Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klotsporig vedplätt

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Dacrymyces ovisporus
Klotsporig vedplätt Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är upp till fem mm breda, gula eller svagt oranga och med en segt gelatinös konsistens. De sitter fästa vid veden med ett kort skaft. Från början är de kuddlika men efterhand blir översidan oregelbundet veckad och svampen kan då se ut som en miniatyr av gullkrös (Tremella mesenterica). Vid mikroskopering kan arten lätt identifieras genom sina karkatäristiska basidier med två sterigmer och de nästa runda sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för klotsporig vedplätt Observationer i Sverige för klotsporig vedplätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klotsporig vedplätt är bara sedd ett fåtal gånger. Lokalerna fördelar sig på Uppland, Västmanland, Ångermanland, och Lycksele lappmark. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art. Den är funnen i Norge och i Finland, även därstädes endast ett fåtal gånger. Övriga europeiska länder där arten förekommer är bl.a. Estland, Storbritannien och Tyskland. Den är också rapporterad från Canada. Klotsporig vedplätt är rödlistad i Norge och Polen. Arten är makroskopiskt svår att skilja från andra gula gelésvampar och kan därför möjligen vara förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på liggande stammar och murkna grenar av gran och tall i barrskog, helst äldre granskog. Få fynd, status och hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare i liggande stammar och murkna grenar av barrträd, främst gran. Påträffas i barrskog, helst äldre granskog. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par grenar eller stammar på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dacrymycetes, Ordning Dacrymycetales, Familj Dacrymycetaceae, Släkte Dacrymyces (vedplättar), Art Dacrymyces ovisporus Bref. - klotsporig vedplätt Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på liggande stammar och murkna grenar av gran och tall i barrskog, helst äldre granskog. Få fynd, status och hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fruktkropparna är upp till fem mm breda, gula eller svagt oranga och med en segt gelatinös konsistens. De sitter fästa vid veden med ett kort skaft. Från början är de kuddlika men efterhand blir översidan oregelbundet veckad och svampen kan då se ut som en miniatyr av gullkrös (Tremella mesenterica). Vid mikroskopering kan arten lätt identifieras genom sina karkatäristiska basidier med två sterigmer och de nästa runda sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klotsporig vedplätt

Länsvis förekomst och status för klotsporig vedplätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klotsporig vedplätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klotsporig vedplätt är bara sedd ett fåtal gånger. Lokalerna fördelar sig på Uppland, Västmanland, Ångermanland, och Lycksele lappmark. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art. Den är funnen i Norge och i Finland, även därstädes endast ett fåtal gånger. Övriga europeiska länder där arten förekommer är bl.a. Estland, Storbritannien och Tyskland. Den är också rapporterad från Canada. Klotsporig vedplätt är rödlistad i Norge och Polen. Arten är makroskopiskt svår att skilja från andra gula gelésvampar och kan därför möjligen vara förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Dacrymyces - vedplättar 
 • Art
  Dacrymyces ovisporusBref. - klotsporig vedplätt

Nedbrytare i liggande stammar och murkna grenar av barrträd, främst gran. Påträffas i barrskog, helst äldre granskog. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par grenar eller stammar på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av avverkning av äldre skog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De svenska lokalerna bör återbesökas och säkerställas om arten återfinns eller bedöms finnas kvar. Klotsporig vedplätt bör även eftersökas i andra skogar och regioner.
Utländska namn – NO: Rundsporetåre.

Neuhoff, W. 1936. Die Gallertpilze Schwedens. Arkiv för Botanik 28 A(1).

Reid, D.A. 1974. A monograph of the British Dacrymycetales. Transactions of the British Mycological Society 62(3): 433–494.

Torkelsen, A-E. 1972. Gelésopper. Universitetsforlaget, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Dacrymyces - vedplättar 
 • Art
  Dacrymyces ovisporus, Bref. - klotsporig vedplätt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.