Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kal knipprot

Organismgrupp Kärlväxter Epipactis phyllanthes
Kal knipprot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kal knipprot är en orkidé, nära besläktad med skogsknipprot, E. helleborine. Den är tämligen tunn, ljusgrön, med 20–35 cm lång (ofta mindre, någon gång dubbelt så lång), nästan kal stjälk. Den har hängande, klocklika, tämligen slutna, föga iögonfalande gröna blommor med vitt inslag. Arten skiljs från skogsknipproten främst genom sina färre blommor (sällan fler än 15, ofta bara 3–4) och blad, sin nästan kala stjälk och blomställning (skogsknipprot är korthårig på övre delen av stjälken). Kal knipprot blommar vanligen i slutet av juli - början av augusti (något före skogsknipproten). Blomningsperioden är kort. Arten är självbefruktare.
Utbredning
Länsvis förekomst för kal knipprot Observationer i Sverige för kal knipprot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kal knipprot finns i delar av södra Sverige, huvudsakligen på Öland (minst 40 lokaler, sydligast i Stenåsa och Kastlösa) och i Skåne (drygt 40 lokaler). Den förekommer även sällsynt i västra Blekinge, Halland, Östergötland samt på Gotland. Den har tidigare även funnits i Småland. Arten är troligen förbisedd, då den lätt förväxlas med skogsknipprot E. helleborine. Dess utbredning är därför relativt dåligt känd. På Öland var den exempelvis före 1963 funnen på endast 3 lokaler. Kal knipprot finns i övriga Norden endast i Danmark. För övrigt är den bara känd från norra Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Halland, Skåne, Blekinge, Östergötland samt på Öland och Gotland. Kal knipprot växer i olika skogsmiljöer såsom bok-, barr-, och lövskogar samt i hassellundar. Den kan även växa öppet i våta sandsvackor och igenväxande dynhed nära havet. Vid avverkning bör man ta största hänsyn till arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Kal knipprot förekommer oftast i bokskogar (på fastlandet) men även i barr- och lövskogar (främst på Öland och Gotland) samt i hassellundar. På Öland och i Halland växer den även ganska öppet i våta sandsvackor och igenväxande dynhed nära havet. Den står ofta mörkt, som enda högsommarväxt på eljest naken mark. Ibland kan den dock påträffas i något mer exponerade lägen på gamla dikesrenar, i skogsbryn och på skogskörvägar och i gamla stenbrott. Arten trivs bäst på sandhaltigt underlag och kräver tämligen fuktig, väldränerad mark. Den reagerar starkt negativt på föregående torrår. Kal knipprot är beteskänslig och har därmed gynnats på platser där bete upphört.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Epipactis (knipprötter), Art Epipactis phyllanthes G. E. Sm. - kal knipprot Synonymer Epipactis confusa D. P. Young, Helleborine latifolia var. varians, Epipactis viridiflora, Epipactis helleborine var. varians, Epipactis latifolia var. viridiflora, Epipactis microphylla, Kaltoppig knipprot

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Halland, Skåne, Blekinge, Östergötland samt på Öland och Gotland. Kal knipprot växer i olika skogsmiljöer såsom bok-, barr-, och lövskogar samt i hassellundar. Den kan även växa öppet i våta sandsvackor och igenväxande dynhed nära havet. Vid avverkning bör man ta största hänsyn till arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Kal knipprot är en orkidé, nära besläktad med skogsknipprot, E. helleborine. Den är tämligen tunn, ljusgrön, med 20–35 cm lång (ofta mindre, någon gång dubbelt så lång), nästan kal stjälk. Den har hängande, klocklika, tämligen slutna, föga iögonfalande gröna blommor med vitt inslag. Arten skiljs från skogsknipproten främst genom sina färre blommor (sällan fler än 15, ofta bara 3–4) och blad, sin nästan kala stjälk och blomställning (skogsknipprot är korthårig på övre delen av stjälken). Kal knipprot blommar vanligen i slutet av juli - början av augusti (något före skogsknipproten). Blomningsperioden är kort. Arten är självbefruktare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kal knipprot

