Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klubboljeskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sistotrema pistilliferum
Klubboljeskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Svampens fruktkropp är mjuk och mycket tunn och växer utbredd över underlaget. Hymeniet är slätt och hela svampen vit. Hyferna är oljerika och har söljor. Arten har karakteristiska cystider med huvudlikt utvidgad topp (kapitata) och med tät, ljusbrytande protoplasma i den övre delen. Basidierna har som regel sex sterigmer och sporerna är inte helt runda, utan tenderar att vara något rombiska. Kombinationen av sex-sterigmiga basidier, kapitata cystider och rombiska sporer gör arten lätt att känna igen i mikroskop.
Utbredning
Länsvis förekomst för klubboljeskinn Observationer i Sverige för klubboljeskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara anträffad på två platser i Västergötland och det senaste fyndet gjordes 1990 utanför Alingås. Den beskrevs från Danmark 1974 och är även där känd från två platser men inte sedd efter 1969. I Norge är den funnen en gång (Bergen). Övriga europeiska fyndplatser ligger i de västra delarna från Portugal till Schweiz. Status för arten kan inte bedömas på de fynddata som nu föreligger.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare. Fåtal fynd varav endast ett aktuellt. Oklar status och ekologi men senast samlad på ljung. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten bildar sina fruktkroppar på multnande ved och andra vedartade substrat på marken. Det äldre av de svenska fynden gjordes i en bokskog medan det senare insamlade exemplaret växte på blåbärsris i en barrskog. De flesta övriga fruktkroppar har samlats in från tallved. Arten bildar eventuellt ektomykorrhiza vilket då skulle innebära att fruktkropparna inte har ett direkt näringssamband med sitt substrat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Sistotrema, Art Sistotrema pistilliferum Hauerslev - klubboljeskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare. Fåtal fynd varav endast ett aktuellt. Oklar status och ekologi men senast samlad på ljung. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Svampens fruktkropp är mjuk och mycket tunn och växer utbredd över underlaget. Hymeniet är slätt och hela svampen vit. Hyferna är oljerika och har söljor. Arten har karakteristiska cystider med huvudlikt utvidgad topp (kapitata) och med tät, ljusbrytande protoplasma i den övre delen. Basidierna har som regel sex sterigmer och sporerna är inte helt runda, utan tenderar att vara något rombiska. Kombinationen av sex-sterigmiga basidier, kapitata cystider och rombiska sporer gör arten lätt att känna igen i mikroskop.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klubboljeskinn

Länsvis förekomst och status för klubboljeskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klubboljeskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara anträffad på två platser i Västergötland och det senaste fyndet gjordes 1990 utanför Alingås. Den beskrevs från Danmark 1974 och är även där känd från två platser men inte sedd efter 1969. I Norge är den funnen en gång (Bergen). Övriga europeiska fyndplatser ligger i de västra delarna från Portugal till Schweiz. Status för arten kan inte bedömas på de fynddata som nu föreligger.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema pistilliferumHauerslev - klubboljeskinn

Arten bildar sina fruktkroppar på multnande ved och andra vedartade substrat på marken. Det äldre av de svenska fynden gjordes i en bokskog medan det senare insamlade exemplaret växte på blåbärsris i en barrskog. De flesta övriga fruktkroppar har samlats in från tallved. Arten bildar eventuellt ektomykorrhiza vilket då skulle innebära att fruktkropparna inte har ett direkt näringssamband med sitt substrat.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Har betydelse)
Om detta är en mykorrhizabildande art så påverkas den sannolikt negativt av slutavverkning.
Inventering av skyddade områden med äldre skog i sydvästra Sverige kan klarlägga om arten har livkraftiga populationer i landet. Inventering av fruktkroppar bör kompletteras med DNA-screening av markprover och mykorrhizarötter.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Hauerslev, K. 1974. New or rare resupinate fungi. Friesia 10: 215-322.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema pistilliferum, Hauerslev - klubboljeskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012