Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kindkrokgäling

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Nephtys cirrosa
Kindkrokgäling Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 10 cm och med upp till 95 segment. Svalget har 22 rader med 4-9 papiller i varje rad, vilka löper på hela svalgets längd. Svalgets ryggmittpapill är lika lång som övriga främre papiller (form A), eller längre än övriga främre papiller (form B). I den främre och mittersta delen av kroppen har ryggsidans stödjeborstlober två otydliga rundade lober (form A), eller en rundad lob (form B), i den bakre delen av kroppen är ryggsidans stödjeborstlober koniska och har en lob (form A och B). Buksidans stödjeborstlober är rundade till koniska. I den främre och mittersta delen av kroppen har de främre ryggflikarna en lob (form A), eller två lober (form B), i den bakre delen av kroppen har de en lob (form A och B). Främre ryggflikar alltid kortare än stödjeborstloberna. Främre bukflikar med en lob, något kortare än stödjeborstloberna i den främre och mittersta delen av kroppen, i den bakre delen av kroppen tydligt kortare. Bakre buk- och ryggflikar med en lob som är längre än stödjeborstloberna. Gälarna böjer utåt, börjar på segment 4 och finns till strax framför slutet av kroppen. Gälar och ryggcirrer är ungefär lika långa i bakre segment. Form A beskrevs som Nephtys cirrosa och form B beskrevs ursprungligen som N. ehlersi Heinen, 1911. Det finns morfologiska mellanformer mellan form A och B och det är ännu oklart om det rör sig om en art eller två skilda arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för kindkrokgäling Observationer i Sverige för kindkrokgäling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kindkrokgäling förekommer i svenska vatten i Bohuslän. I övrigt finns den i östra Nordsjön, Nordatlanten söderut till Medelhavet och i Svarta havet.
I Sverige påträffas den sällsynt till lokalt sparsam på grunda sandbottnar i Skagerrak och Kattegatt. L.A. Jägerskiöld fann arten på fyra lokaler under sin inventering längs svenska västkusten 1921-1938, av vilka tre var i Kattegatt, den sydligaste i Glommen vid Hallandskusten, och den fjärde i Kosterområdet. Under Utsjöbanksinventeringen 2004-2005 återfanns arten endast på Stora Middelgrund samt Persgrunden. Den påträffades vid två lokaler inom Kosterhavs-inventeringen. Under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes inga fynd. Inga fynd har gjorts under de nationella miljöövervaknings-programmen från 1970-talet och framåt till idag, men arten lever normalt grundare än vid de lokaler som provtas inom programmen. Den påträffades flera gånger vid Saltö, Kosterfjorden, under Svenska Artprojektets workshop om marin biodiversitet vid Lovéncentrum Tjärnö 2013.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten ingår i en familj tämligen storvuxna havsborstmaskar, som gräver gångar i sand- och mjukbottnar. Nepthys cirrosa kan bli upp till strax under 10 cm lång. Förekommer längs norska kusten från Oslofjorden till Finnmark. Övrig utbredning inkluderar sydvästra Nordsjön och Brittiska öarna. Jägerskiöld fann arten på få lokaler, av vilka den sydligaste var Glommen, längs Hallandskusten upp till Kosterområdet. Arten har ej återfunnits i PMK, sannolikt pga att den lever relativt grunt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 återfanns arten endast på Persgrunden samt Stora Middelgrund. Rapporterad från två lokaler inom Kosterhavsinventeringen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Kindkrokgäling lever på finare sandbottnar, vanligen i tidvattensområden, men den har påträffats ned till 170 meters djup. Biologin är okänd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Phyllodocida, Familj Nephtyidae (krokgälingar), Släkte Nephtys, Art Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868) - kindkrokgäling Synonymer Nephtys ehlersi Heinen, 1911, Nephthys cirrosa Ehlers, 1868

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten ingår i en familj tämligen storvuxna havsborstmaskar, som gräver gångar i sand- och mjukbottnar. Nepthys cirrosa kan bli upp till strax under 10 cm lång. Förekommer längs norska kusten från Oslofjorden till Finnmark. Övrig utbredning inkluderar sydvästra Nordsjön och Brittiska öarna. Jägerskiöld fann arten på få lokaler, av vilka den sydligaste var Glommen, längs Hallandskusten upp till Kosterområdet. Arten har ej återfunnits i PMK, sannolikt pga att den lever relativt grunt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 återfanns arten endast på Persgrunden samt Stora Middelgrund. Rapporterad från två lokaler inom Kosterhavsinventeringen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 10 cm och med upp till 95 segment. Svalget har 22 rader med 4-9 papiller i varje rad, vilka löper på hela svalgets längd. Svalgets ryggmittpapill är lika lång som övriga främre papiller (form A), eller längre än övriga främre papiller (form B). I den främre och mittersta delen av kroppen har ryggsidans stödjeborstlober två otydliga rundade lober (form A), eller en rundad lob (form B), i den bakre delen av kroppen är ryggsidans stödjeborstlober koniska och har en lob (form A och B). Buksidans stödjeborstlober är rundade till koniska. I den främre och mittersta delen av kroppen har de främre ryggflikarna en lob (form A), eller två lober (form B), i den bakre delen av kroppen har de en lob (form A och B). Främre ryggflikar alltid kortare än stödjeborstloberna. Främre bukflikar med en lob, något kortare än stödjeborstloberna i den främre och mittersta delen av kroppen, i den bakre delen av kroppen tydligt kortare. Bakre buk- och ryggflikar med en lob som är längre än stödjeborstloberna. Gälarna böjer utåt, börjar på segment 4 och finns till strax framför slutet av kroppen. Gälar och ryggcirrer är ungefär lika långa i bakre segment. Form A beskrevs som Nephtys cirrosa och form B beskrevs ursprungligen som N. ehlersi Heinen, 1911. Det finns morfologiska mellanformer mellan form A och B och det är ännu oklart om det rör sig om en art eller två skilda arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kindkrokgäling

