Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippklotmossa

Organismgrupp Mossor Mannia triandra
Klippklotmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klippklotmossa tillhör den grupp av bållevermossa som har små porer på ovansidan av bålen som leder in till luftkamrar, och där honorganen sitter på undersidan av särskilda paraplyliknande bildningar (skaftade fruktsamlingar). Det behövs fertila delar för att kunna artbestämma arten säkert. Arten är samkönad d.v.s. han- och honorgan sitter på samma bål. Honorganen sitter under de paraplyliknande bildningarna som är halvklotformiga och oflikade. Hanorganen sitter på ovansidan av bålen nära spetsen. Liten klotmossa Mannia pilosa har hanorgan på korta grenar som kommer från undersidan av bålen samt saknar eller har få (1-2) oljeceller i fjällen på undersidan av bålen. Doftklotmossa Mannia fragrans är skildkönad och har ofta mer läderartade bålar som kan dofta cederträ och har i spetsen en busklik ansamling av vitaktiga fjäll. Liten skägglungmossa Asterella gracilis har ett dubbelt frukthylle d.v.s. breda fjäll som omger sporsamlingarna under honparaplyerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippklotmossa Observationer i Sverige för klippklotmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast hittad på två lokaler i Västmanland och en lokal i Jämtland. Den samlades in som Mannia pilosa på alla tre lokalerna av Nils Hakelier 1964 men ombestämdes till Mannia triandra av Daniela Schill 2005 då hon gick igenom materialet av släktet Mannia i Naturhistoriska riksmuseets samling. Arten har eftersökts på sina tre lokaler och andra lämpliga lokaler av Henrik Weibull 2012 men återfanns bara på den i Jämtland.
I Europa är den känd från Spanien och Frankrike i väster till Ryssland och Ukraina i öster och rödlistad i flera länder samt är med på den europeiska rödlistan (ECCB 1995, Hodgetts 2015). I övrigt finns arten i Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
En bållevermossa som nyligen uppmärksammades för Sverige på tre lokaler i Bergslagen och Jämtland vid en revidering av herbariermaterial av släktet Mannia runt 2010. Förväxlingsarterna är relativt ovanliga och samlas när de hittas. Sålunda kan man sluta sig till att arten är mycket sällsynt. Vid återbesökt 2012 återfanns den mycket fåtalig på endast en av lokalerna. Eftersök på lämpliga lokaler där arten inte tidigare hittats har inte resulterat i några nya fynd. Tillgänglig kunskap tyder på att arten har få och små populationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (2-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer på kalkhaltig jord. På den aktuella svenska lokalen växer klippklotmossa på en små jordfläckar i en klipphylla under ett större överhäng i en barrskogsbeklädd brant. Bergarten är kalkrik och lättvittrade, men platsen där arten hittades var den kalkrikaste och mest lättvittrade i hela den stora branten. På platsen sipprar även en del vatten ut under en stor del av året. Även på de andra två lokalerna verkar arten ha växt relativt skuggigt i kalkrika branter. Arten är funnen med kapsel i juli och augusti på sina svenska lokaler. Fynd av arter i släktet med kapsel brukar annars i södra Sverige mest göras på vår och försommar eftersom de torkar bort senare under säsongen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Marchantiales, Familj Aytoniaceae, Släkte Mannia (klotmossor), Art Mannia triandra (Scop.) Grolle - klippklotmossa Synonymer Marchantia triandra Scop.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Dokumentation En bållevermossa som nyligen uppmärksammades för Sverige på tre lokaler i Bergslagen och Jämtland vid en revidering av herbariermaterial av släktet Mannia runt 2010. Förväxlingsarterna är relativt ovanliga och samlas när de hittas. Sålunda kan man sluta sig till att arten är mycket sällsynt. Vid återbesökt 2012 återfanns den mycket fåtalig på endast en av lokalerna. Eftersök på lämpliga lokaler där arten inte tidigare hittats har inte resulterat i några nya fynd. Tillgänglig kunskap tyder på att arten har få och små populationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (2-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Bernkonventionens bilaga I
Klippklotmossa tillhör den grupp av bållevermossa som har små porer på ovansidan av bålen som leder in till luftkamrar, och där honorganen sitter på undersidan av särskilda paraplyliknande bildningar (skaftade fruktsamlingar). Det behövs fertila delar för att kunna artbestämma arten säkert. Arten är samkönad d.v.s. han- och honorgan sitter på samma bål. Honorganen sitter under de paraplyliknande bildningarna som är halvklotformiga och oflikade. Hanorganen sitter på ovansidan av bålen nära spetsen. Liten klotmossa Mannia pilosa har hanorgan på korta grenar som kommer från undersidan av bålen samt saknar eller har få (1-2) oljeceller i fjällen på undersidan av bålen. Doftklotmossa Mannia fragrans är skildkönad och har ofta mer läderartade bålar som kan dofta cederträ och har i spetsen en busklik ansamling av vitaktiga fjäll. Liten skägglungmossa Asterella gracilis har ett dubbelt frukthylle d.v.s. breda fjäll som omger sporsamlingarna under honparaplyerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippklotmossa

