Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kantdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Biscogniauxia marginata
Kantdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En sällsynt art i Sverige som är typisk genom sina små, gyttrade stroman med tydlig kant.

Kantdyna bildar svarta skivformiga svagt konkava stromata med något upphöjd kant. Den liknar rönndyna, B. repanda, som emellertid har mer skålformiga stromata med mer upphöjd kant, vilken är uppsprucken i stora oregelbundna trubbiga flikar. Biscogniauxia marginata är unik i släktet genom sina subglobosa sporer med en sigmoid groddspringa och kan därmed lätt skiljas från rönndyna, som har ellipsoida sporer med rak groddspringa.
Utbredning
Länsvis förekomst för kantdyna Observationer i Sverige för kantdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt i Norden. I Sverige har den bara anträffats på Ridön i Mälaren, strax söder om Västerås (Västmanland). Fyndet gjordes någon gång under 1800-talet av Matts Adolf Lindblad, och arten kan befaras vara försvunnen. Kantdyna uppges som sällsynt i Norge, men är inte rödlistad där.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på ved av rönn i triviallövskog. Förefaller främst ha nordlig utbredning, men förekommer i södra Sverige. Status och hotbild är oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art trots vanligheten av rönn. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Denna vednedbrytare växer på hård ved och kan liksom rönndynan spränga upp genom barken. I Sverige har dessa två arterna bara påträffats på stammar och grenar av rönn, men från andra länder finns många fynd av kantdyna på bl a avenbok, äppelträd, lind och alm.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· rönn
· rönn
Dött träd
Dött träd
· rönn
· rönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Graphostromataceae, Släkte Biscogniauxia (kantdynor), Art Biscogniauxia marginata (Fr.:Fr.) Pouzar - kantdyna Synonymer Biscogniauxia discreta (Schwein.) Kuntze, Sphaeria discreta Schwein., Sphaeria marginata Fr.:Fr., Nummulariella marginata (Fr.) Eckblad & Granmo

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på ved av rönn i triviallövskog. Förefaller främst ha nordlig utbredning, men förekommer i södra Sverige. Status och hotbild är oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art trots vanligheten av rönn. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En sällsynt art i Sverige som är typisk genom sina små, gyttrade stroman med tydlig kant.

Kantdyna bildar svarta skivformiga svagt konkava stromata med något upphöjd kant. Den liknar rönndyna, B. repanda, som emellertid har mer skålformiga stromata med mer upphöjd kant, vilken är uppsprucken i stora oregelbundna trubbiga flikar. Biscogniauxia marginata är unik i släktet genom sina subglobosa sporer med en sigmoid groddspringa och kan därmed lätt skiljas från rönndyna, som har ellipsoida sporer med rak groddspringa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kantdyna

Länsvis förekomst och status för kantdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kantdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt i Norden. I Sverige har den bara anträffats på Ridön i Mälaren, strax söder om Västerås (Västmanland). Fyndet gjordes någon gång under 1800-talet av Matts Adolf Lindblad, och arten kan befaras vara försvunnen. Kantdyna uppges som sällsynt i Norge, men är inte rödlistad där.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Graphostromataceae  
 • Släkte
  Biscogniauxia - kantdynor 
 • Art
  Biscogniauxia marginata(Fr.:Fr.) Pouzar - kantdyna
  Synonymer
  Biscogniauxia discreta (Schwein.) Kuntze
  Sphaeria discreta Schwein.
  Sphaeria marginata Fr.:Fr.
  Nummulariella marginata (Fr.) Eckblad & Granmo

Denna vednedbrytare växer på hård ved och kan liksom rönndynan spränga upp genom barken. I Sverige har dessa två arterna bara påträffats på stammar och grenar av rönn, men från andra länder finns många fynd av kantdyna på bl a avenbok, äppelträd, lind och alm.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
Hotbild oklar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kantdyna bör eftersökas på Ridön i Mälaren. Om den återfinnas är den skyddad eftersom Ridön är ett naturreservat. Den bör också eftersökas på andra ställen i landet.

Hansen L. & Knudsen H. (Eds). 2000. Nordic Macromycetes 1: 238. Nordsvamp: Copenhagen.

Eckblad F.-E. & Granmo A. 1978. The genus Nummularia (Ascomycetes) in Norway. Norwegian Journal of Botany 25: 69–75.

Granmo A., Hammelev D., Knudsen H., Læssøe T., Sasa M., Whalley A-J.S. 1989. The genera Biscogniauxia and Hypoxylon (Sphaeriales) in the Nordic countries. - Opera Botanica 100: 59–84.

Ju Y.M., Rogers J.D., Martín F.S. & Granmo A. 1998. The genus Biscogniauxia. Mycotaxon 66: 1–98.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Graphostromataceae  
 • Släkte
  Biscogniauxia - kantdynor 
 • Art
  Biscogniauxia marginata, (Fr.:Fr.) Pouzar - kantdyna
  Synonymer
  Biscogniauxia discreta (Schwein.) Kuntze
  Sphaeria discreta Schwein.
  Sphaeria marginata Fr.:Fr.
  Nummulariella marginata (Fr.) Eckblad & Granmo
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002.