Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klittvargspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Alopecosa cursor
Klittvargspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mellanstor vargspindel med en kroppslängd på 6–7 mm. Framkropp och ben tecknade i gråvitt och svart med rödbrun anstrykning särskilt på bakkroppen. Bakkroppen har vinkelställt mönster. Artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Lugetti & Tongiorgi 1969 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för klittvargspindel Observationer i Sverige för klittvargspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen 1949 i Skåne, då 1 hona påträffades under lavar i gles tallskog vid havet i Maglehem. Samma år togs unga exemplar som troligen tillhörde denna art på sandfält vid havet söder om Stenshuvud samt i Vitaby och Ravlunda. Arten har senare eftersökts av Lars J. Jonsson, som funnit den i Friseboda-Furuboda-området nordost om Maglehem. De senaste fyndet från Friseboda är från 1992, eftersök gjordes senast 2008. Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige och är Skandinavien även funnen i Danmark (Ringkøbing Fjord). Fynd finns i de baltiska staterna och arten är utbredd i Central- och Sydeuropa och har i övrigt en vid palearktisk utbredning. Rödlistad i Danmark (DD, 2006), i Tyskland har den bedömts som starkt hotad (1998).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jmf med Sverige. I Sverige är den känd från några få lokaler i ett mycket begränsat område i östra Skåne. Idag endast känd från en lokal (Friseboda). Lever på öppna och exponerade, kustnära torrmarker. Biotopen minskar pga igenväxning, men på lokalen Friseboda har ny skötselplan antagits (2011) som ska öppna upp sandtallmarkerna. Arten återfanns ej vid besök 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-200) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
Ekologi
En marklevande och värmekrävande art som håller till på torra, exponerade lokaler, gärna på sandmark. I Friseboda-Furuboda-området håller den till i mer eller mindre gles tallskog på sandmark. I Tyskland anges att arten framförallt förekommer på lavklädda sanddyner.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Lycosidae (vargspindlar), Släkte Alopecosa, Art Alopecosa cursor (Hahn, 1831) - klittvargspindel Synonymer Tarentula cursor (Hahn, 1831)

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jmf med Sverige. I Sverige är den känd från några få lokaler i ett mycket begränsat område i östra Skåne. Idag endast känd från en lokal (Friseboda). Lever på öppna och exponerade, kustnära torrmarker. Biotopen minskar pga igenväxning, men på lokalen Friseboda har ny skötselplan antagits (2011) som ska öppna upp sandtallmarkerna. Arten återfanns ej vid besök 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-200) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
En mellanstor vargspindel med en kroppslängd på 6–7 mm. Framkropp och ben tecknade i gråvitt och svart med rödbrun anstrykning särskilt på bakkroppen. Bakkroppen har vinkelställt mönster. Artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Lugetti & Tongiorgi 1969 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klittvargspindel

Länsvis förekomst och status för klittvargspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klittvargspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen 1949 i Skåne, då 1 hona påträffades under lavar i gles tallskog vid havet i Maglehem. Samma år togs unga exemplar som troligen tillhörde denna art på sandfält vid havet söder om Stenshuvud samt i Vitaby och Ravlunda. Arten har senare eftersökts av Lars J. Jonsson, som funnit den i Friseboda-Furuboda-området nordost om Maglehem. De senaste fyndet från Friseboda är från 1992, eftersök gjordes senast 2008. Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige och är Skandinavien även funnen i Danmark (Ringkøbing Fjord). Fynd finns i de baltiska staterna och arten är utbredd i Central- och Sydeuropa och har i övrigt en vid palearktisk utbredning. Rödlistad i Danmark (DD, 2006), i Tyskland har den bedömts som starkt hotad (1998).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Alopecosa  
 • Art
  Alopecosa cursor(Hahn, 1831) - klittvargspindel
  Synonymer
  Tarentula cursor (Hahn, 1831)

En marklevande och värmekrävande art som håller till på torra, exponerade lokaler, gärna på sandmark. I Friseboda-Furuboda-området håller den till i mer eller mindre gles tallskog på sandmark. I Tyskland anges att arten framförallt förekommer på lavklädda sanddyner.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Förändring av torrmarksmiljöer där arten förekommer. Friseboda riskerar att sluta sig alltför mycket för att arten ska kunna överleva. Friseboda är det idag enda kända förekomstområdet och är skyddat som naturreservat och är ett Natura 2000-område.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Skydd av sandmarksmiljöer där arten förekommer. Skötselåtgärder som bibehåller lämplig öppenhet och sannolikt dynamik med blottad sand.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949–1950: 148–160.

Lugetti. G. & Tongiorgi, P. 1969. Ricerche sul genere Alopecosa Simon (Araneae-Lycosidae). Atti della Società toscana di Scienze naturali, Memorie B 76: 1–100.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Alopecosa  
 • Art
  Alopecosa cursor, (Hahn, 1831) - klittvargspindel
  Synonymer
  Tarentula cursor (Hahn, 1831)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.