Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kålgallvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus assimilis
Kålgallvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart med gles vit fjällbeklädnad som är tätare längs mellankroppens sidor. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för kålgallvivel Observationer i Sverige för kålgallvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland (endast från Blekinge saknas fynd). Åtminstone i de sydsvenska kustlandskapen var kålgallviveln lokalt tämligen allmän, men under efterkrigstiden har den minskat dramatiskt över hela utbredningsområdet. Från de senaste årtiondena är säkra fynd endast kända från Gotland. Funnen i alla våra grannländer med undantag av Norge. Världsutbredningen omfattar större delen av Palearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på många olika korsblommiga växter och var förr ansedd som ett skadedjur på på kålrot och raps. Den har sedan minskat kraftigt. Förr utbredd från Skåne till Hälsingland, sentida fynd endast på Gotland. På Gotland är arten funnen bl.a. på sandsenap (Diplotaxis). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever enligt litteraturen på många olika korsblommiga växter. På Gotland är arten funnen bl.a. på sandsenap (Diplotaxis tenuifolia) på ruderatmark. Förr uppträdde arten ofta som svår skadegörare i jordbruket. Artens starka tillbakagång är svår att förklara, eftersom andra polyfaga arter i släktet ej förefaller ha minskat lika dramatiskt. De fullbildade skalbaggarna påträffas på värdväxten främst under våren och försommaren. Larvutvecklingen sker under sommaren i galler i stänglarna, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korsblommiga
· korsblommiga
· penningört
· penningört
· sandsenap
· sandsenap
· åkersenap
· åkersenap
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) - kålgallvivel Synonymer Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham, 1802), blygrå rapsvivel, Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800), Curculio assimilis Paykull, 1792

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på många olika korsblommiga växter och var förr ansedd som ett skadedjur på på kålrot och raps. Den har sedan minskat kraftigt. Förr utbredd från Skåne till Hälsingland, sentida fynd endast på Gotland. På Gotland är arten funnen bl.a. på sandsenap (Diplotaxis). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,3–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart med gles vit fjällbeklädnad som är tätare längs mellankroppens sidor. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kålgallvivel

Länsvis förekomst och status för kålgallvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kålgallvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Hälsingland (endast från Blekinge saknas fynd). Åtminstone i de sydsvenska kustlandskapen var kålgallviveln lokalt tämligen allmän, men under efterkrigstiden har den minskat dramatiskt över hela utbredningsområdet. Från de senaste årtiondena är säkra fynd endast kända från Gotland. Funnen i alla våra grannländer med undantag av Norge. Världsutbredningen omfattar större delen av Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus assimilis(Paykull, 1792) - kålgallvivel
  Synonymer
  Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham, 1802)
  blygrå rapsvivel
  Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800)
  Curculio assimilis Paykull, 1792

Lever enligt litteraturen på många olika korsblommiga växter. På Gotland är arten funnen bl.a. på sandsenap (Diplotaxis tenuifolia) på ruderatmark. Förr uppträdde arten ofta som svår skadegörare i jordbruket. Artens starka tillbakagång är svår att förklara, eftersom andra polyfaga arter i släktet ej förefaller ha minskat lika dramatiskt. De fullbildade skalbaggarna påträffas på värdväxten främst under våren och försommaren. Larvutvecklingen sker under sommaren i galler i stänglarna, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korsblommiga - Brassicaceae (Viktig)
· penningört - Thlaspi arvense (Har betydelse)
· sandsenap - Diplotaxis tenuifolia (Har betydelse)
· åkersenap - Sinapis arvensis (Har betydelse)
Artens dramatiska tillbakagång står med säkerhet i samband med ändrade brukningsformer, kanske framför allt en ökad kemikalieanvändning i jordbruket.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt, och dess exakta krav klarläggas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus assimilis, (Paykull, 1792) - kålgallvivel
  Synonymer
  Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham, 1802)
  blygrå rapsvivel
  Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800)
  Curculio assimilis Paykull, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.