Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrvägstekel

Organismgrupp Steklar, Vägsteklar Anoplius alpinobalticus
Kärrvägstekel Steklar, Vägsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrvägstekel Observationer i Sverige för kärrvägstekel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1b(ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Funnen på fyra lokaler på Gotland 2008 som ny för landet, men har med stor sannolikhet varit förbisedd. Samtliga boplatser utgörs av täkter med förekomst av sekundärvegetation av rikkärrs- eller källkärrstyp, där bladvass utgör bosubstrat för stekeln. De kända förekomsterna är mer eller mindre akut hotade av schablonmässiga pågående återställningsföretag. Inga förekomster i andra naturtyper är kända, men det är rimligt att räkna med ett relativt stort mörkertal i våtmarker på Gotland. Även för arten tänkbara, mer "naturliga" habitat på Gotland är troligen hotade genom igenväxning med tall eller ag. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (800-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· spindlar
· spindlar
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Pompilidae (vägsteklar), Släkte Anoplius (borstvägsteklar), Art Anoplius alpinobalticus Wolf, 1965 - kärrvägstekel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1b(ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Funnen på fyra lokaler på Gotland 2008 som ny för landet, men har med stor sannolikhet varit förbisedd. Samtliga boplatser utgörs av täkter med förekomst av sekundärvegetation av rikkärrs- eller källkärrstyp, där bladvass utgör bosubstrat för stekeln. De kända förekomsterna är mer eller mindre akut hotade av schablonmässiga pågående återställningsföretag. Inga förekomster i andra naturtyper är kända, men det är rimligt att räkna med ett relativt stort mörkertal i våtmarker på Gotland. Även för arten tänkbara, mer "naturliga" habitat på Gotland är troligen hotade genom igenväxning med tall eller ag. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (800-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(ii,iii,iv,v)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrvägstekel

Länsvis förekomst och status för kärrvägstekel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrvägstekel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Anoplius - borstvägsteklar 
 • Undersläkte
  Anoplius (Anoplius)  
 • Art
  Anoplius alpinobalticusWolf, 1965 - kärrvägstekel

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· spindlar - Araneae (Viktig)


Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Anoplius - borstvägsteklar 
 • Undersläkte
  Anoplius (Anoplius)  
 • Art
  Anoplius alpinobalticus, Wolf, 1965 - kärrvägstekel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.