Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klotsporig skifferlav

Organismgrupp Lavar Sarcogyne distinguenda
Klotsporig skifferlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för klotsporig skifferlav Observationer i Sverige för klotsporig skifferlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Fram till 1998 endast rapporterad från en lokal i Västergötland, men detta fynd bygger på en felbestämning. Under 1998 hittades dock två nya lokaler i Dalsland, 2004 hittad på en lokal i Västergötland och 2008 gjordes två fynd i Jämtland.Växer på kalklerskiffer under små överhäng skyddade från regn. Antalet reproduktiva individer skattas till 450 (15-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36 km² och förekomstarean (AOO) till 600 (20-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Acarosporales, Familj Acarosporaceae, Släkte Sarcogyne (skifferlavar), Art Sarcogyne distinguenda Th.Fr. - klotsporig skifferlav Synonymer Sarcogyne fallax H.Magn., dalslandsköttlav, Biatorella platycarpoides sensu Th.Fr. p.p. non, Sarcogyne platycarpoides Anzi, västgötaköttlav

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Fram till 1998 endast rapporterad från en lokal i Västergötland, men detta fynd bygger på en felbestämning. Under 1998 hittades dock två nya lokaler i Dalsland, 2004 hittad på en lokal i Västergötland och 2008 gjordes två fynd i Jämtland.Växer på kalklerskiffer under små överhäng skyddade från regn. Antalet reproduktiva individer skattas till 450 (15-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36 km² och förekomstarean (AOO) till 600 (20-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klotsporig skifferlav

Länsvis förekomst och status för klotsporig skifferlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klotsporig skifferlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Sarcogyne - skifferlavar 
 • Art
  Sarcogyne distinguendaTh.Fr. - klotsporig skifferlav
  Synonymer
  Sarcogyne fallax H.Magn.
  dalslandsköttlav
  Biatorella platycarpoides sensu Th.Fr. p.p. non
  Sarcogyne platycarpoides Anzi
  västgötaköttlav

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Sarcogyne - skifferlavar 
 • Art
  Sarcogyne distinguenda, Th.Fr. - klotsporig skifferlav
  Synonymer
  Sarcogyne fallax H.Magn.
  dalslandsköttlav
  Biatorella platycarpoides sensu Th.Fr. p.p. non
  Sarcogyne platycarpoides Anzi
  västgötaköttlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.