Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kösa

Organismgrupp Kärlväxter Apera spica-venti
Kösa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kösa, även kallad åkerkösa, är ett ettårigt gräs som blir upp till en meter högt. Arten har yviga vippor med talrika, små, enblommiga och kölade småax. Ytteragnarna har karakteristiskt långa borst som är minst tre gånger så långa som småaxet. Bladen är ca 5 mm breda och ganska slaka, och snärpet är 5-10 mm långt. Kösa blommar från mitten av juni till augusti. Täta förekomster kan ge åkrar en karakteristisk, blekt rödbrun nyans som syns på långt håll.
Kösa liknar den närbesläktade alvarkösa A. interrupta men den senare blir inte mer än tre decimeter hög, har en hopdragen vippa, kortare snärp och blommar redan i juni. Kösa har ståndarknappar som är betydligt längre än hos alvarkösa (ca 1,5 mm mot max 0,5 mm långa). I habitus liknar kösa några av de storvuxna arterna i släktet ven Agrostis men skiljer sig genom småaxens långa borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för kösa Observationer i Sverige för kösa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kösa finns lokalt allmänt i södra Sverige, särskilt i Götaland, men har förekommit eller förekommer tillfälligt i norra Svealand och längs Norrlandskusten. Arten kan vara lokalt mycket talrik på sina lokaler, med exempelvis en miljon plantor i en åker på två hektar vid Nättraby, Blekinge (Åke Widgren på Facebook 7 augusti 2015). Arten finns i boreo-tempererade delar av Europa till västra Sibirien, men saknas i sydligaste Europa som exempelvis på Iberiska halvön (Hultén & Fries 1986).
Den beräknade minskningstakten (Sundberg 2015) är omkring 35% av lokalerna under 10 år i Skåne och Bohuslän, och ca 20% i Uppland, baserad på data från mitten av 1900- till början av 2000-talet (Tyler & Olsson 1997, Maad m.fl. 2009, Blomgren m.fl. 2011). Även i övriga sydsvenska landskap märks en tydlig tillbakagång (se t.ex. Fröberg 2006, Edqvist & Karlsson 2007, Löfgren 2013). Kösa klassas som Nära hotad (NT) i Storbritannien (Cheffings & Farrell 2005).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Kösa är ett 1-årigt gräs som finns främst i södra Sverige där den föredrar sandiga åkrar. Arten har gått tillbaka under 1900-talet och början av 2000-talet i samtliga landskap varifrån det finns kvantitativa data, möjligen med undantag av Öland och Gotland. Liksom många andra åkerogräs är den känslig för ogräsmedel och hård gödsling. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (1300-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Ekologi
Kösa växer i åkermarker, främst i sandiga, höstsådda åkrar eller trädor. men förekommer även mer tillfälligt på ruderatmarker och som gräsfröinkomling i vägrenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Apera (kösor), Art Apera spica-venti (L.) P. Beauv. - kösa Synonymer åkerkösa, Agrostis spica-venti L., Åkerven

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Kösa är ett 1-årigt gräs som finns främst i södra Sverige där den föredrar sandiga åkrar. Arten har gått tillbaka under 1900-talet och början av 2000-talet i samtliga landskap varifrån det finns kvantitativa data, möjligen med undantag av Öland och Gotland. Liksom många andra åkerogräs är den känslig för ogräsmedel och hård gödsling. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (1300-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Kösa, även kallad åkerkösa, är ett ettårigt gräs som blir upp till en meter högt. Arten har yviga vippor med talrika, små, enblommiga och kölade småax. Ytteragnarna har karakteristiskt långa borst som är minst tre gånger så långa som småaxet. Bladen är ca 5 mm breda och ganska slaka, och snärpet är 5-10 mm långt. Kösa blommar från mitten av juni till augusti. Täta förekomster kan ge åkrar en karakteristisk, blekt rödbrun nyans som syns på långt håll.
Kösa liknar den närbesläktade alvarkösa A. interrupta men den senare blir inte mer än tre decimeter hög, har en hopdragen vippa, kortare snärp och blommar redan i juni. Kösa har ståndarknappar som är betydligt längre än hos alvarkösa (ca 1,5 mm mot max 0,5 mm långa). I habitus liknar kösa några av de storvuxna arterna i släktet ven Agrostis men skiljer sig genom småaxens långa borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kösa

Länsvis förekomst och status för kösa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kösa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kösa finns lokalt allmänt i södra Sverige, särskilt i Götaland, men har förekommit eller förekommer tillfälligt i norra Svealand och längs Norrlandskusten. Arten kan vara lokalt mycket talrik på sina lokaler, med exempelvis en miljon plantor i en åker på två hektar vid Nättraby, Blekinge (Åke Widgren på Facebook 7 augusti 2015). Arten finns i boreo-tempererade delar av Europa till västra Sibirien, men saknas i sydligaste Europa som exempelvis på Iberiska halvön (Hultén & Fries 1986).
Den beräknade minskningstakten (Sundberg 2015) är omkring 35% av lokalerna under 10 år i Skåne och Bohuslän, och ca 20% i Uppland, baserad på data från mitten av 1900- till början av 2000-talet (Tyler & Olsson 1997, Maad m.fl. 2009, Blomgren m.fl. 2011). Även i övriga sydsvenska landskap märks en tydlig tillbakagång (se t.ex. Fröberg 2006, Edqvist & Karlsson 2007, Löfgren 2013). Kösa klassas som Nära hotad (NT) i Storbritannien (Cheffings & Farrell 2005).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Apera - kösor 
 • Art
  Apera spica-venti(L.) P. Beauv. - kösa
  Synonymer
  åkerkösa
  Agrostis spica-venti L.
  Åkerven

Kösa växer i åkermarker, främst i sandiga, höstsådda åkrar eller trädor. men förekommer även mer tillfälligt på ruderatmarker och som gräsfröinkomling i vägrenar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Kösa har sannolikt minskat till följd av effektiv frörensning och tätare grödor.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Minskad användning av herbicider, som i ekologisk odling, fler trädor samt grödor som står mindre tätt skulle gynna kösa.
Kösa kan vara ett besvärligt åkerogräs.

Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.) 2011. Bohusläns flora. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla.

Cheffings, C.M. & Farrell, L. (red.) 2005. The vascular plant red data list for Great Britain. Species Status 7: 1-116. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Koeltz Scientific Books. Königstein.

Löfgren, L. 2013. Närkes flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Maad, J., Sundberg, S., Stolpe, P. & Jonsell, L. 2009. Floraförändringar i Uppland under 1900-talet - en analys från Projekt Upplands flora. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 67-104. [http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/maad_l.pdf], [http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/maad_appendix.pdf]

Sundberg, S. 2015. Vad är rödlistan och hur bedöms växter och svampar? Svensk Botanisk Tidskrift 109: 208-218. [http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/Sundberg_2015_SBT.pdf]

Tyler, T. & Olsson, K.-A. 1997. Förändringar i Skånes flora under perioden 1938-1996 - statistisk analys av resultat från två inventeringar. Svensk Botanisk Tidskrift 91: 143-185.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sebastian Sundberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Apera - kösor 
 • Art
  Apera spica-venti, (L.) P. Beauv. - kösa
  Synonymer
  åkerkösa
  Agrostis spica-venti L.
  Åkerven
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sebastian Sundberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015