Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klibbtickvinge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Phymatura brevicollis
Klibbtickvinge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brun 2,5–3 mm lång art som är spolformigt byggd. Antennernas yttersta hälft är kraftigt byggd. Täckvingarna har ljust brunröda teckningar. Ben och antenner är ljusgula. Täckvingarna täcker en tredjedel av bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för klibbtickvinge Observationer i Sverige för klibbtickvinge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från norra Dalarna till Lule lappmark. Den är dessutom känd från Norge, Finland, Karelen, Estland, Litauen och nordvästra Ryssland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa (där arten är mycket sällsynt) österut till Nordkorea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på klibbticka i gamla, slutna granbestånd. Känd från spridda landskap från norra Dalarna till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på klibbticka (Fomitopsis pinicola) på gran. Arten är främst knuten till tät, urskogsliknande granskog, där den påträffas krypande på undersidan av klibbtickor på stubbar och lågor. Den är även funnen vid sållning av mossa under klibbtickor. Arten gynnas av barkborreangrepp eftersom dessa medför en förbättrad tillgång på lämpligt substrat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Phymatura, Art Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) - klibbtickvinge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på klibbticka i gamla, slutna granbestånd. Känd från spridda landskap från norra Dalarna till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En brun 2,5–3 mm lång art som är spolformigt byggd. Antennernas yttersta hälft är kraftigt byggd. Täckvingarna har ljust brunröda teckningar. Ben och antenner är ljusgula. Täckvingarna täcker en tredjedel av bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klibbtickvinge

Länsvis förekomst och status för klibbtickvinge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klibbtickvinge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från norra Dalarna till Lule lappmark. Den är dessutom känd från Norge, Finland, Karelen, Estland, Litauen och nordvästra Ryssland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa (där arten är mycket sällsynt) österut till Nordkorea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Phymatura  
 • Art
  Phymatura brevicollis(Kraatz, 1856) - klibbtickvinge

Lever på klibbticka (Fomitopsis pinicola) på gran. Arten är främst knuten till tät, urskogsliknande granskog, där den påträffas krypande på undersidan av klibbtickor på stubbar och lågor. Den är även funnen vid sållning av mossa under klibbtickor. Arten gynnas av barkborreangrepp eftersom dessa medför en förbättrad tillgång på lämpligt substrat.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning av grandominerad naturskog, samt en allt för ensidig och energisk bekämpning av åttatandad barkborre.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara återstående naturskogsbestånd och avstå från att helt rensa bort barkborreangripna granar.

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54–65.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 12. Ent. Tidskr. 90: 217–224.

Lundberg, S. 1972. Bidrag ill kännedom om svenska skalbaggar 13. Ent. Tidskr. 93: 42–56.

Lundberg, S. 1984. Den brända skogens skalbaggsfauna i Sverige. Ent. Tidskr. 105: 129–141.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Palm, T. 1970. Skalbaggar. Coleoptera. Kortvingar: fam. Staphylinidae. Svensk Insektsfauna 9(6). Rekv.-nr 52: 64.

Sjöberg, O. 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. Ent. Tidskr. 49: 115–125.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Ent. Tidskr. suppl. 2.

Wirén, E. 1945. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet - från insamlingar vid Pålkem. I. Ent. Tidskr. 66: 23–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Phymatura  
 • Art
  Phymatura brevicollis, (Kraatz, 1856) - klibbtickvinge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.