Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kanelrosknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En knoppmal med mörkt gråbrun framvinge utan teckning. I Sverige har fjärilen bara påträffats i bestånd av kanelros på en ö i Torne älv.

Vingspann 11–13 mm. Huvudet är mörkt gråbrunt. Antennen är enfärgat mörkt gråbrun och når knappt till framvingens mitt. Framvingen är mörkt gråbrun med svagt bronsskimmer och saknar teckning. Bakvingen är något ljusare gråbrun. 

Genitalier: Hanens genitalier är lika dem hos ros­en­knoppmal Lampronia morosa. Uncus är svagt rundad. Genitalklaffen har bred bas, är insnörd på mitten och utvidgad i den yttre delen. På klaffens yttre del finns glesa, grova borst och två kammar med tänder, den yttre med något fler tänder än den inre. Juxta är pilspetsformig med en mycket långt utdragen spets. Hos honan har signa ungefär fem oliklånga strålar. Äggläggningsröret har i spetsen sågtandade och ­fårade kanter. Bakersta ryggplåten har en rund bakkant. Bakkanten på bakersta bukplåten har en liten, rund inbuktning och är ­försedd med borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för kanelrosknoppmal Observationer i Sverige för kanelrosknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kanelrosknoppmal är bara känd från en enda lokal i Sverige. Den upptäcktes ny för landet 2004 i Norrbotten på den lilla ön Korkeasaari i Torne älv vid Kankaanranta norr om Karungi. Den har både tidigare och senare sökts på åtskilliga ställen i framför allt Norrbotten där kanelros och andra arter i släktet Rosa finns, men inga andra lokaler för fjärilen har upptäckts. Den är funnen i Österbotten i Finland bara några mil från den svenska gränsen och ytterligare på några få platser i Österbotten. Utbredningen sträcker sig vidare in i Ryssland och ner genom Polen och Slovakien. Den finns också i Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Italien men är överallt uppenbart en stor raritet. Den kan dock vara vanlig på en specifik lokal ett visst år när väderförhållandena har varit gynnsamma.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Kanelrosknoppmal är bara funnen på en enda lokal i landet, på ön Korkeasaari norr om Karungi i Tornedalen. Ön har karaktären av extensiv betesmark med rik örtflora och täta buskage av kanelros (Rosa majalis). Riktade eftersök av arten har skett i Norrbotten och Västerbotten i kanelrosbestånd och andra växtplatser med Rosa-arter utan att arten har påträffats. Korkeasaari ligger med sin högsta punkt bara några meter över älven (sommartid) och vid extrem islossning kan kanlerosen på ön skadas svårt och fjärilen då minska eller försvinna. Kanelrosknoppmal har en kort flygtid kring midsommar, men kläckningen av fjärilen beror på hur försommaren utvecklas. Ett annat hot mot arten är igenväxning så att kanelrosen trängs undan, då numera inget kreatursbete och ej heller slåtter bedrivs på ön. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 (4-400) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
På den enda kända lokalen i Sverige flyger kanelrosknoppmal på en gammal slåtteräng på en liten ö i Torne älv. Numera verkar ingen slåtter förekomma. Larven lever enligt finska uppgifter (Mutanen m.fl. 2008) i knopparna på kanelros Rosa majalis. Eftersom ingen annan Rosa-art finns på fyndplatsen kan det anses klart att kanelros verkligen är larvens värdväxt. Fjärilen har av allt att döma en mycket kort flygtid, kanske bara en eller ett par veckor, och beroende på väderutvecklingen under försommaren ses fjärilarna vid något tillfälle mellan ca den 18 juni till den 30 juni. Enligt rysk litteratur varar larvperioden till april, vilket sannolikt gäller sydligare populationer. Livscykeln är dock ofullständigt känd och hur arten övervintrar i Norden är okänt. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kanelros
· kanelros
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Prodoxidae (knoppmalar), Släkte Lampronia, Art Lampronia standfussiella Zeller, 1852 - kanelrosknoppmal Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Kanelrosknoppmal är bara funnen på en enda lokal i landet, på ön Korkeasaari norr om Karungi i Tornedalen. Ön har karaktären av extensiv betesmark med rik örtflora och täta buskage av kanelros (Rosa majalis). Riktade eftersök av arten har skett i Norrbotten och Västerbotten i kanelrosbestånd och andra växtplatser med Rosa-arter utan att arten har påträffats. Korkeasaari ligger med sin högsta punkt bara några meter över älven (sommartid) och vid extrem islossning kan kanlerosen på ön skadas svårt och fjärilen då minska eller försvinna. Kanelrosknoppmal har en kort flygtid kring midsommar, men kläckningen av fjärilen beror på hur försommaren utvecklas. Ett annat hot mot arten är igenväxning så att kanelrosen trängs undan, då numera inget kreatursbete och ej heller slåtter bedrivs på ön. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 (4-400) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
En knoppmal med mörkt gråbrun framvinge utan teckning. I Sverige har fjärilen bara påträffats i bestånd av kanelros på en ö i Torne älv.

