Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kalkhällsdystermal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge mörk med svartbruna vingfjäll. Costalfläckar ljusa nästan oansenliga med en svagt markerad diskpunkt. Framvingekanten något konkav formad av långa vingfransar mot vingspetsen. Bakvinge ljusare grå. För säker identifiering hänvisas till Svensson (1992) och Elsner et al. (1999) där även genitalierna är beskrivna. Vingspann 9-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för kalkhällsdystermal Observationer i Sverige för kalkhällsdystermal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kalkhällsdystermal Monochroa inflexella beskrevs så sent som 1992 med Burs på Gotland som typlokal. På Gotland är arten känd från ytterligare tre lokaler, Ardre, Boge och Hörsne, Dibjärs. På Öland är den känd från Böda på norra delen av ön. År 2001 påträffades arten vid Lönnholmen på Gräsö i norra Uppland där den sedan visat sig ha en livskraftig förekomst på de gamla extensivt skötta markerna. Den är inte funnen i övriga Norden, men väl ytterst lokalt i Litauen, Tjeckien, Slovakien och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv)c(iv)+2ab(ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Tidigare endast känd från en ett fåtal lokaler på alvarmarker på Öland och Gotland. Sedan sommaren 2001 funnen vid några tillfällen på en helt isolerad lokal på Gräsö i Uppsala län. Lokalen är ett extensivt nötbetat område med torrängsflora, bland annat växer stora mängder med brudbröd (Filipendula vulgaris) som antas vara artens värdväxt. Denna typ av marker minskar i snabb takt på grund av nedläggning av jordbruk och igenväxning. Minst en lokal på Öland har växt igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1700 (1520-17600) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)c(iv)+2ab(ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Fjärilen förekommer på torra kalkhällmarker, alvar och torrängar. Den är av allt att döma mest nattaktiv, men en hona håvades från brudbröd Filipendula vulgaris i kvällssolen vid lokalen på Gräsö. Dess ungdomsstadier är okända, men med ledning av närstående arters biologi kan larven förmodas leva i roten av brudbröd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Monochroa, Art Monochroa inflexella Svensson, 1992 - kalkhällsdystermal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv)c(iv)+2ab(ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Tidigare endast känd från en ett fåtal lokaler på alvarmarker på Öland och Gotland. Sedan sommaren 2001 funnen vid några tillfällen på en helt isolerad lokal på Gräsö i Uppsala län. Lokalen är ett extensivt nötbetat område med torrängsflora, bland annat växer stora mängder med brudbröd (Filipendula vulgaris) som antas vara artens värdväxt. Denna typ av marker minskar i snabb takt på grund av nedläggning av jordbruk och igenväxning. Minst en lokal på Öland har växt igen. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1700 (1520-17600) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)c(iv)+2ab(ii,iii,iv)c(iv)).
Framvinge mörk med svartbruna vingfjäll. Costalfläckar ljusa nästan oansenliga med en svagt markerad diskpunkt. Framvingekanten något konkav formad av långa vingfransar mot vingspetsen. Bakvinge ljusare grå. För säker identifiering hänvisas till Svensson (1992) och Elsner et al. (1999) där även genitalierna är beskrivna. Vingspann 9-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kalkhällsdystermal

Länsvis förekomst och status för kalkhällsdystermal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kalkhällsdystermal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kalkhällsdystermal Monochroa inflexella beskrevs så sent som 1992 med Burs på Gotland som typlokal. På Gotland är arten känd från ytterligare tre lokaler, Ardre, Boge och Hörsne, Dibjärs. På Öland är den känd från Böda på norra delen av ön. År 2001 påträffades arten vid Lönnholmen på Gräsö i norra Uppland där den sedan visat sig ha en livskraftig förekomst på de gamla extensivt skötta markerna. Den är inte funnen i övriga Norden, men väl ytterst lokalt i Litauen, Tjeckien, Slovakien och Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Monochroa  
 • Art
  Monochroa inflexellaSvensson, 1992 - kalkhällsdystermal

Fjärilen förekommer på torra kalkhällmarker, alvar och torrängar. Den är av allt att döma mest nattaktiv, men en hona håvades från brudbröd Filipendula vulgaris i kvällssolen vid lokalen på Gräsö. Dess ungdomsstadier är okända, men med ledning av närstående arters biologi kan larven förmodas leva i roten av brudbröd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark

Igenväxning och igenplantering av artens habitat. Likaså torde hårt fårbete inverka negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Igenväxning och igenplantering av alvarområden, i synnerhet de för arten kända lokalerna, bör förhindras med hjälp av måttligt bete och vid behov även viss buskröjning. Hårt fårbete bör dock undvikas. Lokalen på Gräsö ligger inom ett Natura-2000 område som präglats av ett ålderdomligt småskaligt jord- och skogsbruk. Det är viktigt att upprättat skötselprogram tar hänsyn till de rödlistade arterna som finns i området..

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptra, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise dr Raupen. Bratislava.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books.

Svensson, I. 1992. Monochroa inflexella n.sp. (Lepidoptera, Gelechiidae). Ent. Tidskr. 113: 47-51.

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 1-11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Monochroa  
 • Art
  Monochroa inflexella, Svensson, 1992 - kalkhällsdystermal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.