Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrvättespindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Porrhomma oblitum
Kärrvättespindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten spindel, 1,2-2,0 mm lång, som hör till familjen mattvävare, Linyphiidae. Kroppen är brun med gulbruna ganska långa ben. Den kan endast med säkerhet skiljas från andra arter av släktet på kopulationsorganens utseende. Till skillnad mot den något större, närstående och vanliga arten Porrhomma pygmaeum, som den i övrigt liknar mycket, saknar den på första benets lår borst på ovansidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrvättespindel Observationer i Sverige för kärrvättespindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Är i Sverige bara känd från två ställen i Skåne där den är funnen vid vattendrag som periodvis översvämmar närliggande mark. Det ena fyndet är vid Järavallen i Hofterup utanför Kävlinge. Det andra är vid Helge å i Kristianstad. Arten är känd från de flesta länder i Mellan- och Nordeuropa, österut till Ryssland. I de flesta länder finns bara ett fåtal fynd av arten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns två fynd från Skåne, Kävlinge (1990) och Kristianstad (2006). De båda svenska fynden är från våtmarker (översvämmningsmarker) medan fynd från andra länder pekar på sumpskog och andra trädbevuxna våtmarker. Arten är funnen i större delen av Europa norr om Alperna och vidare österut i Ryssland. Artens habitat, översvämmningsmarker, minskar sannolikt i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (160-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten påträffas mest på marken i tät vegetation eller våt förna i alkärr, buskkärr, men också i öppna kärr, i fuktig eller våt gräsvegetation eller liknande. Så gott som alla fynd är från marken eller nära marken, men det finns även fynd från under bark på träd. Gemensamt för de olika fyndlokalerna verkar vara att vegetationen är våt, tät och skyddad från kraftig solinstrålning. I Storbritannien anses den gynnad av igenväxning av kärr med buskar eller träd. Det ena svenska fyndet är i tät gräsmark vid en bäck nära kusten, det andra är i kanten av ett alkärr. Arten är mest funnen i områden med liten mänsklig påverkan. Enstaka fynd finns även från helt andra miljöer. De flesta fynden är från vinterhalvåret, från oktober-juni. Anmärkningsvärt är att det ena svenska fyndet är från sensommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Porrhomma, Art Porrhomma oblitum (O.Pickard-Cambridge, 1871) - kärrvättespindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns två fynd från Skåne, Kävlinge (1990) och Kristianstad (2006). De båda svenska fynden är från våtmarker (översvämmningsmarker) medan fynd från andra länder pekar på sumpskog och andra trädbevuxna våtmarker. Arten är funnen i större delen av Europa norr om Alperna och vidare österut i Ryssland. Artens habitat, översvämmningsmarker, minskar sannolikt i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (160-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten spindel, 1,2-2,0 mm lång, som hör till familjen mattvävare, Linyphiidae. Kroppen är brun med gulbruna ganska långa ben. Den kan endast med säkerhet skiljas från andra arter av släktet på kopulationsorganens utseende. Till skillnad mot den något större, närstående och vanliga arten Porrhomma pygmaeum, som den i övrigt liknar mycket, saknar den på första benets lår borst på ovansidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrvättespindel

Länsvis förekomst och status för kärrvättespindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrvättespindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Är i Sverige bara känd från två ställen i Skåne där den är funnen vid vattendrag som periodvis översvämmar närliggande mark. Det ena fyndet är vid Järavallen i Hofterup utanför Kävlinge. Det andra är vid Helge å i Kristianstad. Arten är känd från de flesta länder i Mellan- och Nordeuropa, österut till Ryssland. I de flesta länder finns bara ett fåtal fynd av arten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Porrhomma  
 • Art
  Porrhomma oblitum(O.Pickard-Cambridge, 1871) - kärrvättespindel

Arten påträffas mest på marken i tät vegetation eller våt förna i alkärr, buskkärr, men också i öppna kärr, i fuktig eller våt gräsvegetation eller liknande. Så gott som alla fynd är från marken eller nära marken, men det finns även fynd från under bark på träd. Gemensamt för de olika fyndlokalerna verkar vara att vegetationen är våt, tät och skyddad från kraftig solinstrålning. I Storbritannien anses den gynnad av igenväxning av kärr med buskar eller träd. Det ena svenska fyndet är i tät gräsmark vid en bäck nära kusten, det andra är i kanten av ett alkärr. Arten är mest funnen i områden med liten mänsklig påverkan. Enstaka fynd finns även från helt andra miljöer. De flesta fynden är från vinterhalvåret, från oktober-juni. Anmärkningsvärt är att det ena svenska fyndet är från sensommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Avverkning i al-, vide- och annan sumpskog och dikning av kärr förstör artens habitat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
För att behålla arten behöver marken ha ett högt vattenstånd. Åtgärder som bibehåller översvämningsmarker bör prioriteras. Kunskapen om artens habitat, utbredning och sällsynthet behöver undersökas.

Buchar, J. & Ruzicicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Prag.

Harvey, P. R. 2002. Linyphiidae: Porrhomma oblitum. I: Harvey, P. R., Nellist, D. R. & Telfer, M.G. (red). Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volume 1. Huntingdon: Biological Records Centre.

Hänggi, A., Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Lebensräume Mitteleuropäischer Spinnen. Habitats of Central European Spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Centre suisse de cartographie de la faune.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf , C. 2013. Araneae, Spinnen Europas. Version 1. 2013. http://www.araneae.unibe.ch/ Hämtad 17 jan. 2013.

Roberts, M. J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland, Volume 2: Linyphiidae and check list. Harley Books, Colchester.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Porrhomma  
 • Art
  Porrhomma oblitum, (O.Pickard-Cambridge, 1871) - kärrvättespindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013