Aphthona  
 • Art
  Aphthona violacea(Koch, 1803) - kärrtöreljordloppa

Lever på kärrtörel (Euphorbia palustris) i öppna kärr, fuktängar och på havsstränder. Äggläggningen sker på försommaren och larverna utvecklas troligen, som hos andra arter i släktet, i värdväxtens rötter. De fullbildade skalbaggarna visar sig redan på hösten och övervintrar därefter i marken. I slutet av maj följande år sitter de uppe i blomställningarna och äter av de gulgröna högbladen, vilket gör att artens förekomst på en lokal är lätt att konstatera. Numera förekommer inte kärrtörel i Skåne och kanske förekom jordloppan där på någon annan törelart.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kärrtörel - Euphorbia palustris (Viktig)
· törlar - Euphorbia (Viktig)
· vargtörel - Euphorbia esula (Har betydelse)
Dikning med åtföljande igenväxning av många gotlandsmyrar har säkert lett till att arten minskat starkt. Ytterligare uttorkning och igenväxning som missgynnar kärrtöreln är det främsta hotet mot populationen.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Ytterligare negativ påverkan på Gotlands myrar bör undvikas och myrar med kärrtöreljordloppa bör särskilt uppmärksammas i naturvården. Arten bör eftersökas på Öland och i Västra Götalands kusttrakter.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Freude, H., Harde, K. W. och Lohse, G. A. 1966. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 9, sid. 219.

Koch, K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Bd. 3, sid. 103.

Palm, T. 1955. Coleoptera med en isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. En sammanställning och kritisk granskning av i Cat. Col. 1939 upptagna eller senare meddelade arter. Opusc. Ent. 20: 122.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Aphthona  
 • Art
  Aphthona violacea, (Koch, 1803) - kärrtöreljordloppa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.