Vingspann 11–13 mm. Huvudet är mörkt gråbrunt. Antennen är enfärgat mörkt gråbrun och når knappt till framvingens mitt. Framvingen är mörkt gråbrun med svagt bronsskimmer och saknar teckning. Bakvingen är något ljusare gråbrun. 

Genitalier: Hanens genitalier är lika dem hos ros­en­knoppmal Lampronia morosa. Uncus är svagt rundad. Genitalklaffen har bred bas, är insnörd på mitten och utvidgad i den yttre delen. På klaffens yttre del finns glesa, grova borst och två kammar med tänder, den yttre med något fler tänder än den inre. Juxta är pilspetsformig med en mycket långt utdragen spets. Hos honan har signa ungefär fem oliklånga strålar. Äggläggningsröret har i spetsen sågtandade och ­fårade kanter. Bakersta ryggplåten har en rund bakkant. Bakkanten på bakersta bukplåten har en liten, rund inbuktning och är ­försedd med borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kanelrosknoppmal

Länsvis förekomst och status för kanelrosknoppmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kanelrosknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kanelrosknoppmal är bara känd från en enda lokal i Sverige. Den upptäcktes ny för landet 2004 i Norrbotten på den lilla ön Korkeasaari i Torne älv vid Kankaanranta norr om Karungi. Den har både tidigare och senare sökts på åtskilliga ställen i framför allt Norrbotten där kanelros och andra arter i släktet Rosa finns, men inga andra lokaler för fjärilen har upptäckts. Den är funnen i Österbotten i Finland bara några mil från den svenska gränsen och ytterligare på några få platser i Österbotten. Utbredningen sträcker sig vidare in i Ryssland och ner genom Polen och Slovakien. Den finns också i Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Italien men är överallt uppenbart en stor raritet. Den kan dock vara vanlig på en specifik lokal ett visst år när väderförhållandena har varit gynnsamma.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Prodoxidae - knoppmalar 
 • Släkte
  Lampronia  
 • Art
  Lampronia standfussiellaZeller, 1852 - kanelrosknoppmal

På den enda kända lokalen i Sverige flyger kanelrosknoppmal på en gammal slåtteräng på en liten ö i Torne älv. Numera verkar ingen slåtter förekomma. Larven lever enligt finska uppgifter (Mutanen m.fl. 2008) i knopparna på kanelros Rosa majalis. Eftersom ingen annan Rosa-art finns på fyndplatsen kan det anses klart att kanelros verkligen är larvens värdväxt. Fjärilen har av allt att döma en mycket kort flygtid, kanske bara en eller ett par veckor, och beroende på väderutvecklingen under försommaren ses fjärilarna vid något tillfälle mellan ca den 18 juni till den 30 juni. Enligt rysk litteratur varar larvperioden till april, vilket sannolikt gäller sydligare populationer. Livscykeln är dock ofullständigt känd och hur arten övervintrar i Norden är okänt. 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kanelros - Rosa majalis (Viktig)
Ön Korkeasaari är bågformig, 350 m lång och 200 m bred på det bredaste stället. Den är som högst bara ca 3 m hög över den vattennivå Torne älv har vid midsommartid. Ön har tidigare slåttrats, men igenväxning tyder på att ingen slåtter numera förekommer. Däremot kan högt vårflöde i älven påverka vegetationen så att buskage slits bort av isen och strömmarna, åtminstone i de strandnära zonerna. Både igenväxning och översvämningar kan hota kanelrosknoppmal.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Sannolikt finns nu bara en eller ett par lantbrukare kvar i trakten av Karungi och troligen är djurhållning mycket begränsad. Därför finns ingen anledning att bedriva slåtter på ön, såvida inte ideella organisationer kan göra en insats just här. Detta bör undersökas, så att öns karaktär inte förändras alltför mycket. Möjligen kan en röjning av skuggande träd och buskar utföras. Vidare bör återigen en systematisk efterforskning av bestånd av kanelros genomföras i Tornedalen och samtidigt söka efter ytterligare en population av fjärilen.
Namngivning: Lampronia standfussiella Zeller, 1852. Linn. Ent., 6: 180.

Etymologi: standfussiella (lat.) = efter den tyske entomologen Gustav Standfuss (1815–1897); diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Lamprónia standfussiélla]

Gustafsson, B., Bengtsson, B.Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Mutanen, M., Kullberg, J., Kaitila, J., Mutanen, T. & Välimäki, P. 2008. Pikkuperhoshavainnot 2004–2005 (Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera (MIcropterigidae–Pyralidae) i Finland 2004–2005. – Baptria 33: 6–22.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 2005. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2004. – Ent. Tidskr. 126 (1–2): 21–33.

Den virtuella floran, internetadress: http://linnaeus.nrm.se/flora/ (besökt i februari 2015)

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2015 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder).

 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Prodoxidae - knoppmalar 
 • Släkte
  Lampronia  
 • Art
  Lampronia standfussiella, Zeller, 1852 - kanelrosknoppmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2015 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder).