Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kastanjespindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Steatoda castanea
Kastanjespindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor klotspindel, 5–7 mm. Brunaktig grundfärg med en för arten typisk teckning på bakkroppen i vitt, se bild i Roberts 1995. Studier av kopulationsorgan rekommenderas för säker bestämning, se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för kastanjespindel Observationer i Sverige för kastanjespindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spridda svenska fynd i Götaland och Svealand. Utifrån äldre litteratur verkar arten varit vanlig på 1700- och 1800-talet. Inga fynd i Sverige efter 1940-talet trots att den eftersökts på 1980-talet. De svenska fynden är i den nordvästra utkanten av artens utbredningsområde. Den är i övrigt funnen i Centraleuropa, Östeuropa och i nordöstra Medelhavsområdet. Arten har en vidare palarktisk utbredning, och är dessutom introducerad i Kanada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En art som framför allt är känd synantropt i och kring byggnader. Har en sydöstlig utbredning i Europa. I Sverige finns det ett flertal fynd fram till 1940-talet, från Östergötaland, Södermanland, Uppland och Gotland samt som undantag från den östliga utbredningen från Mjörn (N Tjörn; Thorell 1870) i Bohuslän. Thorell (1870) skriver exempelvis "it is common in many parts of eastern Sweden". Arten har sedan år 2000 återfunnits i Ångermanland, Södermanland, Småland och Gotland. Arten eftersökts på till synes lämpliga lokaler. Hotas sannolikt av sanering av gamla byggnader och ändrat inomhusklimat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 45 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i och kring byggnader. Adult året om.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Steatoda (vaxspindlar), Art Steatoda castanea (Clerck, 1757) - kastanjespindel Synonymer Teutana castanea (Clerck, 1757)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En art som framför allt är känd synantropt i och kring byggnader. Har en sydöstlig utbredning i Europa. I Sverige finns det ett flertal fynd fram till 1940-talet, från Östergötaland, Södermanland, Uppland och Gotland samt som undantag från den östliga utbredningen från Mjörn (N Tjörn; Thorell 1870) i Bohuslän. Thorell (1870) skriver exempelvis "it is common in many parts of eastern Sweden". Arten har sedan år 2000 återfunnits i Ångermanland, Södermanland, Småland och Gotland. Arten eftersökts på till synes lämpliga lokaler. Hotas sannolikt av sanering av gamla byggnader och ändrat inomhusklimat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 45 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En medelstor klotspindel, 5–7 mm. Brunaktig grundfärg med en för arten typisk teckning på bakkroppen i vitt, se bild i Roberts 1995. Studier av kopulationsorgan rekommenderas för säker bestämning, se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kastanjespindel

Länsvis förekomst och status för kastanjespindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kastanjespindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spridda svenska fynd i Götaland och Svealand. Utifrån äldre litteratur verkar arten varit vanlig på 1700- och 1800-talet. Inga fynd i Sverige efter 1940-talet trots att den eftersökts på 1980-talet. De svenska fynden är i den nordvästra utkanten av artens utbredningsområde. Den är i övrigt funnen i Centraleuropa, Östeuropa och i nordöstra Medelhavsområdet. Arten har en vidare palarktisk utbredning, och är dessutom introducerad i Kanada.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Steatoda - vaxspindlar 
 • Art
  Steatoda castanea(Clerck, 1757) - kastanjespindel
  Synonymer
  Teutana castanea (Clerck, 1757)

Lever i och kring byggnader. Adult året om.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Sanering av äldre byggnader.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1–284.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Palmgren, P. 1974. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. V. Fauna fennica 26: 1–54.

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide. Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins Publishers.

Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea, VIII. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Dtl. 33: 113–222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Steatoda - vaxspindlar 
 • Art
  Steatoda castanea, (Clerck, 1757) - kastanjespindel
  Synonymer
  Teutana castanea (Clerck, 1757)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.