Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klibbjordtunga

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Geoglossum difforme
Klibbjordtunga Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klibbjordtunga är en kolsvart, 4–8 cm hög jordtunga som ofta är något vriden och plattad från sidorna. Svampen är klibbig, speciellt i väta. Sporerna är långa och har 15 tvärväggar. Arten kan utan mikroskopisk undersökning sammanblandas med t.ex. slemjordtunga Geoglossum glutinosum, som är mindre och har sporer med högst 7 tvärväggar. Fruktkropparna kommer på hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för klibbjordtunga Observationer i Sverige för klibbjordtunga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klibbjordtunga är mycket sällsynt. Sammanlagt är ca 10 växtplatser kända från Sverige, fördelade på landskapen Småland, Västergötland, Närke, Västmanland och Dalarna. De flesta av dessa lokaler är nu förstörda. På en lokal i Närke, där arten upptäcktes 1982, har den iakttagits årligen fram till 1987. I Dalarna upptäcktes arten 1990. Dock bara 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 60 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 100-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 15 % över de senaste 20 åren, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Arten är även funnen i Danmark 1888, 1954 och 1988. Dess världsutbredning är dåligt känd, men den har uppgivits från några länder i Mellaneuropa samt från Storbritannien, Japan och Nordamerika. Arten uppges vara mer allmän i Nordamerika, men i Europa är den mycket sällsynt. Den klassas som akut hotad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som växer på mager mark, såsom gräshed och naturbetesmark med ljung. En vacker, iögonfallande art som är relativt lättbestämd. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet mycket liten och bedöms ha minskat ocg fortgående minska, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning. Arten missgynnas även av gödsling, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14536-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Klibbjordtunga är nedbrytare som växer i mager, mossig grässvål som ofta har hedartad prägel, med t.ex. stagg och ljung, t ex på hedmark och naturbetesmark. Ibland förekommer arten tillsammans med andra jordtungor. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Geoglossomycetes, Ordning Geoglossales (jordtungor), Familj Geoglossaceae, Släkte Geoglossum s. str., Art Geoglossum difforme Fr.:Fr - klibbjordtunga Synonymer Gloeoglossum difforme (Fr.:Fr.) E.J.Durand, Geoglossum glutinosum Peck, Geoglossum peckianum Cooke

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som växer på mager mark, såsom gräshed och naturbetesmark med ljung. En vacker, iögonfallande art som är relativt lättbestämd. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet mycket liten och bedöms ha minskat ocg fortgående minska, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning. Arten missgynnas även av gödsling, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14536-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Klibbjordtunga är en kolsvart, 4–8 cm hög jordtunga som ofta är något vriden och plattad från sidorna. Svampen är klibbig, speciellt i väta. Sporerna är långa och har 15 tvärväggar. Arten kan utan mikroskopisk undersökning sammanblandas med t.ex. slemjordtunga Geoglossum glutinosum, som är mindre och har sporer med högst 7 tvärväggar. Fruktkropparna kommer på hösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klibbjordtunga

Länsvis förekomst och status för klibbjordtunga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klibbjordtunga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klibbjordtunga är mycket sällsynt. Sammanlagt är ca 10 växtplatser kända från Sverige, fördelade på landskapen Småland, Västergötland, Närke, Västmanland och Dalarna. De flesta av dessa lokaler är nu förstörda. På en lokal i Närke, där arten upptäcktes 1982, har den iakttagits årligen fram till 1987. I Dalarna upptäcktes arten 1990. Dock bara 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 60 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 100-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 15 % över de senaste 20 åren, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Arten är även funnen i Danmark 1888, 1954 och 1988. Dess världsutbredning är dåligt känd, men den har uppgivits från några länder i Mellaneuropa samt från Storbritannien, Japan och Nordamerika. Arten uppges vara mer allmän i Nordamerika, men i Europa är den mycket sällsynt. Den klassas som akut hotad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum difformeFr.:Fr - klibbjordtunga
  Synonymer
  Gloeoglossum difforme (Fr.:Fr.) E.J.Durand
  Geoglossum glutinosum Peck
  Geoglossum peckianum Cooke

Klibbjordtunga är nedbrytare som växer i mager, mossig grässvål som ofta har hedartad prägel, med t.ex. stagg och ljung, t ex på hedmark och naturbetesmark. Ibland förekommer arten tillsammans med andra jordtungor. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av att beteshävden upphör varvid markerna växer igen, samt av att marken gödslas för att förbättra betet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Fortsatt beteshävd med nötkreatur måste säkras och lokalerna skyddas. Gödsling måste helt undvikas.
Utländska namn – NO: Slimjordtunge, DK: Klæbrig Jordtunge.

Læssøe, T. & Elborne, S. A. 1984. De danske jordtunger. Svampe 9: 9–22.

Nannfeldt, J. A. 1942. The Geoglossaceae of Sweden (with regard also to the surrounding countries). Arkiv för Botanik 30A(4).

Nitare, J. 1984. Kartor över kända fynd av svarta jordtungor i Sverige. Windahlia 14: 77–94.

Nitare, J. 1988. Jordtungor, en svampgrupp på tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk Bot. Tidskr. 82: 341–368.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum difforme, Fr.:Fr - klibbjordtunga
  Synonymer
  Gloeoglossum difforme (Fr.:Fr.) E.J.Durand
  Geoglossum glutinosum Peck
  Geoglossum peckianum Cooke
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.