Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kalkrosettmossa

Organismgrupp Mossor Riccia gothica
Kalkrosettmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kalkrosett är en liten bållevermossa och hör till de minsta av rosettmossorna. Bålen har en ljust blåaktigt grön färg. Bålflikarna är 0,5-1,0 mm breda, i tvärsnitt dubbelt så breda som höga och med avrundade kanter. Sporkapseln sitter inuti bålen och öppnas först när denna spricker sönder. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap. Kalkrosett påminner om dvärgrosett R. warnstorfii men har en något plattad bål och annorlunda sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för kalkrosettmossa Observationer i Sverige för kalkrosettmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är relativt nyligen beskriven och utbredningen är ofullständigt känd. Den är funnen på Öland, Gotland och i Västergötland och är sedd i alla tre landskapen under 1990-talet. Den är hittills inte funnen utanför Sverige. Den finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer på kalkrik, ofta störd mark. Hittills endast känd från Västergötland, Öland och Gotland. Arten är relativt nyligen beskriven och utbredningen är ännu dåligt känd i landet. Arten bör eftersökas aktivt på hällmarker som har ett tunt kalkrikt jordlager. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-2400). Antalet lokalområden i landet skattas till 6. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (8-480) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på bar, kalkrik jord, på stigar, i jordblottor efter betande djur samt i hjulspår av terrängående fordon. Arten är tillsammans med stäpprosett R. ciliifera och alvarrosett R. subbifurca de enda rosettmossor som uteslutande är funna på kalkjord.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Marchantiales, Familj Ricciaceae, Släkte Riccia (rosettmossor), Art Riccia gothica Damsh. & Hallingbäck - kalkrosettmossa Synonymer kalkrosett

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på kalkrik, ofta störd mark. Hittills endast känd från Västergötland, Öland och Gotland. Arten är relativt nyligen beskriven och utbredningen är ännu dåligt känd i landet. Arten bör eftersökas aktivt på hällmarker som har ett tunt kalkrikt jordlager. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-2400). Antalet lokalområden i landet skattas till 6. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (8-480) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kalkrosett är en liten bållevermossa och hör till de minsta av rosettmossorna. Bålen har en ljust blåaktigt grön färg. Bålflikarna är 0,5-1,0 mm breda, i tvärsnitt dubbelt så breda som höga och med avrundade kanter. Sporkapseln sitter inuti bålen och öppnas först när denna spricker sönder. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap. Kalkrosett påminner om dvärgrosett R. warnstorfii men har en något plattad bål och annorlunda sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kalkrosettmossa

Länsvis förekomst och status för kalkrosettmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kalkrosettmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är relativt nyligen beskriven och utbredningen är ofullständigt känd. Den är funnen på Öland, Gotland och i Västergötland och är sedd i alla tre landskapen under 1990-talet. Den är hittills inte funnen utanför Sverige. Den finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia gothicaDamsh. & Hallingbäck - kalkrosettmossa
  Synonymer
  kalkrosett

Mossan växer på bar, kalkrik jord, på stigar, i jordblottor efter betande djur samt i hjulspår av terrängående fordon. Arten är tillsammans med stäpprosett R. ciliifera och alvarrosett R. subbifurca de enda rosettmossor som uteslutande är funna på kalkjord.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Samtliga rosettmossor är ljuskrävande och beroende av nakna jordfläckar. Deras spridning gynnas sannolikt av tramp. Upphörande bete på t.ex. strandängar, torrängar och hällmarker med därav följande igenväxning utgör ett allvarligt hot. Luftföroreningar kan försura översta jordlagret, vilket också inverkar negativt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Fortsatt bete på aktuella lokaler krävs för att förhindra igenväxning och därav följande utarmning av rosettmossfloran. Kända lokaler bör snarast besökas och röjning av fält- och buskskikt bör vid behov göras. I försurade områden kan växtplatser nyskapas genom plöjning så att nytt kalkrikt material förs upp till ytan.

Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 1986. Släktet Riccia (rosettmossor) i Fennoskandia. Svensk Bot. Tidskr. 80: 245-270.

Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 1986. Riccia gothica, a new species of Hepaticae from Sweden. Lindbergia 11: 100-102.

Meinunger, L. 1984. Verbreitungskarten einiger ausgewählter Moose im Gebiet der DDR. I: J. Vána (red), Proc. Third Meeting of Bryologist from Central & East Europe. Praha 1982: 143-166.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998.Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia gothica, Damsh. & Hallingbäck - kalkrosettmossa
  Synonymer
  kalkrosett
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998.Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.