Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klöverborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Hylastinus obscurus
Klöverborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,0–2,8 mm lång, cylindriskt byggd, mörkbrun till svartbrun skalbagge. Täckvingar är försedda med kraftiga punktstrimmor och mellanrummen mellan dessa är besatta med 1–3 rader borst. Mellanbröstet är täckt av en framträdande vit, kort behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för klöverborre Observationer i Sverige för klöverborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne (först påträffad 2016), Öland och Gotland. Närmast i Danmark, vidare i Väst- och Sydeuropa och österut till centrala Ryssland och Kaukasus. Arten rapporteras dessutom vara införd till Nordamerika och Chile.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever på olika ärtväxter på torra marker, både örter (klöverarter, puktörne, lusern m.fl.) och vedartade (harris). Enbart påträffad på Öland och Gotland. Sannolikt är arten till viss del förbisedd p.g.a. ett undanskymt levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i rötter och stambas av olika ärtväxter på torra marker, både örter (klöverarter, puktörne, lusern m.fl.) och vedartade (harris). Fullbildade skalbaggar påträffas främst i maj-juni. De fullbildade skalbaggarna övervintrar i värdväxtens rötter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· harris
· harris
· klövrar
· klövrar
· luserner
· luserner
· puktörnen
· puktörnen
· ärtväxter
· ärtväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Hylastinus, Art Hylastinus obscurus (Marsham, 1802) - klöverborre Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever på olika ärtväxter på torra marker, både örter (klöverarter, puktörne, lusern m.fl.) och vedartade (harris). Enbart påträffad på Öland och Gotland. Sannolikt är arten till viss del förbisedd p.g.a. ett undanskymt levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,0–2,8 mm lång, cylindriskt byggd, mörkbrun till svartbrun skalbagge. Täckvingar är försedda med kraftiga punktstrimmor och mellanrummen mellan dessa är besatta med 1–3 rader borst. Mellanbröstet är täckt av en framträdande vit, kort behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klöverborre

Länsvis förekomst och status för klöverborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klöverborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne (först påträffad 2016), Öland och Gotland. Närmast i Danmark, vidare i Väst- och Sydeuropa och österut till centrala Ryssland och Kaukasus. Arten rapporteras dessutom vara införd till Nordamerika och Chile.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Hylesinini  
 • Släkte
  Hylastinus  
 • Art
  Hylastinus obscurus(Marsham, 1802) - klöverborre

Larvutvecklingen sker i rötter och stambas av olika ärtväxter på torra marker, både örter (klöverarter, puktörne, lusern m.fl.) och vedartade (harris). Fullbildade skalbaggar påträffas främst i maj-juni. De fullbildade skalbaggarna övervintrar i värdväxtens rötter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
· klövrar - Trifolium (Har betydelse)
· luserner - Medicago (Har betydelse)
· puktörnen - Ononis (Har betydelse)
· ärtväxter - Fabaceae (Viktig)
Arten kan möjligen missgynnas av igenväxning av öppna torrmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 133–140.

Hansen, V. & Petersen, B. B. 1956. Barkbiller. Danmarks Fauna XVIII.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 458.

Koch, K. 1992 Käfer Mitteleuropas. Ökologie 3: 156. Krefeld.

Mjöberg, E. 1903. Sällsyntare skalbaggar. Ent. Tidskr. 24: 107–110.

Pfeffer, A. 1995. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer. Pro Entomologia, c/o Naturhistorisches Museum Basel.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Hylesinini  
 • Släkte
  Hylastinus  
 • Art
  Hylastinus obscurus, (Marsham, 1802) - klöverborre
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.