Länsvis förekomst och status för kal knipprot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kal knipprot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kal knipprot finns i delar av södra Sverige, huvudsakligen på Öland (minst 40 lokaler, sydligast i Stenåsa och Kastlösa) och i Skåne (drygt 40 lokaler). Den förekommer även sällsynt i västra Blekinge, Halland, Östergötland samt på Gotland. Den har tidigare även funnits i Småland. Arten är troligen förbisedd, då den lätt förväxlas med skogsknipprot E. helleborine. Dess utbredning är därför relativt dåligt känd. På Öland var den exempelvis före 1963 funnen på endast 3 lokaler. Kal knipprot finns i övriga Norden endast i Danmark. För övrigt är den bara känd från norra Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Epipactis - knipprötter 
 • Art
  Epipactis phyllanthesG. E. Sm. - kal knipprot
  Synonymer
  Epipactis confusa D. P. Young
  Helleborine latifolia var. varians
  Epipactis viridiflora
  Epipactis helleborine var. varians
  Epipactis latifolia var. viridiflora
  Epipactis microphylla
  Kaltoppig knipprot

Kal knipprot förekommer oftast i bokskogar (på fastlandet) men även i barr- och lövskogar (främst på Öland och Gotland) samt i hassellundar. På Öland och i Halland växer den även ganska öppet i våta sandsvackor och igenväxande dynhed nära havet. Den står ofta mörkt, som enda högsommarväxt på eljest naken mark. Ibland kan den dock påträffas i något mer exponerade lägen på gamla dikesrenar, i skogsbryn och på skogskörvägar och i gamla stenbrott. Arten trivs bäst på sandhaltigt underlag och kräver tämligen fuktig, väldränerad mark. Den reagerar starkt negativt på föregående torrår. Kal knipprot är beteskänslig och har därmed gynnats på platser där bete upphört.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Ingrepp som innebär drastisk förändring i mikroklimat och markförhållanden, exempelvis slutavverkning med efterföljande föryngringsåtgärder, torde inverka negativt på arten. Alltför kraftigt bete är negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Gallring och plockhuggning kan i vissa fall inverka gynnsamt på arten, främst genom att ingreppen ger utrymme för nykolonisation. Slutavverkning över stora ytor med tillhörande föryngringsåtgärder, exempelvis kraftig markberedning och plantering med gran i täta förband, ska undvikas. Artens förekomster utanför Skåne och Öland bör övervakas av floraväktare och de Skånska och Ölandska förekomsterna bör följas upp med jämna intervall. Eventuellt skyddsbehov bör ses över lokal för lokal.
Kal knipprot är fridlyst. Utländska namn – NO: Snauflangre, DK: Glat Hullaebe, GB: Green-flowered Helleborine.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Grøntved, J. 1948. Orchidéernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 277–370.

Ingmansson, G. & Johansson B. G. 2005. Gotlands orkidéer. Rindi 25: 3–82.

Lundqvist, Å. 1966. What is Epipactis confusa Young? Svensk Bot. Tidskr. 60: 33–48.

Mossberg, B. & Nilsson, S. 1977. Nordens orkidéer. Stockholm.

Nannfeldt, J.A. 1946. Tre för Norden nya Epipactis-arter. E. persica Hausskn., E. leptochila (Godf.) Godf. och E. purpurata Sm. Bot. Not. 99: 1–28.

Petersson, J. 1990. Nyheter i Gotlands flora 1989. Rindi 10: 4–13.

Petersson, J. 1992. Nyheter i Gotlands flora 1991. Rindi 12: 4–18.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Rosvall, S. & Pettersson, B. 1951. Gotlands orkidéer. Stockholm.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Young, D. P. 1954. A key to the Danish Epipactis. Bot. Tidsskr. 50: 140–145.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Gustafsson & Torleif Ingelög 1984. Rev. Mora Aronsson & Margareta Edqvist 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Epipactis - knipprötter 
 • Art
  Epipactis phyllanthes, G. E. Sm. - kal knipprot
  Synonymer
  Epipactis confusa D. P. Young
  Helleborine latifolia var. varians
  Epipactis viridiflora
  Epipactis helleborine var. varians
  Epipactis latifolia var. viridiflora
  Epipactis microphylla
  Kaltoppig knipprot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Gustafsson & Torleif Ingelög 1984. Rev. Mora Aronsson & Margareta Edqvist 2007.