Länsvis förekomst och status för klippklotmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippklotmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast hittad på två lokaler i Västmanland och en lokal i Jämtland. Den samlades in som Mannia pilosa på alla tre lokalerna av Nils Hakelier 1964 men ombestämdes till Mannia triandra av Daniela Schill 2005 då hon gick igenom materialet av släktet Mannia i Naturhistoriska riksmuseets samling. Arten har eftersökts på sina tre lokaler och andra lämpliga lokaler av Henrik Weibull 2012 men återfanns bara på den i Jämtland.
I Europa är den känd från Spanien och Frankrike i väster till Ryssland och Ukraina i öster och rödlistad i flera länder samt är med på den europeiska rödlistan (ECCB 1995, Hodgetts 2015). I övrigt finns arten i Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Aytoniaceae  
 • Släkte
  Mannia - klotmossor 
 • Art
  Mannia triandra(Scop.) Grolle - klippklotmossa
  Synonymer
  Marchantia triandra Scop.

Arten växer på kalkhaltig jord. På den aktuella svenska lokalen växer klippklotmossa på en små jordfläckar i en klipphylla under ett större överhäng i en barrskogsbeklädd brant. Bergarten är kalkrik och lättvittrade, men platsen där arten hittades var den kalkrikaste och mest lättvittrade i hela den stora branten. På platsen sipprar även en del vatten ut under en stor del av året. Även på de andra två lokalerna verkar arten ha växt relativt skuggigt i kalkrika branter. Arten är funnen med kapsel i juli och augusti på sina svenska lokaler. Fynd av arter i släktet med kapsel brukar annars i södra Sverige mest göras på vår och försommar eftersom de torkar bort senare under säsongen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten är så sällsynt att slumpartade händelser är ett mycket allvarligt hot mot den enda kända förekomsten i Norden. Plötsliga förändringar i miljön där arten växer är ett hot. Därför är avverkning av den gamla granskogen i branten nedanför klippan ett hot.
Då arten nyligen har uppmärksammats i landet bör artens utbredning och ekologi kartläggas ytterligare. Eventuellt bör försök med transplantering av små delar av populationen göras till åtminstone en annan plats med liknande förutsättningar i den stora branten för att minska utdöenderisken.

ECCB. 1995. Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim.

Hodgetts, N. G. 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2014. Rev. Niklas Lönnell & Henrik Weibull 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Aytoniaceae  
 • Släkte
  Mannia - klotmossor 
 • Art
  Mannia triandra, (Scop.) Grolle - klippklotmossa
  Synonymer
  Marchantia triandra Scop.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2014. Rev. Niklas Lönnell & Henrik Weibull 2015.