Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippnejlika

Organismgrupp Kärlväxter Petrorhagia saxifraga
Klippnejlika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klippnejlika är en flerårig, gracil, ofta rikt grenig nejlikväxt som blir upp till 40 cm hög. Den har korta, smala, syllika blad. Blomställningen är ganska gles med ljusröda, mörkådrade blommmor. Fodret är hinnaktigt och omgivet av korta, hylsformade högblad. Frukten är en kapsel som öppnar sig med fyra tänder. Det hinnaktiga fodret och de korta, hylsformade bladen skiljer klippnejlikan från alla andra i Sverige förekommande nejlikor.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippnejlika Observationer i Sverige för klippnejlika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klippnejlika är känd från 28 lokaler i södra Sverige: Skåne (4), Blekinge (1), Öland (1), Gotland (7), Småland (4), Halland (2), Västergötland (4), Östergötland (4), Södermanland (1), Uppland (1) och Värmland (1). Av dessa är 15 aktuella varav 5 på Gotland, 2 i Skåne, 2 i Småland, 2 i Blekinge och en i vardera Östergötland, Södermanland, Uppland och på Öland. Troligen har den varit endast tillfällig på några platser medan den funnits i mer än 100 år på åtminstone en lokal. Klippnejlikan är inte känd från övriga Norden. Dess utbredning är sydeuropeisk från södra Frankrike via Italien, södra Tyskland, Schweiz, Österike till Balkan med enstaka utpostlokaler i Spanien, Portugal och Ukraina. Till lokalerna i norra Tyskland, Polen, Baltikum, Storbritanien och Sverige har klippnejlikan inkommit med människans hjälp.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekomster främst i våra sydliga och östliga landskap upp mot Uppland. Växer på basiska klippor och torr gräshed på sand. Känslig för överskuggning och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 16. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 64 (40-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Klippnejlika växer i Sverige på basiska klippor och torr gräshed på sand. I Sydeuropa är den dessutom känd från rasbranter och klippväggar. Den tål torka och exponering mycket bra men är känslig för överskuggning och igenväxning. Den är troligen från början odlad i Sverige och därifrån naturaliserad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Petrorhagia (klippnejlikor), Art Petrorhagia saxifraga (L.) Link - klippnejlika Synonymer Tunica saxifraga (L.) Scop., Dianthus saxifragus L., Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekomster främst i våra sydliga och östliga landskap upp mot Uppland. Växer på basiska klippor och torr gräshed på sand. Känslig för överskuggning och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 16. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 64 (40-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Klippnejlika är en flerårig, gracil, ofta rikt grenig nejlikväxt som blir upp till 40 cm hög. Den har korta, smala, syllika blad. Blomställningen är ganska gles med ljusröda, mörkådrade blommmor. Fodret är hinnaktigt och omgivet av korta, hylsformade högblad. Frukten är en kapsel som öppnar sig med fyra tänder. Det hinnaktiga fodret och de korta, hylsformade bladen skiljer klippnejlikan från alla andra i Sverige förekommande nejlikor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippnejlika

Länsvis förekomst och status för klippnejlika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippnejlika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klippnejlika är känd från 28 lokaler i södra Sverige: Skåne (4), Blekinge (1), Öland (1), Gotland (7), Småland (4), Halland (2), Västergötland (4), Östergötland (4), Södermanland (1), Uppland (1) och Värmland (1). Av dessa är 15 aktuella varav 5 på Gotland, 2 i Skåne, 2 i Småland, 2 i Blekinge och en i vardera Östergötland, Södermanland, Uppland och på Öland. Troligen har den varit endast tillfällig på några platser medan den funnits i mer än 100 år på åtminstone en lokal. Klippnejlikan är inte känd från övriga Norden. Dess utbredning är sydeuropeisk från södra Frankrike via Italien, södra Tyskland, Schweiz, Österike till Balkan med enstaka utpostlokaler i Spanien, Portugal och Ukraina. Till lokalerna i norra Tyskland, Polen, Baltikum, Storbritanien och Sverige har klippnejlikan inkommit med människans hjälp.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Petrorhagia - klippnejlikor 
 • Art
  Petrorhagia saxifraga(L.) Link - klippnejlika
  Synonymer
  Tunica saxifraga (L.) Scop.
  Dianthus saxifragus L.
  Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy

Klippnejlika växer i Sverige på basiska klippor och torr gräshed på sand. I Sydeuropa är den dessutom känd från rasbranter och klippväggar. Den tål torka och exponering mycket bra men är känslig för överskuggning och igenväxning. Den är troligen från början odlad i Sverige och därifrån naturaliserad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Främsta hotet mot klippnejlikan är att växtplatserna exploateras (med exempelvis golfbana vilket skett på Öland) eller planteras igen med skog. Flertalet av förekomsterna är troligen ej hävdberoende och klarar sig så länge inget sker med lokalerna. Några av förekomsterna ligger i reservat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Samtliga förekomster av klippnejlika bör övervakas av floraväktare och eventuell hotbild klarläggas.
Utländska namn – DK: Fjeld-Knopnellika, GB: Tunicflower.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 81): 3–49.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1): 1–40.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Danielsson, P. (red.) 2003. De rödlistade floraväktararterna med lokalföreckning. Värmlandsfloran 18 (1).

Ekman, J., frosteberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Engström, F. & Karlsson, T. 2006. Rödlistade kärlväxter I Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter I Östergötlands län 1995 – 2005. Rapport 2006:20. Länsstyrelsen Östergötland.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Petersson, J. 1990. Nyheter i Gotlands flora 1989. Rindi 10: 4–13.

Petersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del. 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Petrorhagia - klippnejlikor 
 • Art
  Petrorhagia saxifraga, (L.) Link - klippnejlika
  Synonymer
  Tunica saxifraga (L.) Scop.
  Dianthus saxifragus L.
  Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.