Länsvis förekomst och status för kindkrokgäling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kindkrokgäling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kindkrokgäling förekommer i svenska vatten i Bohuslän. I övrigt finns den i östra Nordsjön, Nordatlanten söderut till Medelhavet och i Svarta havet.
I Sverige påträffas den sällsynt till lokalt sparsam på grunda sandbottnar i Skagerrak och Kattegatt. L.A. Jägerskiöld fann arten på fyra lokaler under sin inventering längs svenska västkusten 1921-1938, av vilka tre var i Kattegatt, den sydligaste i Glommen vid Hallandskusten, och den fjärde i Kosterområdet. Under Utsjöbanksinventeringen 2004-2005 återfanns arten endast på Stora Middelgrund samt Persgrunden. Den påträffades vid två lokaler inom Kosterhavs-inventeringen. Under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes inga fynd. Inga fynd har gjorts under de nationella miljöövervaknings-programmen från 1970-talet och framåt till idag, men arten lever normalt grundare än vid de lokaler som provtas inom programmen. Den påträffades flera gånger vid Saltö, Kosterfjorden, under Svenska Artprojektets workshop om marin biodiversitet vid Lovéncentrum Tjärnö 2013.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Phyllodocida incertae sedis  
 • Familj
  Nephtyidae - krokgälingar 
 • Släkte
  Nephtys  
 • Art
  Nephtys cirrosa(Ehlers, 1868) - kindkrokgäling
  Synonymer
  Nephtys ehlersi Heinen, 1911
  Nephthys cirrosa Ehlers, 1868

Kindkrokgäling lever på finare sandbottnar, vanligen i tidvattensområden, men den har påträffats ned till 170 meters djup. Biologin är okänd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten är sårbar då den har en begränsad förekomst i svenska vatten. Då den föredrar ren sand påverkas den troligen negativt av ökad sedimenthalt i bottensubstratet.
I dagsläget är det inte klarlagt hur arten påverkas av trålfiske och miljöförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig. Bättre underlag för skattning av status, populationsstorlek och tillväxtkapacitet behövs.
Namngivning: Nephtys cirrosa Ehlers, 1868. Die Borstenwürmen (Annelida Chaetopoda) nach systematichen und anatomischen Untersuchungen dargestellt: 624-626.
Etymologi: cirrosa (lat.) = cirrförsedd.
Uttal: [Néftys sirrósa]

Ehlers, E. 1868. Die Borstenwürmer (Annelida Chaetopoda) nach systematischen und anatomischen Untersuchungen dargestellt. Volume II. xx, 269-748. Wilhelm Engelmann. Leipzig.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Eds. Hubendick, B., Hyle, G. & Swärd, S. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Kirkegaard, J.B. 1992 Havbørsteorme. I. Errantia. Danmarks fauna 83: 1-416. BILD Fig. 163.

Nygren, A. & Pleijel, F. 2015. Ringmaskar: Havsborstmaskar, Annelida: Polychaeta.

Art­Databanken, SLU, Uppsala. BILD s. 215.

Rainer, S.F. (1991) The genus Nephtys (Polychaeta: Phyllodocida) of northern Europe: a review of species, including the description of N. pulchra sp.n. and a key to the Nephtyidae. Helgoländer Meeresuntersuchungen, 45, 65-96.

Ravara, A., Cunha, M. R. & Pleijel, F. 2010. Nephtyidae (Annelida, Polychaeta) from southern Europe. Zootaxa 2682: 1-68. BILD Fig. 15.

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elin Sigvaldadottir, Fredrik Pleijel & Arne Nygren 2015 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Kennet Lundin 2016 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Phyllodocida incertae sedis  
 • Familj
  Nephtyidae - krokgälingar 
 • Släkte
  Nephtys  
 • Art
  Nephtys cirrosa, (Ehlers, 1868) - kindkrokgäling
  Synonymer
  Nephtys ehlersi Heinen, 1911
  Nephthys cirrosa Ehlers, 1868
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elin Sigvaldadottir, Fredrik Pleijel & Arne Nygren 2015 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Kennet Lundin 2016 (naturvårdsinformation).