Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippdropplav

Organismgrupp Lavar Cliostomum tenerum
Klippdropplav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klippdropplaven är en skorplav med tunn, oregelbundet sprucket areolerad, gråaktig bål med slät till något vårtig yta. Bålen reagerar C- men är K+ gul och Pd+ röd. Apothecierna är små, upp till 0,5 mm breda, först insänkta men senare sittande med konvex, blekgul till blekbrun, ofta svagt pruinös disk som snart blir välvd. Bålkanten är först tydlig, tjock och ojämn, men försvinner slutligen helt. Sporerna är ofärgade, 1(–4)-celliga, 7–10(–15) × 1,5(–3) µm, spolformade med tillspetsade ändar. Pyknid finns ofta och innehåller 4–5,5 × 1–1,5 µm stora, ellipsoida till stavformade konidier.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippdropplav Observationer i Sverige för klippdropplav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är klippdropplaven bara känd med säkerhet från en lokal, Kullaberg i Skåne, där den hittades 1990. Där förekommer arten sparsamt på en klippa. Trots att den eftersökts på en mängd lokaler därefter har ingen ytterligare lokal hittats men möjligen kan det finnas ytterligare förekomster utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Arten förekommer även i Norge, England och Frankrike, samt enligt vissa källor även i Spanien och Kanada. I Europa har klippdropplaven en i det närmaste oceanisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ett fynd i Sverige på Kullaberg där den först hittades på 1990-talet. Trots att den eftersökts på en mängd lokaler därefter har ingen ytterligare lokal hittats. Växer på klippor nära havet under ett överhäng. Den kända populationen är liten. Möjligen kan det finnas ytterligare förekomster utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (10-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
På den enda kända svenska lokalen växte laven på ett skuggigt överhäng av en silikatklippa nära, men flera tiotal meter över, havet. Klippan är belägen i gammal ädellövskog och påverkas av det maritima klimatet utan att bli direkt duschad av skum från vågor. Detta är en bild som stämmer överens med ekologiska data från andra delar av Europa där laven uppträder på skyddade, skuggiga, torra lodytor av silikatsten nära havet.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Cliostomum (dropplavar), Art Cliostomum tenerum (Nyl.) Coppins & S.Ekman - klippdropplav Synonymer Lecidea tenera Nyl., Lecanora tenera (Nyl.) Cromb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ett fynd i Sverige på Kullaberg där den först hittades på 1990-talet. Trots att den eftersökts på en mängd lokaler därefter har ingen ytterligare lokal hittats. Växer på klippor nära havet under ett överhäng. Den kända populationen är liten. Möjligen kan det finnas ytterligare förekomster utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (10-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Klippdropplaven är en skorplav med tunn, oregelbundet sprucket areolerad, gråaktig bål med slät till något vårtig yta. Bålen reagerar C- men är K+ gul och Pd+ röd. Apothecierna är små, upp till 0,5 mm breda, först insänkta men senare sittande med konvex, blekgul till blekbrun, ofta svagt pruinös disk som snart blir välvd. Bålkanten är först tydlig, tjock och ojämn, men försvinner slutligen helt. Sporerna är ofärgade, 1(–4)-celliga, 7–10(–15) × 1,5(–3) µm, spolformade med tillspetsade ändar. Pyknid finns ofta och innehåller 4–5,5 × 1–1,5 µm stora, ellipsoida till stavformade konidier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippdropplav

Länsvis förekomst och status för klippdropplav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippdropplav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är klippdropplaven bara känd med säkerhet från en lokal, Kullaberg i Skåne, där den hittades 1990. Där förekommer arten sparsamt på en klippa. Trots att den eftersökts på en mängd lokaler därefter har ingen ytterligare lokal hittats men möjligen kan det finnas ytterligare förekomster utmed kusten från Skåne till Bohuslän. Arten förekommer även i Norge, England och Frankrike, samt enligt vissa källor även i Spanien och Kanada. I Europa har klippdropplaven en i det närmaste oceanisk utbredning.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum tenerum(Nyl.) Coppins & S.Ekman - klippdropplav
  Synonymer
  Lecidea tenera Nyl.
  Lecanora tenera (Nyl.) Cromb.

På den enda kända svenska lokalen växte laven på ett skuggigt överhäng av en silikatklippa nära, men flera tiotal meter över, havet. Klippan är belägen i gammal ädellövskog och påverkas av det maritima klimatet utan att bli direkt duschad av skum från vågor. Detta är en bild som stämmer överens med ekologiska data från andra delar av Europa där laven uppträder på skyddade, skuggiga, torra lodytor av silikatsten nära havet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtplatsen är naturreservat men förslag finns på eventuell utglesning av skogen, vilket kan skada förekomsten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Skötselplanen för platsen i fråga bör skrivas så att mikroklimatet säkras. Arten bör dessutom eftersökas längs svenska västkusten där ytterligare förekomster kan finnas.

Arup, U. & Ekman, S. 1992. Nyheter i södra Sveriges lavflora. Graphis Scripta 4: 81–86.

Ekman, S. 1997. The genus Cliostomum revisited. I: Tibell, L. & Hedberg, I. (red.): Lichen studies dedicated to Rolf Santesson. Symb. Bot. Ups. 32 (1): 17–28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum tenerum, (Nyl.) Coppins & S.Ekman - klippdropplav
  Synonymer
  Lecidea tenera Nyl.
  Lecanora tenera (Nyl.) Cromb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.