Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippvargspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Arctosa figurata
Klippvargspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor vargspindel. Framkropp svartbrun med ljusbruna teckningar, bakkroppen ovan gråbrun med svarta fläckar. Bra figurer hos Almquist och Lugetti & Tongiorgi, några av dessa finns nedminskade i Heimer & Nentwig. Även bra avbildade kopulationsorgan hos Holm.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippvargspindel Observationer i Sverige för klippvargspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland och Gotland. Första fyndet i Norden gjordes av Hans Lohmander i Småland, Stenberga 1945. Redan året efter fann han arten på flera ställen i Östergötland, i Brunneby, NV om Kungs-Norrby, i Lung, Råby och i Risinge nära Horns udde på Glans nordsida några år senare även i Krokek och Kvarsebo. I Skåne är den funnen på Sandhammarens innerdyner. Det sörmländska fyndet är från Stockholms södra skärgård. Den är på senare tid endast funnen på Gotland och Öland. Den är i Nordeuropa känd även från Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Den är även sällsynt funnen i större delen av Centraleuropa utom England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten enbart känd från östra Götaland och sydöstra Svealand. En värmeälskande art som lever på torra, kustnära sandmarker, torrbackar, berghällar och liknande. Dessa biotoper minskar till följd av igenväxning pga upphörd hävd, men även pga av exploatering. Sentida fynd främst på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Det småländska fyndet är från en sydsluttning med berghällar i torr blandskogsmark. De östgötska fynden är från sydsluttningar. I Skåne är arten känd från sanddyner en bit in från havet ”på ett solvarmt ställe med spridd tall och ej täckande ljung”. Hans Lohmander skrev att arten i norra Östergötland påträffats under ”lavar och mossor på berg ovan kustbranterna i ljus barrskog med bärris och ljung, den senare bland förna av lind-asp-hassel i en klyfta i kustbranterna”. På Gotland hittades en hane i soligt sydläge, i en kort sluttning, under sten och mjölon på Östersjöskusten. Fynden är genomgående under stenar eller något annat på stenrika, torra och solvarma sydsluttningar, oftast på kustnära lokaler. Arten måste betecknas som termo- och xerofil. Från Centraleuropa är den känd från torra och sandiga livsmiljöer, under stenar och bland gräs, även i barrskog och i bergsbranter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Lycosidae (vargspindlar), Släkte Arctosa, Art Arctosa figurata (Simon, 1876) - klippvargspindel Synonymer Arctosa sabulonum (L.Koch, 1877)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten enbart känd från östra Götaland och sydöstra Svealand. En värmeälskande art som lever på torra, kustnära sandmarker, torrbackar, berghällar och liknande. Dessa biotoper minskar till följd av igenväxning pga upphörd hävd, men även pga av exploatering. Sentida fynd främst på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).
En medelstor vargspindel. Framkropp svartbrun med ljusbruna teckningar, bakkroppen ovan gråbrun med svarta fläckar. Bra figurer hos Almquist och Lugetti & Tongiorgi, några av dessa finns nedminskade i Heimer & Nentwig. Även bra avbildade kopulationsorgan hos Holm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippvargspindel

Länsvis förekomst och status för klippvargspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippvargspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland och Gotland. Första fyndet i Norden gjordes av Hans Lohmander i Småland, Stenberga 1945. Redan året efter fann han arten på flera ställen i Östergötland, i Brunneby, NV om Kungs-Norrby, i Lung, Råby och i Risinge nära Horns udde på Glans nordsida några år senare även i Krokek och Kvarsebo. I Skåne är den funnen på Sandhammarens innerdyner. Det sörmländska fyndet är från Stockholms södra skärgård. Den är på senare tid endast funnen på Gotland och Öland. Den är i Nordeuropa känd även från Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Den är även sällsynt funnen i större delen av Centraleuropa utom England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Arctosa  
 • Art
  Arctosa figurata(Simon, 1876) - klippvargspindel
  Synonymer
  Arctosa sabulonum (L.Koch, 1877)

Det småländska fyndet är från en sydsluttning med berghällar i torr blandskogsmark. De östgötska fynden är från sydsluttningar. I Skåne är arten känd från sanddyner en bit in från havet ”på ett solvarmt ställe med spridd tall och ej täckande ljung”. Hans Lohmander skrev att arten i norra Östergötland påträffats under ”lavar och mossor på berg ovan kustbranterna i ljus barrskog med bärris och ljung, den senare bland förna av lind-asp-hassel i en klyfta i kustbranterna”. På Gotland hittades en hane i soligt sydläge, i en kort sluttning, under sten och mjölon på Östersjöskusten. Fynden är genomgående under stenar eller något annat på stenrika, torra och solvarma sydsluttningar, oftast på kustnära lokaler. Arten måste betecknas som termo- och xerofil. Från Centraleuropa är den känd från torra och sandiga livsmiljöer, under stenar och bland gräs, även i barrskog och i bergsbranter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Igenväxning av lämpliga lokaler.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens aktuella status och hotbild måste klarläggas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Holm, Å. Svensk spindelfauna. 3. Egentliga spindlar. Fam. 8–10. Oxyopidae, Lycosidae och Pisauridae.

Entomologiska föreningen, Stockholm. Lohmander, H. 1947. Berättelse för år 1945. Göteborgs Mus. Årstryck 1946: 14–18.

Lohmander, H. 1948. Berättelse för år 1946. Göteborgs Mus. Årstryck 1947: 11–17.

Lohmander, H. 1950. Småländska småkryp. I: Eklundh, A. & Curry-Lindahl, K (red.): Natur i Småland.

Lohmander, H. 1951. Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Mus. Årstryck 1949–1950: 148–160. Lohmander, H. 1955. Faunistiskt fältarbete 1954 (utmed Götalands nordgräns, östra hälften). Göteborgs Mus. Årstryck 1955: 30–97.

Lugetti, G. & Tongiorgi, P. 1965. Revisione delle specie italiane dei generi Arctosa C. L. Koch e Tricca Simon con note su una Acantholycosa delle Alpi Giulie. (AraneaeLycosidae). Redia 49: 165–229.

Vilbaste, A. 1987. Eesti ämblikud (Aranei). Annoteeritud nimestik. Valgus, Tallin.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. Rev Jonas Sandström 2015. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Arctosa  
 • Art
  Arctosa figurata, (Simon, 1876) - klippvargspindel
  Synonymer
  Arctosa sabulonum (L.Koch, 1877)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. Rev Jonas Sandström 2015. © ArtDatabanken, SLU 2010.