Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kejsarfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium eulasium
Kejsarfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den grövsta och mest uppseendeväckande av de svenska klippfibblorna. Arten känns i regel lätt igen på stammens och bladens extremt långa behåring.

Stjälk och bladskaft vid basen mörkvioletta med mycket tät beklädnad av extremt långa (7–10 mm) hår. Stjälk även vid mitten ganska tätt borsthårig. Blad blågröna, vid extrem solexponering någon gång fläckiga, ovan kala eller nästan kala men med 3,5–5,5 mm långa kanthår. Bladskiva något vågig till krusig, medelbrett elliptisk till lansettlik med killik bas och grund till medeldjup, gles och relativt grov triangeltandning. Stjälkblad 0–1, undertill glest stjärnhåriga. Korgställning enkelt gaffelgrenig med långt akladium. Holkskaft med tätt sittande till hopade glandler och oftast glest sittande hår. Holkfjäll 11–13 mm, breda, smaltrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, långa (1,3–1,8 mm), från nära basen ljusa. Holkstjärnludd tämligen rikligt, ojämnt spritt och tätast längs fjällkanterna. Spetstofs yvig och nedlöpande. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

Cytogenetiskt är kejsarfibbla tetraploid.
Utbredning
Länsvis förekomst för kejsarfibbla Observationer i Sverige för kejsarfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kejsarfibbla är starkt begränsad till norra Smålands östersjökust men lokalt inom sitt utbredningsområde relativt vanlig. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D1
Känd från östra Småland. Endemisk för området. Utbredningsområdet relativt hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1350 (900-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 72 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D1).
Ekologi
Kejsarfibbla växer på gråstensklippor och hällmarker, även människoskapade sådana i skärningar och stenbrott.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium eulasium Dahlst. ex T. Tyler - kejsarfibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D1
Dokumentation Känd från östra Småland. Endemisk för området. Utbredningsområdet relativt hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1350 (900-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 72 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D1).
Den grövsta och mest uppseendeväckande av de svenska klippfibblorna. Arten känns i regel lätt igen på stammens och bladens extremt långa behåring.

Stjälk och bladskaft vid basen mörkvioletta med mycket tät beklädnad av extremt långa (7–10 mm) hår. Stjälk även vid mitten ganska tätt borsthårig. Blad blågröna, vid extrem solexponering någon gång fläckiga, ovan kala eller nästan kala men med 3,5–5,5 mm långa kanthår. Bladskiva något vågig till krusig, medelbrett elliptisk till lansettlik med killik bas och grund till medeldjup, gles och relativt grov triangeltandning. Stjälkblad 0–1, undertill glest stjärnhåriga. Korgställning enkelt gaffelgrenig med långt akladium. Holkskaft med tätt sittande till hopade glandler och oftast glest sittande hår. Holkfjäll 11–13 mm, breda, smaltrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, långa (1,3–1,8 mm), från nära basen ljusa. Holkstjärnludd tämligen rikligt, ojämnt spritt och tätast längs fjällkanterna. Spetstofs yvig och nedlöpande. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

Cytogenetiskt är kejsarfibbla tetraploid.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kejsarfibbla

Länsvis förekomst och status för kejsarfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kejsarfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kejsarfibbla är starkt begränsad till norra Smålands östersjökust men lokalt inom sitt utbredningsområde relativt vanlig. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium extensum agg.  
 • Art
  Hieracium eulasiumDahlst. ex T. Tyler - kejsarfibbla

Kejsarfibbla växer på gråstensklippor och hällmarker, även människoskapade sådana i skärningar och stenbrott.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium eulasium Dahlst. ex T. Tyler; Tyler, T., Nordic Journal of Botany 28: 553 (2011).

Typmaterial: ”Sm. Oskarshamn, 18/6 1903. O. Köhler” i LD (holotyp).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium extensum agg.  
 • Art
  Hieracium eulasium, Dahlst. ex T. Tyler - kejsarfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.