Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kalkkällmossa

Organismgrupp Mossor Philonotis calcarea
Kalkkällmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 4–12 cm höga, ljust gröna till gulgröna tuvor. Tuvorna är sammanvävda av mörkbruna rhizoider. Bladen har äggrund bas och smalnar gradvis av till en långt utdragen, skarp spets. Bladen är skärformigt svängda. Nedtill på bladet finns djupa längsveck. Cellerna i bladets övre halva har en mamill placerad i nedre celländen. Bladkanten är tandad (ibland dubbla tänder) och nerven är mycket kraftig (130–180 µm), särskilt vid basen. Bladkanten är brett tillbakaböjd. Hanbladen är skarpt tillspetsade och har en utlöpande nerv. Arten är skildkönad och kapslar är mindre vanliga. Kapseln är äggformig och mörkbrun samt längsfårad som tömd. Kapselskaftet är 4–5 cm långt och rött. Sporerna är 18–28 µm i diameter, rödbruna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med små, knoppformiga groddkorn som bildas i bladvecken. Kalkkällmossa kan likna källmossa Philonotis fontana, men den senare är spädare och har blad som är raka (ej skärformigt böjda). Ibland kan kalkkällmossa ha bladen i rader och påminner då om skruvkällmossa P. seriata, men den senare har relativt korta bladbasceller (15–35 µm långa, hos kalkkällmossa 60–100 µm).
Utbredning
Länsvis förekomst för kalkkällmossa Observationer i Sverige för kalkkällmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är främst en låglandsart som är knuten till kalktrakter och särskilt vanlig i Götaland. Den är vanlig också i Danmark och mellersta Norge men är sällsynt i Finland. Den finns även på Färöarna. Förekomsterna i fjällen når upp till subalpin zon. Arten har även uppgivits från stora delar av övriga Europa, Nordafrika, norra Asien och Himalaya och Nordamerika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten växer på blöta platser i extremrikkärr och kalkrika källkärr. Den förekommer sällsynt och endast i kalktrakter från Skåne till Jämtland med enstaka utposter i Åsele och Torne lappmarker. Totalt är runt 100 lokaler kända varav flera är mycket små och flera av dessa har i modern tid vuxit igen (upphörd hävd, dikning, eutrofiering etc). Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (1000-25000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Kalkkällmossa växer blött i källkärr, rikkärr med översilning och intill vattendrag och sjöar med kalkrikt vatten. Arten växer ofta tillsammans med källtuffmossa Cratoneuron filicinum, tuffmossor Palustriella spp. och bandpraktmossa Plagiomnium elatum. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bartramiaceae, Släkte Philonotis (källmossor), Art Philonotis calcarea (Bruch & Schimp. ) Schimp. - kalkkällmossa Synonymer kalk-äggmossa

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten växer på blöta platser i extremrikkärr och kalkrika källkärr. Den förekommer sällsynt och endast i kalktrakter från Skåne till Jämtland med enstaka utposter i Åsele och Torne lappmarker. Totalt är runt 100 lokaler kända varav flera är mycket små och flera av dessa har i modern tid vuxit igen (upphörd hävd, dikning, eutrofiering etc). Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (1000-25000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Typisk art i 7160 Källor och källkärr (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 7220 Kalktuffkällor (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 7230 Rikkärr (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Arten bildar 4–12 cm höga, ljust gröna till gulgröna tuvor. Tuvorna är sammanvävda av mörkbruna rhizoider. Bladen har äggrund bas och smalnar gradvis av till en långt utdragen, skarp spets. Bladen är skärformigt svängda. Nedtill på bladet finns djupa längsveck. Cellerna i bladets övre halva har en mamill placerad i nedre celländen. Bladkanten är tandad (ibland dubbla tänder) och nerven är mycket kraftig (130–180 µm), särskilt vid basen. Bladkanten är brett tillbakaböjd. Hanbladen är skarpt tillspetsade och har en utlöpande nerv. Arten är skildkönad och kapslar är mindre vanliga. Kapseln är äggformig och mörkbrun samt längsfårad som tömd. Kapselskaftet är 4–5 cm långt och rött. Sporerna är 18–28 µm i diameter, rödbruna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med små, knoppformiga groddkorn som bildas i bladvecken. Kalkkällmossa kan likna källmossa Philonotis fontana, men den senare är spädare och har blad som är raka (ej skärformigt böjda). Ibland kan kalkkällmossa ha bladen i rader och påminner då om skruvkällmossa P. seriata, men den senare har relativt korta bladbasceller (15–35 µm långa, hos kalkkällmossa 60–100 µm).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kalkkällmossa

Länsvis förekomst och status för kalkkällmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kalkkällmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är främst en låglandsart som är knuten till kalktrakter och särskilt vanlig i Götaland. Den är vanlig också i Danmark och mellersta Norge men är sällsynt i Finland. Den finns även på Färöarna. Förekomsterna i fjällen når upp till subalpin zon. Arten har även uppgivits från stora delar av övriga Europa, Nordafrika, norra Asien och Himalaya och Nordamerika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bartramiaceae  
 • Släkte
  Philonotis - källmossor 
 • Art
  Philonotis calcarea(Bruch & Schimp. ) Schimp. - kalkkällmossa
  Synonymer
  kalk-äggmossa

Kalkkällmossa växer blött i källkärr, rikkärr med översilning och intill vattendrag och sjöar med kalkrikt vatten. Arten växer ofta tillsammans med källtuffmossa Cratoneuron filicinum, tuffmossor Palustriella spp. och bandpraktmossa Plagiomnium elatum. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Myrbiotoper, Sjöar, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Förändringar av växtplatsernas hydrologi och av kvaliteten på vattnet som försörjer källorna, utgör ett hot. Möjligen kan även luftburna föroreningar i form av stort kvävenedfall hota artens fortlevnad, liksom igenväxning och exploatering av lokalerna.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ett större antal av artens lokaler i södra Sverige bör återbesökas. Man kan misstänka att en del av dessa slagits ut p.g.a. ändrad markanvändning, igenväxning, dikning m.m.
Etymologi: calcarius (lat.) = kalk-, som växer på kalk, kalkrik; calcarius (lat.) = kalk, calx (lat.) = kalksten; suffixet -arius (lat.).
Uttal: [Filónotis kalkárea]

KEY FACTS Thick-nerved Apple-moss. Forms 4-12 cm high, light green to yellowish-green tufts held together by dark brown tomentum. Leaves falcate, deeply plicate below, gradually tapering from an ovate base to a long, acuminate apex. Leaf margin broadly recurved, toothed (double teeth). Costa very stout (130-180 µm), especially at base. Perigonial bracts acute with excurrent costa. Dioicous, capsules relatively uncommon. Capsule dark brown, ovoid, furrowed when empty. Seta 4-5 cm long, red. - Grows in wet situations in spring-fed bogs and flushed rich fens or on the shores of calcareous lakes and streams.

Hallingbäck, T. 2008. Philonotis calcarea kalkkällmossa s. 290-291. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Möller, H. 1925: Löfmossornas utbredning i Sverige IX, Batramiaceae. Arkiv för Botanik band 19, Nr 11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bartramiaceae  
 • Släkte
  Philonotis - källmossor 
 • Art
  Philonotis calcarea, (Bruch & Schimp. ) Schimp. - kalkkällmossa
  Synonymer
  kalk-äggmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.