Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kåpnålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tubulicrinis inornatus
Kåpnålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn vitaktig skinnsvamp vars fruktkroppar sitter tätt fästa mot underlaget. I lupp ser man att svampen består av ytterst små tättsittande tofsar som ser borstiga ut på grund av den stora mängden cystider. Dessa är cylindriska, tillspetsade och i toppen täckta av en kristallkåpa. Cystidieväggen är tjock utom i den övre, kristalltäckta delen. Sporerna är äggformade.
Utbredning
Länsvis förekomst för kåpnålskinn Observationer i Sverige för kåpnålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har arten en nordlig utbredning. Den är funnen på ett tiotal lokaler från Närke (Tiveden) till Lappland, senast i Jokkmokk 2011. Arten är samlad ett 20-tal gånger genom hela Norge upp till Troms. Den är också känd från Finland men ej funnen i Danmark. Från bergsområden med barrskog i Mellaneuropa och på Pyreneiska halvön har kåpnålskinn rapporterats ett fåtal gånger.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på grova barrträdslågor, i första hand tall, i viss omfattning på gran i gammal naturskogsartad eller plockhuggen tallskogskog med kontinuitet på död ved. Nordlig utbredning. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minska och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-300). Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare på grova barrträdslågor, kanske i första hand tall. Växtplatserna är som regel blandskog av gran och tall med stort inslag av död ved. Arten uppträder på äldre lågor som förlorat barken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Tubulicrinaceae, Släkte Tubulicrinis (stiftskinn), Art Tubulicrinis inornatus (H.S.Jacks. & D.P.Rogers) Donk - kåpnålskinn Synonymer Peniophora inornata H.S.Jacks. & D.P.Rogers

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på grova barrträdslågor, i första hand tall, i viss omfattning på gran i gammal naturskogsartad eller plockhuggen tallskogskog med kontinuitet på död ved. Nordlig utbredning. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minska och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-300). Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
En tunn vitaktig skinnsvamp vars fruktkroppar sitter tätt fästa mot underlaget. I lupp ser man att svampen består av ytterst små tättsittande tofsar som ser borstiga ut på grund av den stora mängden cystider. Dessa är cylindriska, tillspetsade och i toppen täckta av en kristallkåpa. Cystidieväggen är tjock utom i den övre, kristalltäckta delen. Sporerna är äggformade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kåpnålskinn

Länsvis förekomst och status för kåpnålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kåpnålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har arten en nordlig utbredning. Den är funnen på ett tiotal lokaler från Närke (Tiveden) till Lappland, senast i Jokkmokk 2011. Arten är samlad ett 20-tal gånger genom hela Norge upp till Troms. Den är också känd från Finland men ej funnen i Danmark. Från bergsområden med barrskog i Mellaneuropa och på Pyreneiska halvön har kåpnålskinn rapporterats ett fåtal gånger.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis inornatus(H.S.Jacks. & D.P.Rogers) Donk - kåpnålskinn
  Synonymer
  Peniophora inornata H.S.Jacks. & D.P.Rogers

Nedbrytare på grova barrträdslågor, kanske i första hand tall. Växtplatserna är som regel blandskog av gran och tall med stort inslag av död ved. Arten uppträder på äldre lågor som förlorat barken.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten missgynnas av att mängden död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat sedan 1960 och fortsätter att minska p.g.a. avverkningar av äldre barrskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler med arten bör undantas från skogsbruk. Försiktighet bör iakttas vid körning med stora maskiner där det finns död ved på marken. Inventering av äldre skog i norra Sverige skulle ge ett bättre underlag för åtgärder.
Utländska namn: FI – aarnineulakka

Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo. (BILD s. 1564, mikrokaraktärer)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis inornatus, (H.S.Jacks. & D.P.Rogers) Donk - kåpnålskinn
  Synonymer
  Peniophora inornata H.S.Jacks. & D.P.Rogers
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012