Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klotsporig pärlbandsalg

Organismgrupp Alger, Rödalger Kumanoa globospora
Klotsporig pärlbandsalg Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arter inom släktet Kumanoa skiljer sig mot andra arter inom Batrachospermales genom att de har en vriden eller krokig karpogongren. Makroskopiskt är klotsporig pärlbandsalg grön med en svagt blåaktig nyans, sladdrig med tunnformiga eller omvänt koniska kransar, som i äldre delar är sammanväxta. Den är måttligt gelatinös, 2-7 cm lång och rikligt eller sparsam förgrenad, men med en tydlig huvudaxel. Den centrala axeln är 45-80 µm bred och från denna utgår väl separerade kransar som dock så småningom flyter samman, då sekundära grenar utvecklas rikligt mellan noderna. Avståndet mellan kransarna, internoder, är 270-475 µm långa. Barkceller som ligger ytligt utefter axeln bildar inget tätt lager. Artens kransgrenar (primära fascikler) som utvecklas från noderna har cylindriska, ovala eller päronformade celler (segment). Ofta förekommer långa hårbildningar i grenspetsarna. Karpogonet (honorganet) har ett kon- eller äggformat trichogyn (mottagningsorgan för hangameter). Karpogonets grenar, som är skruvade eller spiralformade, består av 3-7 korta celler. I änden av de primära fasciklerna och på toppen av karpogongrenarna finns täta höljetrådar med hanliga könsorgan (spermatangier). Karposporangiet är klotformat, vilket bidragit till artepitetets namngivning, med en längd och bredd av 7,7-11 × 8,5-13 µm. Arten saknar monosporangier (organ för bildning av könlösa sporer). Arten är monoik (sambyggare).
Utbredning
Länsvis förekomst för klotsporig pärlbandsalg Observationer i Sverige för klotsporig pärlbandsalg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svenska fyndplatser är sjön Åsgarn i Avesta kommun, södra änden av sjön Alsen och norra Vättern i Askersunds kommun samt Mårdängssjön i Gävle kommun (Israelson 1942) samt Saluån, Rättviks kommun (under en rödalgskurs år 2000). Det finns relativt få fynd över världen, troligen beroende på att arten beskrevs efter att fältarbetande algologer hade toppat, men rapporter finns från Finland (P. Eloranta, muntl. medd.), Tyskland (Knappe & Huth 2014), södra Brasilien, Mexiko, Brittiska Honduras och Australien samt i Nordamerika (Necchi Júnior & Vis 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Rödalgen Kumanoa globospora är i Sverige känd från fyra fynd fram till och med 1940-talet (Hammarsundet i norra Vättern, Alsen vid Askersund, Mårdängsjön N Gävle samt en källa vid sjön Ensen NO Rättvik). Arten skulle kunna vara förbisedd då inventeringar av sötvattenslevande rödalger är ovanliga i landet. I Finland har arten ej påträffats trots relativt stora inventeringsinsatser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
På typlokalen i Åsgarn, där arten sågs 1939 och 1941, växte den på bladvass vid en båtränna nära utflödet från några källor. Sjön hade vid den här tiden en medelkonduktivitet av 10 mS/m vid sju mätningar under maj-november; pH-värdet varierade under samma period mellan 6,8 och 7,4, fem totalfosformätningar gav medelvärdet 15 µg/l och en totalkvävemätning, mätt 5 maj 1937, gav 410 µg/l (Lohammar 1938). Närheten till källorna innebär sannolikt att vattnet kring den klotsporiga pärlbandsalgen var mer alkaliskt än sjövattnet och hade högre konduktivitet. Också övriga kända fyndlokaler för arten tyder på att arten föredrar alkaliska vatten, vilket stöds av fynd från övriga delar av världen. Även om fyra av de fem kända svenska fynden gjorts i sjöar så har de flesta utländska fynden gjorts i rinnande vatten. Arten har hittats växande på sten, vattenväxter och snäckskal.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fröväxter
· fröväxter
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Batrachospermales, Familj Batrachospermaceae, Släkte Kumanoa, Art Kumanoa globospora (Israelson) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - klotsporig pärlbandsalg Synonymer Batrachospermum globosporum Israelson

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Rödalgen Kumanoa globospora är i Sverige känd från fyra fynd fram till och med 1940-talet (Hammarsundet i norra Vättern, Alsen vid Askersund, Mårdängsjön N Gävle samt en källa vid sjön Ensen NO Rättvik). Arten skulle kunna vara förbisedd då inventeringar av sötvattenslevande rödalger är ovanliga i landet. I Finland har arten ej påträffats trots relativt stora inventeringsinsatser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arter inom släktet Kumanoa skiljer sig mot andra arter inom Batrachospermales genom att de har en vriden eller krokig karpogongren. Makroskopiskt är klotsporig pärlbandsalg grön med en svagt blåaktig nyans, sladdrig med tunnformiga eller omvänt koniska kransar, som i äldre delar är sammanväxta. Den är måttligt gelatinös, 2-7 cm lång och rikligt eller sparsam förgrenad, men med en tydlig huvudaxel. Den centrala axeln är 45-80 µm bred och från denna utgår väl separerade kransar som dock så småningom flyter samman, då sekundära grenar utvecklas rikligt mellan noderna. Avståndet mellan kransarna, internoder, är 270-475 µm långa. Barkceller som ligger ytligt utefter axeln bildar inget tätt lager. Artens kransgrenar (primära fascikler) som utvecklas från noderna har cylindriska, ovala eller päronformade celler (segment). Ofta förekommer långa hårbildningar i grenspetsarna. Karpogonet (honorganet) har ett kon- eller äggformat trichogyn (mottagningsorgan för hangameter). Karpogonets grenar, som är skruvade eller spiralformade, består av 3-7 korta celler. I änden av de primära fasciklerna och på toppen av karpogongrenarna finns täta höljetrådar med hanliga könsorgan (spermatangier). Karposporangiet är klotformat, vilket bidragit till artepitetets namngivning, med en längd och bredd av 7,7-11 × 8,5-13 µm. Arten saknar monosporangier (organ för bildning av könlösa sporer). Arten är monoik (sambyggare).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klotsporig pärlbandsalg

