Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kastanjegytterlav

Organismgrupp Lavar Nevesia sampaiana
Kastanjegytterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kastanjegytterlav är en liten skorplik bladlav med cyanobakterier (Nostoc) som bildar diffust avgränsade bålar. Loberna är upp till 2 mm breda, kastanjebruna och saknar pruina. Loberna mot kanten av bålen kan ibland vara något större än de mot centrum. Under loberna och ibland framför dem finns en tydlig blåsvart hypothallus. Loberna har ljusare kanter som ibland brister upp i välavgränsade, grovkorniga, gula soral. Apothecier är okända i Sverige. Bålen reagerar Pd– och lavsubstanser saknas (tunnskiktskromatografi). Kastanjegytterlav är tack vare sin kastanjebruna bål och gula soral knappast möjlig att förväxla med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för kastanjegytterlav Observationer i Sverige för kastanjegytterlav
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Den är känd från en lokal vardera i Västergötland (1932) och Bohuslän (1939) där den förgäves eftersökts vid ett flertal tillfällen. Arten är rapporterad från enstaka lokaler i Norge (rödlistad) och övriga delar av Europa i områden med ett suboceaniskt klimat. Utanför Europa är den bara rapporterad från en lokal i Tunisien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Känd från två lokaler i Västsverige men trots att den eftersökts vid ett flertal tillfällen är den inte sedd sedan 1939. En kombination av skogsbruk och luftföroreningar ledde till att arten försvann från Sverige. Arten har utanför Sverige en oceanisk utbredning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1939.
Ekologi
Arten växte på mossklädda silikatklippor i skog med hög luftfuktighet. Ytterligare information om ekologin saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ädellövträd
· ädellövträd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Pannariaceae, Släkte Nevesia, Art Nevesia sampaiana (Tav.) P.M.Jørg., L.Lindblom, Wedin & S.Ekman. - kastanjegytterlav Synonymer Fuscopannaria sampaiana (Tav.) P.M.Jørg., Pannaria sampaiana Tav.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Känd från två lokaler i Västsverige men trots att den eftersökts vid ett flertal tillfällen är den inte sedd sedan 1939. En kombination av skogsbruk och luftföroreningar ledde till att arten försvann från Sverige. Arten har utanför Sverige en oceanisk utbredning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1939.
Kastanjegytterlav är en liten skorplik bladlav med cyanobakterier (Nostoc) som bildar diffust avgränsade bålar. Loberna är upp till 2 mm breda, kastanjebruna och saknar pruina. Loberna mot kanten av bålen kan ibland vara något större än de mot centrum. Under loberna och ibland framför dem finns en tydlig blåsvart hypothallus. Loberna har ljusare kanter som ibland brister upp i välavgränsade, grovkorniga, gula soral. Apothecier är okända i Sverige. Bålen reagerar Pd– och lavsubstanser saknas (tunnskiktskromatografi). Kastanjegytterlav är tack vare sin kastanjebruna bål och gula soral knappast möjlig att förväxla med någon annan art.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för kastanjegytterlav

Länsvis förekomst och status för kastanjegytterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kastanjegytterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den är känd från en lokal vardera i Västergötland (1932) och Bohuslän (1939) där den förgäves eftersökts vid ett flertal tillfällen. Arten är rapporterad från enstaka lokaler i Norge (rödlistad) och övriga delar av Europa i områden med ett suboceaniskt klimat. Utanför Europa är den bara rapporterad från en lokal i Tunisien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Nevesia  
 • Art
  Nevesia sampaiana(Tav.) P.M.Jørg., L.Lindblom, Wedin & S.Ekman. - kastanjegytterlav
  Synonymer
  Fuscopannaria sampaiana (Tav.) P.M.Jørg.
  Pannaria sampaiana Tav.

Arten växte på mossklädda silikatklippor i skog med hög luftfuktighet. Ytterligare information om ekologin saknas.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Sannolikt var det luftföroreningar eller möjligen avverkningar som ledde till att arten försvann.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Om arten skulle återfinnas måste lokalen skyddas.
Utländska namn – NO: Kastanjelav.

Jørgensen, P. M. 1978. The lichen family Pannariaceae in Europe. Opera Bot. 45.

Jørgensen, P. M. 1994. Studies in the lichen family Pannariaceae VI: The taxonomy and phytogeography of Pannaria Del. s. lat. J. Hattori Bot. Lab. 76: 197–206.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Pannariaceae  
 • Släkte
  Nevesia  
 • Art
  Nevesia sampaiana, (Tav.) P.M.Jørg., L.Lindblom, Wedin & S.Ekman. - kastanjegytterlav
  Synonymer
  Fuscopannaria sampaiana (Tav.) P.M.Jørg.
  Pannaria sampaiana Tav.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.