Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klintrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Endothenia oblongana
Klintrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för klintrotvecklare Observationer i Sverige för klintrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är klintrotvecklaren känd från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Den är mestadels endast påträffad i enstaka exemplar. I de nordiska grannländerna är den känd från Norge och Danmark och troligen är det denna art som går under namnet E. gentianaeana i Finland och Ryssland. Därutöver är E. oblongana vida spridd i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är känd från spridda lokaler i fem län i Götaland. Klintrotvecklaren förekommer på kalkpåverkade, blomrika ängsmarker av en typ som för närvarande minskar påtagligt pga ändrade brukningsformer särskilt i mellanbygderna. Larven lever troligen på olika klintarter (Centaurea sp.) och tistlar (Cirsium sp.). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (9-70). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (36-280) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Artens ungdomsstadier okända, men rödklint (Centaurea jacea) misstänks som värdväxt. Fjärilen flyger på blomrika ängsmarker i juni–juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kämpar
· kämpar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Endothenia, Art Endothenia oblongana (Haworth, 1811) - klintrotvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är känd från spridda lokaler i fem län i Götaland. Klintrotvecklaren förekommer på kalkpåverkade, blomrika ängsmarker av en typ som för närvarande minskar påtagligt pga ändrade brukningsformer särskilt i mellanbygderna. Larven lever troligen på olika klintarter (Centaurea sp.) och tistlar (Cirsium sp.). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (9-70). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (36-280) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klintrotvecklare

Länsvis förekomst och status för klintrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klintrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är klintrotvecklaren känd från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Den är mestadels endast påträffad i enstaka exemplar. I de nordiska grannländerna är den känd från Norge och Danmark och troligen är det denna art som går under namnet E. gentianaeana i Finland och Ryssland. Därutöver är E. oblongana vida spridd i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia oblongana(Haworth, 1811) - klintrotvecklare

Artens ungdomsstadier okända, men rödklint (Centaurea jacea) misstänks som värdväxt. Fjärilen flyger på blomrika ängsmarker i juni–juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· kämpar - Plantago (Har betydelse)
Upphörande bete och igenplantering av ängsmarker kan förmodas skada arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bibehållen hävd av ängsmarker. Forskning om artens biologi.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths.Tortricidae: Olethreutinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia oblongana, (Haworth, 1811) - klintrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.