Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klubbfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Decapauropus tenellus
Klubbfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkantbakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Klubbfåfoting kännetecknas av proportionellt stor antennglobulus och att 4:e ryggsköldens (dvs. 3 paret) känselborst längst ut har en ansvällning med greniga hår.
Utbredning
Länsvis förekomst för klubbfåfoting Observationer i Sverige för klubbfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd endast från tre lokaler i Sverige. Från våra närmaste grannländer har den rapporterats från två lokaler i södra Finland och fem lokaler i sydöstra Norge. Den kan dock vara vitt spridd då fynd även föreligger från Österrike, Frankrike och Kanada..
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige endast känd från tre lokaler i Östergötland och Hälsingland på 1950-talet. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Troligen bunden till ädellövskog med relativt rikt fältskikt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens biologi är i stort sett okänd. Förmodligen är den bunden till lövskogar, framför allt sådana av ädeltyp med relativt rikt fältskikt. Hittills har den endast erhållits genom flotation av markskiktet under förnan.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Decapauropus, Art Decapauropus tenellus (Scheller, 1971) - klubbfåfoting Synonymer Allopauropus tenellus Scheller, 1971, nordisk klubbsmåfåfoting

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige endast känd från tre lokaler i Östergötland och Hälsingland på 1950-talet. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Troligen bunden till ädellövskog med relativt rikt fältskikt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkantbakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Klubbfåfoting kännetecknas av proportionellt stor antennglobulus och att 4:e ryggsköldens (dvs. 3 paret) känselborst längst ut har en ansvällning med greniga hår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klubbfåfoting

Länsvis förekomst och status för klubbfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klubbfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd endast från tre lokaler i Sverige. Från våra närmaste grannländer har den rapporterats från två lokaler i södra Finland och fem lokaler i sydöstra Norge. Den kan dock vara vitt spridd då fynd även föreligger från Österrike, Frankrike och Kanada..
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus tenellus(Scheller, 1971) - klubbfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus tenellus Scheller, 1971
  nordisk klubbsmåfåfoting

Artens biologi är i stort sett okänd. Förmodligen är den bunden till lövskogar, framför allt sådana av ädeltyp med relativt rikt fältskikt. Hittills har den endast erhållits genom flotation av markskiktet under förnan.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Liksom för flertalet fåfotingar utgör förändringar i skogsbeståndens sammansättning ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En ny inventering på de svenska lokalerna är angelägen. Vidare bör arten mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Scheller, U. 1971. Two new Pauropoda species from northern Europe. Entomologica scandinavica 2: 304–308.

Scheller, U. 1973. Pauropoda and Symphyla from the Pyrenees. Revue dÉcologie et de biologie du Sol. 10: 131–149.

Scheller, U. 1982. Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas Fauna Flora Fennica 58: 27–31.

Scheller, U. 1983. Pauropoda from Canada. Canadian Journal of Zoology 62: 2074–2091.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller, U. 2005. Klubbfåfoting, sid. 293-294. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus tenellus, (Scheller, 1971) - klubbfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus tenellus Scheller, 1971
  nordisk klubbsmåfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.