Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klibbveronika

Organismgrupp Kärlväxter Veronica triphyllos
Klibbveronika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klibbveronika är en ettårig, troligen främst höstgroende, 1–2 dm hög, nedtill vanligen grenig och mjukluden, upptill glandelhårig ört. Bladen är nästan köttiga, 0,5–1,0 cm långa, oskaftade och glandelhåriga. Stjälkbladen är djupt handflikiga. Blommorna sitter i en toppställd fåblommig klase. Blommorna är 5–8 mm breda och mörkblå. Hela växten svartnar vid torkning. Den blommar i april och maj och vissnar sedan snabbt ned.
Utbredning
Länsvis förekomst för klibbveronika Observationer i Sverige för klibbveronika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klibbveronika förekommer från Skåne till Östergötland samt på Öland och Gotland. Aktuella lokaler finns i Skåne (144), Blekinge (8), på Öland, Gotland, i Småland (15), Bohuslän (1) och Östergötland (1). I Halland är den ej sedd efter 1989. I Skåne har arten gått tillbaka, framför allt i de västra och södra delarna medan den i de sandiga områdena i östra Skåne fortfarande kan påträffas på åtskilliga lokaler. I Blekinge och Småland är den kustbunden. Arten är möjligen förbisedd i vissa delar av landet, den har t ex hittats på allt flera lokaler på Gotland de senaste åren. Den saknas i Norge och Finland men förekommer i Danmark utom i Jyllands västra delar. Totalutbredningen omfattar praktiskt taget hela Europa och angränsande delar av Asien samt Nordafrika. Den är införd i Nordamerika och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Skåne, sydöstra Småland och på Öland och Gotland. Enstaka förekomster andra landskap. Klibbveronika växer i torr, sandig mark såsom åkrar, trädor, vägslänter, banvallar. Arten är konkurrensvag och missgynnas av igenväxning. Dagens rationella åkerbruk är också ett hot mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 896 (800-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Klibbveronika växer som ogräs i sandiga eller grusiga åkrar och trädor, men förekommer även på annan torr, sandig mark, i trädgårdsland och på banvallar. Den förekommer också i sandiga betesmarker, helst där sanden blottlagts av kreaturstramp. Det har ofta angetts att växten är kalkgynnad, men möjligen är den istället gynnad av värme; den trivs utmärkt i det kalkfattiga sydöstra Småland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Plantaginaceae (grobladsväxter), Släkte Veronica (veronikor), Art Veronica triphyllos L. - klibbveronika Synonymer Klibbärenpris

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne, sydöstra Småland och på Öland och Gotland. Enstaka förekomster andra landskap. Klibbveronika växer i torr, sandig mark såsom åkrar, trädor, vägslänter, banvallar. Arten är konkurrensvag och missgynnas av igenväxning. Dagens rationella åkerbruk är också ett hot mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 896 (800-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Klibbveronika är en ettårig, troligen främst höstgroende, 1–2 dm hög, nedtill vanligen grenig och mjukluden, upptill glandelhårig ört. Bladen är nästan köttiga, 0,5–1,0 cm långa, oskaftade och glandelhåriga. Stjälkbladen är djupt handflikiga. Blommorna sitter i en toppställd fåblommig klase. Blommorna är 5–8 mm breda och mörkblå. Hela växten svartnar vid torkning. Den blommar i april och maj och vissnar sedan snabbt ned.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klibbveronika

Länsvis förekomst och status för klibbveronika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klibbveronika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klibbveronika förekommer från Skåne till Östergötland samt på Öland och Gotland. Aktuella lokaler finns i Skåne (144), Blekinge (8), på Öland, Gotland, i Småland (15), Bohuslän (1) och Östergötland (1). I Halland är den ej sedd efter 1989. I Skåne har arten gått tillbaka, framför allt i de västra och södra delarna medan den i de sandiga områdena i östra Skåne fortfarande kan påträffas på åtskilliga lokaler. I Blekinge och Småland är den kustbunden. Arten är möjligen förbisedd i vissa delar av landet, den har t ex hittats på allt flera lokaler på Gotland de senaste åren. Den saknas i Norge och Finland men förekommer i Danmark utom i Jyllands västra delar. Totalutbredningen omfattar praktiskt taget hela Europa och angränsande delar av Asien samt Nordafrika. Den är införd i Nordamerika och Japan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Plantaginaceae - grobladsväxter 
 • Släkte
  Veronica - veronikor 
 • Art
  Veronica triphyllosL. - klibbveronika
  Synonymer
  Klibbärenpris

Klibbveronika växer som ogräs i sandiga eller grusiga åkrar och trädor, men förekommer även på annan torr, sandig mark, i trädgårdsland och på banvallar. Den förekommer också i sandiga betesmarker, helst där sanden blottlagts av kreaturstramp. Det har ofta angetts att växten är kalkgynnad, men möjligen är den istället gynnad av värme; den trivs utmärkt i det kalkfattiga sydöstra Småland.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
En jämn och sluten grässvål missgynnar klibbveronikan eftersom den är konkurrenssvag. Som åkerogräs är klibbveronika hotad av ogräsbekämpning och troligen även av alltför kraftig gödsling.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lokaler med klibbveronika bör skyddas mot igenväxning. I åkrar med stora bestånd av klibbverkonika bör en kantzon undantas från ogräsbekämpning och konstgödning. En sådan åtgärd skulle även kunna gynna andra ovanliga åkerogräs. Fortsatt hävd av sandiga betesmarker där klibbveronikan förekommer. Arten bör övervakas av floraväktarna.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Kjertelveronika, DK: Trefliget Ærenpris, FI: Tahmatädyke, GB: Fingered Speedwell.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Kjell-Arne Olsson 1998, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Plantaginaceae - grobladsväxter 
 • Släkte
  Veronica - veronikor 
 • Art
  Veronica triphyllos, L. - klibbveronika
  Synonymer
  Klibbärenpris
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Kjell-Arne Olsson 1998, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.