Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kådvaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia serialis
Kådvaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska tunn, utbredd skinnsvamp som ofta täcker stora ytor på undersidan av grova lågor. Fruktkroppen är vaxartad och sitter tätt vidvuxen mot underlaget. Hymeniet är slätt eller något kullrigt, på äldre exemplar med tvärgående sprickor, grågult till ljust orange til nästan tegelfärgat, ganska likt veden den växer på. En droppe kalilut färgar hymeniet vinrött. Hyferna växer tätt sammanpackade och har söljor. Svampen har talrika, enkla och hyflika cystider som efterhand täcks av en rödbrun, kådliknande inkrustering. Sporerna är smala och korvlika.
Utbredning
Länsvis förekomst för kådvaxskinn Observationer i Sverige för kådvaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är samlad relativt många gånger, under 60- och 70-talen huvudsakligen i sydvästra Sverige och under senare år i samband med naturinventeringar i Norrland. De nyare insamlingarna har inte granskats i samband med författandet av detta faktablad. Även från Norge finns ett betydande antal observationer från senare år men en del av dessa behöver kontrolleras. I Finland bedöms arten som tämligen sällsynt. Kådvaxskinn är rapporterad från åtta andra europeiska länder och förekommer även i Nordamerikas barrskogar. I södra Sverige har arten sannolikt gått tillbaka betydligt i takt med att äldre s. k. bondskog avverkats. I norra Sverige finns arten troligen i större utsträckning än vad som tidigare visats.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på grova murkna tallågor, sällan granlågor i naturskogsartad eller plockhuggen skog med mycket död ved. Uppenbarligen ovanlig.Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, p.g.a. avverkning av äldre barrskog och därmed förändrat lokalklimat samt sönderkörning av lågor i samband med avverkning och markberedning. Växer i ved som inte nyskapas produktionsskog. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Nedbrytare på grova lågor av tall eller gran i det förmultningsstadium då barken fallit av. Arten tillhör den boreala blåbärsbarrskogens vedsvampssamhälle och hittas främst i naturskogsartad eller plockhuggen skog med mycket död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia serialis (Fr.:Fr.) Donk - kådvaxskinn Synonymer Thelephora serialis Fr.:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på grova murkna tallågor, sällan granlågor i naturskogsartad eller plockhuggen skog med mycket död ved. Uppenbarligen ovanlig.Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, p.g.a. avverkning av äldre barrskog och därmed förändrat lokalklimat samt sönderkörning av lågor i samband med avverkning och markberedning. Växer i ved som inte nyskapas produktionsskog. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En ganska tunn, utbredd skinnsvamp som ofta täcker stora ytor på undersidan av grova lågor. Fruktkroppen är vaxartad och sitter tätt vidvuxen mot underlaget. Hymeniet är slätt eller något kullrigt, på äldre exemplar med tvärgående sprickor, grågult till ljust orange til nästan tegelfärgat, ganska likt veden den växer på. En droppe kalilut färgar hymeniet vinrött. Hyferna växer tätt sammanpackade och har söljor. Svampen har talrika, enkla och hyflika cystider som efterhand täcks av en rödbrun, kådliknande inkrustering. Sporerna är smala och korvlika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kådvaxskinn

Länsvis förekomst och status för kådvaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kådvaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är samlad relativt många gånger, under 60- och 70-talen huvudsakligen i sydvästra Sverige och under senare år i samband med naturinventeringar i Norrland. De nyare insamlingarna har inte granskats i samband med författandet av detta faktablad. Även från Norge finns ett betydande antal observationer från senare år men en del av dessa behöver kontrolleras. I Finland bedöms arten som tämligen sällsynt. Kådvaxskinn är rapporterad från åtta andra europeiska länder och förekommer även i Nordamerikas barrskogar. I södra Sverige har arten sannolikt gått tillbaka betydligt i takt med att äldre s. k. bondskog avverkats. I norra Sverige finns arten troligen i större utsträckning än vad som tidigare visats.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia serialis(Fr.:Fr.) Donk - kådvaxskinn
  Synonymer
  Thelephora serialis Fr.:Fr.

Nedbrytare på grova lågor av tall eller gran i det förmultningsstadium då barken fallit av. Arten tillhör den boreala blåbärsbarrskogens vedsvampssamhälle och hittas främst i naturskogsartad eller plockhuggen skog med mycket död ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av äldre barrskog. Sönderkörning av lågor i samband med avverkning och markberedning. Den typ av vedkvalité som arten fordrar nyskapas i alltför liten omfattning i produktionsskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering av tidigare kända lokaler och i områden lämpliga för arten. Det är särskilt intressant att se om skyddade barrskogar i södra Sverige hyser arten. Om arten saknas i dessa måste behov och prioriteringar vid skydd av sydlig barrskog omprövas.
Utländska namn. FI – okrarypykkä; NO – tyrivoksskinn.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe, vol. 6, Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-HenrikLarsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia serialis, (Fr.:Fr.) Donk - kådvaxskinn
  Synonymer
  Thelephora serialis Fr.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-HenrikLarsson 2012