Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kardinalfärgad rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus cardinalis
Kardinalfärgad rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmalt spolformig, 12–15 mm lång, svart skalbagge med klart cinnoberröda täckvingar. Ben och antenner är slanka. Liksom övriga knäppare kan baggen sprätta upp i luften för att vända sig rätt om den hamnat på rygg. Viss förväxlingsrisk finns med andra rödvingade Ampedus-arter, och bestämningen bör verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för kardinalfärgad rödrock Observationer i Sverige för kardinalfärgad rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till nedre Dalälven. Arten finns även i Danmark och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av lövträd, främst i grova, ihåliga, stående ekar men även i ask och lind. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (400-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1600-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)). Global rödlistningskategori: NT (2001).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av lövträd, främst i grova, ihåliga, stående ekar men även i ask och lind. Både larverna och de fullbildade skalbaggarna lever undangömt i det inre av de ännu levande träden. Larvutvecklingen är flerårig. Larverna förpuppar sig och kläcks redan på hösten. Skalbaggarna övervintrar sedan i puppkammaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· askar
· askar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· lindar
· lindar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) - kardinalfärgad rödrock Synonymer Elater cardinalis Schiödte, 1865

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av lövträd, främst i grova, ihåliga, stående ekar men även i ask och lind. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (400-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1600-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)). Global rödlistningskategori: NT (2001).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Global rödlistning NT (2010)
En långsmalt spolformig, 12–15 mm lång, svart skalbagge med klart cinnoberröda täckvingar. Ben och antenner är slanka. Liksom övriga knäppare kan baggen sprätta upp i luften för att vända sig rätt om den hamnat på rygg. Viss förväxlingsrisk finns med andra rödvingade Ampedus-arter, och bestämningen bör verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kardinalfärgad rödrock

Länsvis förekomst och status för kardinalfärgad rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kardinalfärgad rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till nedre Dalälven. Arten finns även i Danmark och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus cardinalis(Schiödte, 1865) - kardinalfärgad rödrock
  Synonymer
  Elater cardinalis Schiödte, 1865

Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av lövträd, främst i grova, ihåliga, stående ekar men även i ask och lind. Både larverna och de fullbildade skalbaggarna lever undangömt i det inre av de ännu levande träden. Larvutvecklingen är flerårig. Larverna förpuppar sig och kläcks redan på hösten. Skalbaggarna övervintrar sedan i puppkammaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Igenväxning av passande hagmarker med gamla hålekar är ett allvarligt hot mot arten, dels på grund av att detta skapar ett ogynnsamt mikroklimat och dels genom att de gamla hålträden dör i förtid. Ett annat långsiktigt problem är ett generationsglapp i vissa trädbestånd som i framtiden kan leda till brist på lämpligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ekbestånd som innehåller grova, rötskadade träd bör lämnas. Arten är värmekrävande, varför röjning runt gamla ekar på vissa lokaler för att öka solinstrålningen är gynnsam. En långsiktig planering för att rekrytera ekar ur yngre generationer till att bli framtida hålekar på en del av lokalerna är också av stor vikt.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 87.

Martin, O. 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskog i Danmark. Ent. Medd. 57(1–2): 79–81.

Nylander, U. 1953. Notiser om sällsyntare skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 81–85.

Palm, T. 1941. För Sverige nya Coleoptera. Ent. Tidskr. 62: 200–205.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Palm, T. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter (Col. Elateridae.). Ent. Tidskr. 68: 155–170.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomologica suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Bengt Ehnström 1994. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus cardinalis, (Schiödte, 1865) - kardinalfärgad rödrock
  Synonymer
  Elater cardinalis Schiödte, 1865
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Bengt Ehnström 1994. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.