Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kanelticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Coltricia cinnamomea
Kanelticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kanelticka är en liten marklevande svamp. Hatten är 3–4 cm bred och 5 mm tjock i mittpartiet, där den kan vara något nedsänkt. Den har en sidenartad, mycket tunn kanelbrun till rödbrun hattöversida, som kan ha mer eller mindre tydliga zoneringar. Hattkanten kan vara vågig, ibland är flera hattar sammanvuxna. Den centrala foten är 3–4 cm hög och 0,5 cm tjock, oftast tjockare i de nedre delarna, ockrafärgad till mättat rödbrun och sammetsartad. Porerna är rödbruna och nedlöpande, 2–4 per mm. Kanelticka skulle kunna förväxlas med skinnticka Cinnamomea perennis, som är en vanlig art i våra barrskogar. Skinntickan är dock större, upp till 10 cm i diameter och dess hatt är matt och glanslös, ej sidenartad. Den växer vanligen på sandiga jordar i barrskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för kanelticka Observationer i Sverige för kanelticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kaneltickan är i modern tid rapporterad från 1 lokal i landet Ivön i Skåne. Utanför Skåne är arten känd från 6 lokaler i landet, 1962 från Småland och ännu äldre observationer från Blekinge, Bohuslän och Västergötland. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Kanelticka förekommer mycket sällsynt i den sydligaste delen av Finland (hotkategori CR). Den är mycket ovanlig i Central- och Sydeuropa. Svampen är en kosmopolit
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt men förmodas vara nedbrytare. Växer på marken i ek- och bokskog. Kan sällsynt även uppträda i byggnader och på brandplatser. Värmegynnad. Mycket vacker och uppmärksammad svamp. Få fynd, liten population och hotbild något oklar men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med få aktuella fynd. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (12-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kaneltickan är förmodligen nedbrytare och växer på marken i blandskog och i lövskog, helst ek- och bokskogar. Den föredrar varma lägen. Den är också påträffad på brandplatser. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan mycelet i mark eller ved kan ha en lång livslängd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Coltricia, Art Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill - kanelticka Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt men förmodas vara nedbrytare. Växer på marken i ek- och bokskog. Kan sällsynt även uppträda i byggnader och på brandplatser. Värmegynnad. Mycket vacker och uppmärksammad svamp. Få fynd, liten population och hotbild något oklar men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med få aktuella fynd. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (12-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kanelticka är en liten marklevande svamp. Hatten är 3–4 cm bred och 5 mm tjock i mittpartiet, där den kan vara något nedsänkt. Den har en sidenartad, mycket tunn kanelbrun till rödbrun hattöversida, som kan ha mer eller mindre tydliga zoneringar. Hattkanten kan vara vågig, ibland är flera hattar sammanvuxna. Den centrala foten är 3–4 cm hög och 0,5 cm tjock, oftast tjockare i de nedre delarna, ockrafärgad till mättat rödbrun och sammetsartad. Porerna är rödbruna och nedlöpande, 2–4 per mm. Kanelticka skulle kunna förväxlas med skinnticka Cinnamomea perennis, som är en vanlig art i våra barrskogar. Skinntickan är dock större, upp till 10 cm i diameter och dess hatt är matt och glanslös, ej sidenartad. Den växer vanligen på sandiga jordar i barrskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kanelticka

Länsvis förekomst och status för kanelticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kanelticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kaneltickan är i modern tid rapporterad från 1 lokal i landet Ivön i Skåne. Utanför Skåne är arten känd från 6 lokaler i landet, 1962 från Småland och ännu äldre observationer från Blekinge, Bohuslän och Västergötland. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Kanelticka förekommer mycket sällsynt i den sydligaste delen av Finland (hotkategori CR). Den är mycket ovanlig i Central- och Sydeuropa. Svampen är en kosmopolit
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Coltricia  
 • Art
  Coltricia cinnamomea(Jacq.) Murrill - kanelticka

Kaneltickan är förmodligen nedbrytare och växer på marken i blandskog och i lövskog, helst ek- och bokskogar. Den föredrar varma lägen. Den är också påträffad på brandplatser. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan mycelet i mark eller ved kan ha en lång livslängd.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Om det är så att kaneltickan är förbisedd eller förväxlad med skinnticka kan dessa lokaler av okunskap lätt bli förstörda vid skogliga åtgärder.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kaneltickans växtplatser i Sverige bör skyddas och markanvändningen anpassas till artens behov. Svampen är förmodligen förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer.
Utländska namn – NO: Liten Sandkjuke, DK: Sandporesvamp, FI: Satiinikääpä

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 1997. Nordic Macromycetes, Vol. 3. sid. 331 Nordsvamp, Copenhagen.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm. (BILD)

Jahn, H. 1986. On the differences between Coltricia cinnamomea and Coltricia perennis.

Windahlia, 16: 21-25. Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores, Part I. sid 211. Fungiflora. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Coltricia  
 • Art
  Coltricia cinnamomea, (Jacq.) Murrill - kanelticka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.