Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kölfoting

Organismgrupp Mångfotingar Nanogona polydesmoides
Kölfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kölfoting är en upp till 21 mm lång, ljusbrun platt dubbelfoting med sidorna utdragna i skarpa kölar. Den liknar därvid till förväxling en plattdubbelfoting (familjen Polydesmidae) men skiljs lätt på att kroppen består av 29 segment utöver huvudet och ändsegmentet medan kroppen hos plattdubbelfotingar består av högst 19 segment. Jämfört med de sistnämnda är färgen även mer glänsande.
Utbredning
Länsvis förekomst för kölfoting Observationer i Sverige för kölfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nanogona polydesmoides upptäcktes så sent som 1989 i Sverige, i skogen i den s.k. landborgen, norr om Helsingborg i Skåne. 2012 hittades den även i Sofiero några km norr därom. Ett annat påstått fynd från Göteborg är antagligen felaktigt. Det kan inte uteslutas att förekomsten i Helsingborg är resultat av spridning med människan. Dock är lokalens miljöförhållanden mycket lika de biotoper där arten lever i Storbritannien, där den är utbredd och allmän. Därtill har det under senare tid visat sig att kölfoting finns på ett flertal lokaler i västligaste Norge. Den förekommer i övrigt i Belgien och Frankrike samt, som en annan underart, isolerat i norra Italiens alper. Utbredningen får betraktas som oceanisk och det kan inte uteslutas att arten förekommer t.ex. i kustbranter i Halland. Eftersom den har sin huvudaktivitet under höst–vår finns det risk att arten kan vara delvis förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från en lokal i nordvästra Skåne (Helsingborg), där f.n. inga större hot kan ses. Tidigare uppgift om fynd i Göteborg troligen felaktigt. Arten lever i lövskogsbevuxna branter gärna nära kusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (8-500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Kölfoting lever på skogsmark med lövskog av bok och diverse andra trädslag, gärna i kustnära branter. Den kan även påträffas i parker och trädgårdar. I Storbritannien hittas den också på kustnära öppenmarker. Den är vanligast i kalktrakter. Man påträffar den främst under stenar, trädlågor och träbitar men den lever även i förna och till stor del nere i sprickor och håligheter i marken. Arten är vinteraktiv och kan t.o.m. springa runt på frusen förna. Djuren blir könsmogna från september och framåt och åtminstone i Storbritannien lägger den ägg under perioden november till januari. Äggen läggs i ett tältformigt bo som honan spinner av silke. Ungarna kläcker under vintern varefter de tillväxer för att nå könsmognad påföljande höst.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Diplopoda (dubbelfotingar), Ordning Chordeumatida (vinterdubbelfotingar), Familj Craspedosomatidae (knöldubbelfotingar), Släkte Nanogona, Art Nanogona polydesmoides (Leach, 1814) - kölfoting Synonymer Polymicrodon polydesmoides (Leach, 1814), vinterdubbelfoting

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från en lokal i nordvästra Skåne (Helsingborg), där f.n. inga större hot kan ses. Tidigare uppgift om fynd i Göteborg troligen felaktigt. Arten lever i lövskogsbevuxna branter gärna nära kusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (8-500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Kölfoting är en upp till 21 mm lång, ljusbrun platt dubbelfoting med sidorna utdragna i skarpa kölar. Den liknar därvid till förväxling en plattdubbelfoting (familjen Polydesmidae) men skiljs lätt på att kroppen består av 29 segment utöver huvudet och ändsegmentet medan kroppen hos plattdubbelfotingar består av högst 19 segment. Jämfört med de sistnämnda är färgen även mer glänsande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kölfoting

Länsvis förekomst och status för kölfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kölfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nanogona polydesmoides upptäcktes så sent som 1989 i Sverige, i skogen i den s.k. landborgen, norr om Helsingborg i Skåne. 2012 hittades den även i Sofiero några km norr därom. Ett annat påstått fynd från Göteborg är antagligen felaktigt. Det kan inte uteslutas att förekomsten i Helsingborg är resultat av spridning med människan. Dock är lokalens miljöförhållanden mycket lika de biotoper där arten lever i Storbritannien, där den är utbredd och allmän. Därtill har det under senare tid visat sig att kölfoting finns på ett flertal lokaler i västligaste Norge. Den förekommer i övrigt i Belgien och Frankrike samt, som en annan underart, isolerat i norra Italiens alper. Utbredningen får betraktas som oceanisk och det kan inte uteslutas att arten förekommer t.ex. i kustbranter i Halland. Eftersom den har sin huvudaktivitet under höst–vår finns det risk att arten kan vara delvis förbisedd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Diplopoda - dubbelfotingar 
 • Underklass
  Chilognatha  
 • Infraklass
  Helminthomorpha  
 • Parvklass
  Eugnatha  
 • Överordning
  Nematophora  
 • Ordning
  Chordeumatida - vinterdubbelfotingar 
 • Underordning
  Craspedosomatidea  
 • Familj
  Craspedosomatidae - knöldubbelfotingar 
 • Släkte
  Nanogona  
 • Art
  Nanogona polydesmoides(Leach, 1814) - kölfoting
  Synonymer
  Polymicrodon polydesmoides (Leach, 1814)
  vinterdubbelfoting

Kölfoting lever på skogsmark med lövskog av bok och diverse andra trädslag, gärna i kustnära branter. Den kan även påträffas i parker och trädgårdar. I Storbritannien hittas den också på kustnära öppenmarker. Den är vanligast i kalktrakter. Man påträffar den främst under stenar, trädlågor och träbitar men den lever även i förna och till stor del nere i sprickor och håligheter i marken. Arten är vinteraktiv och kan t.o.m. springa runt på frusen förna. Djuren blir könsmogna från september och framåt och åtminstone i Storbritannien lägger den ägg under perioden november till januari. Äggen läggs i ett tältformigt bo som honan spinner av silke. Ungarna kläcker under vintern varefter de tillväxer för att nå könsmognad påföljande höst.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Borttagande av död ved och kalhuggning är negativt för arten, liksom direkt bebyggelse och annan exploatering av marken. Landborgen i Helsingborg är ett populärt strövområde och alltför kraftigt tramp kan troligen vara negativt.
Klarlägg artens status i landet genom riktade inventeringar av lämpliga lokaler i främst Skåne och Halland. Sådana inventeringar bör göras under vår och höst då arten är fullvuxen. Se i övrigt till att kända lokaler inte exploateras och att död ved inte plockas bort.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Blower, J. G. 1985. Millipedes. Synopses of the British Fauna (New Series). No. 35. 242 s.

Gärdenfors, U. 1994. Nanogona polydesmoides, en för Sverige ny dubbelfoting. Fauna och flora 86: 126–128.

Meidell, B. A. 1975. Four diplopods new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 22: 121–122.

Meidell, B. A. 2005. Kölfoting, sid. 211. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2004. Rev. Göran Andersson 2014. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Diplopoda - dubbelfotingar 
 • Underklass
  Chilognatha  
 • Infraklass
  Helminthomorpha  
 • Parvklass
  Eugnatha  
 • Överordning
  Nematophora  
 • Ordning
  Chordeumatida - vinterdubbelfotingar 
 • Underordning
  Craspedosomatidea  
 • Familj
  Craspedosomatidae - knöldubbelfotingar 
 • Släkte
  Nanogona  
 • Art
  Nanogona polydesmoides, (Leach, 1814) - kölfoting
  Synonymer
  Polymicrodon polydesmoides (Leach, 1814)
  vinterdubbelfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2004. Rev. Göran Andersson 2014. © ArtDatabanken, SLU 2010.