Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  körsbärsbryum

Organismgrupp Mossor Bryum blindii
Körsbärsbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller i glesa tuvor. Skotten har bladen något ansamlade i skottspetsen. Skotten är upp till 1 cm höga och är ibland förgrenade med upprätta, karakteristiskt småbladiga grenar. Bladen är kupade, ovala och har en trubbig eller rund spets. Nerven är gul eller brun och tydlig och slutar i eller strax nedanför bladspetsen. Bladkanten är slät, har otydlig kantlist och är nästan helt plan. Bladcellerna är långsmala, 12–15 µm breda, tjockväggiga och 4,5–8 gånger så långa som breda. Honbladens celler är 8–12 gånger så långa som breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är troligen relativt vanliga. Kapseln är brett oval, rödbrun till röd och skaftet är kort och rödbrunt. Den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer ibland med ovala, upp till 0,6 mm långa groddkorn med små bladutskott som sitter i bladvecken.
När körsbärsbryum är steril kan den förväxlas med unga skott av andra bryummossor Bryum spp., men de trubbiga bladen är förhållandevis karakteristiska. Den närstående dvärgbryum Bryum oblongum, som kan växa i liknande miljöer, har smalare, ovala kapslar, hexagonala till avlånga, högst 4 gånger så långa som breda, tunnväggiga bladceller och saknar groddkorn i bladvecken. I Norge har ytterligare en närbesläktad art hittats, stavbryum B. vermigerum, men den har stavformiga groddkorn i bladvecken.
Utbredning
Länsvis förekomst för körsbärsbryum Observationer i Sverige för körsbärsbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och har bara spridda förekomster upp till Härjedalen. Den förekommer mycket sällsynt i Norge. Världsutbredningen omfattar även Baltikum, Centraleuropa, Norra Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Körsbärsbryum växer på blottlagd kalkrik mark i relativt exponerat läge. En sällsynt art växer i kalkbrott, diken, grustag, på stränder och även på tidvis översilade kalkklippor. Är en pionjär på störda ytor och försvinner vid igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-4400). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Körsbärsbryum växer på bar jord i relativt exponerade lägen. Substratet är oftast sandig eller lerig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som troligen torkar upp under sommaren. Den har nästan uteslutande hittats på kalkrik jord, t.ex. i kalkbrott, diken, grustag, på stränder och även på tidvis översilade kalkklippor. Den har hittats med bl.a. fetbålmossa Aneura pinguis, bryummossor Bryum spp. svartknoppmossa Catoscopium nigritum, kalkjordmossa Dicranella varia och grov gulmossa Pseudocalliergon lycopodioides.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum blindii Bruch & Schimp. - körsbärsbryum Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Körsbärsbryum växer på blottlagd kalkrik mark i relativt exponerat läge. En sällsynt art växer i kalkbrott, diken, grustag, på stränder och även på tidvis översilade kalkklippor. Är en pionjär på störda ytor och försvinner vid igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-4400). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Artens skott växer enstaka eller i glesa tuvor. Skotten har bladen något ansamlade i skottspetsen. Skotten är upp till 1 cm höga och är ibland förgrenade med upprätta, karakteristiskt småbladiga grenar. Bladen är kupade, ovala och har en trubbig eller rund spets. Nerven är gul eller brun och tydlig och slutar i eller strax nedanför bladspetsen. Bladkanten är slät, har otydlig kantlist och är nästan helt plan. Bladcellerna är långsmala, 12–15 µm breda, tjockväggiga och 4,5–8 gånger så långa som breda. Honbladens celler är 8–12 gånger så långa som breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är troligen relativt vanliga. Kapseln är brett oval, rödbrun till röd och skaftet är kort och rödbrunt. Den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer ibland med ovala, upp till 0,6 mm långa groddkorn med små bladutskott som sitter i bladvecken.
När körsbärsbryum är steril kan den förväxlas med unga skott av andra bryummossor Bryum spp., men de trubbiga bladen är förhållandevis karakteristiska. Den närstående dvärgbryum Bryum oblongum, som kan växa i liknande miljöer, har smalare, ovala kapslar, hexagonala till avlånga, högst 4 gånger så långa som breda, tunnväggiga bladceller och saknar groddkorn i bladvecken. I Norge har ytterligare en närbesläktad art hittats, stavbryum B. vermigerum, men den har stavformiga groddkorn i bladvecken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för körsbärsbryum

Länsvis förekomst och status för körsbärsbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för körsbärsbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och har bara spridda förekomster upp till Härjedalen. Den förekommer mycket sällsynt i Norge. Världsutbredningen omfattar även Baltikum, Centraleuropa, Norra Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum blindiiBruch & Schimp. - körsbärsbryum

Körsbärsbryum växer på bar jord i relativt exponerade lägen. Substratet är oftast sandig eller lerig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som troligen torkar upp under sommaren. Den har nästan uteslutande hittats på kalkrik jord, t.ex. i kalkbrott, diken, grustag, på stränder och även på tidvis översilade kalkklippor. Den har hittats med bl.a. fetbålmossa Aneura pinguis, bryummossor Bryum spp. svartknoppmossa Catoscopium nigritum, kalkjordmossa Dicranella varia och grov gulmossa Pseudocalliergon lycopodioides.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Utdikning och igenväxning i jordbrukslandskapet utgör ett allvarligt hot mot körsbärsbryum.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Nedlagda kalkbrott får inte täckas över utan hållas öppna. Småvatten och odikad, öppen mark bör bevaras i största möjliga utsträckning.
Utländska namn - NO: Klumpvrangmose, FI: Hiirensammalet.

Etymologi: blindii = antingen efter Jean Jaques Blind från Münster eller P. Blind (åtminstone aktiv 1834-1848), präst från Alsace i nordvästra nuvarande Frankrike.
Uttal: [Brýum blindii]

KEY FACTS Shoots up to 1 cm high, sometimes with erect, characteristically small-leaved side branches, single or forming loose tufts. Leaves somewhat crowded at shoot apex, concave, ovate, apex obtuse to rounded. Costa distinct, yellow or brown, percurrent or ending just below apex. Dioicous, but capsules probably relatively common. Capsule reddish-brown to red, broadly ovoid. Endostome cilia well-developed. Seta short, reddish-brown. Ovoid, up to 0.6 mm long axillary bulbils occasional. - A strictly calcicolous species growing on bare, sandy or clayey soil in relatively exposed situations. The substrate typically remains wet at least throughout winter and spring, but probably dries out during summer. Suitable habitats include limestone quarries, ditches, gravel pits, shores and periodically flushed limestone cliffs.

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E. 1964. The European species of the Bryum erythrocarpum complex. Trans. Brit. Bryol. Soc. 4: 597-637.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum blindii körsbärsbryum s. 384-385. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev.Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum blindii, Bruch & Schimp. - körsbärsbryum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev.Tomas Hallingbäck 2010.