Länsvis förekomst och status för klotsporig pärlbandsalg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klotsporig pärlbandsalg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svenska fyndplatser är sjön Åsgarn i Avesta kommun, södra änden av sjön Alsen och norra Vättern i Askersunds kommun samt Mårdängssjön i Gävle kommun (Israelson 1942) samt Saluån, Rättviks kommun (under en rödalgskurs år 2000). Det finns relativt få fynd över världen, troligen beroende på att arten beskrevs efter att fältarbetande algologer hade toppat, men rapporter finns från Finland (P. Eloranta, muntl. medd.), Tyskland (Knappe & Huth 2014), södra Brasilien, Mexiko, Brittiska Honduras och Australien samt i Nordamerika (Necchi Júnior & Vis 2012).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Batrachospermales  
 • Familj
  Batrachospermaceae  
 • Släkte
  Kumanoa  
 • Art
  Kumanoa globospora(Israelson) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - klotsporig pärlbandsalg
  Synonymer
  Batrachospermum globosporum Israelson

På typlokalen i Åsgarn, där arten sågs 1939 och 1941, växte den på bladvass vid en båtränna nära utflödet från några källor. Sjön hade vid den här tiden en medelkonduktivitet av 10 mS/m vid sju mätningar under maj-november; pH-värdet varierade under samma period mellan 6,8 och 7,4, fem totalfosformätningar gav medelvärdet 15 µg/l och en totalkvävemätning, mätt 5 maj 1937, gav 410 µg/l (Lohammar 1938). Närheten till källorna innebär sannolikt att vattnet kring den klotsporiga pärlbandsalgen var mer alkaliskt än sjövattnet och hade högre konduktivitet. Också övriga kända fyndlokaler för arten tyder på att arten föredrar alkaliska vatten, vilket stöds av fynd från övriga delar av världen. Även om fyra av de fem kända svenska fynden gjorts i sjöar så har de flesta utländska fynden gjorts i rinnande vatten. Arten har hittats växande på sten, vattenväxter och snäckskal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Småvatten

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Igenväxning, stark eutrofiering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Fortsatta inventeringsansträngningar.

Eloranta, P., Kwandrans, J. & Kusel-Fetzmann, E. 2011. Rhodophyceae and Phaeophyceae. Freshwater flora of Central Europe. Volume 7. Spectrum Akademischer Verlag, Heidelberg: [1]-155.

Entwisle, T.J. & Foard, H.J. 1999. Batrachospermum (Batrachospermales, Rhodophyta) in Australia and New Zealand: new taxa and records in sections Contorta and Hybrida. Australian Systematic Botany 12: 615-633.

Entwisle, T.J., Vis, M.L., Chiasson, W.B., Necchi, O. & Sherwood, A.R. 2009. Systematics of the Batrachospermales (Rhodophyta) - a synthesis. Journal of Phycology 45: 704-715.

Entwisle, T.J., Skinner, S., Lewis, S.H. & Foard, H.J. 2007. Algae of Australia: Batrachospermales, Thoreales, Odogoniales and Zygnemaceae. ABRS, Canberra; CSIRO Publishing, Melbourne: 1-191.

Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2011. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. [http://www.algaebase.org] [uttag 2011-08-02]

Israelson, G. 1942. The freshwater Florideae of Sweden. Symbolae Botanicae Upsalienses 7(1): 1-134.

Knappe, J. & Huth, K. 2014. Rotalgen des Süßwassers in Deutschland und angrenzenden Gebieten. Bibliotheca Phycologica 118: 1-142.

Lohammar, G. 1938. Wasserchemie und höhere Vegetation Schwedischer Seen. Symbolae Botanicae Upsalienses 3(1): 1-253.

Necchi Júnior, O. & Vis, M.L. 2012. Monograph of the genus Kumanoa (Rhodophyta, Batrachospermales). Bibliotheca Phycologica 116: 1-79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Willén 2011. Rev. Roland Bengtsson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Batrachospermales  
 • Familj
  Batrachospermaceae  
 • Släkte
  Kumanoa  
 • Art
  Kumanoa globospora, (Israelson) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - klotsporig pärlbandsalg
  Synonymer
  Batrachospermum globosporum Israelson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Willén 2011. Rev. Roland Bengtsson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016