Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klumpig roststekelfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Sicus abdominalis
Klumpig roststekelfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klumpig roststekelfluga är en 8–10 mm lång förhållandevis robust stekelfluga med kraftigt krumböjd, blankt roströd bakkropp. Huvud ljusgult med vitskimrande ansikte och kinder. Mellankropp roströd, på ryggsidan med svarta fält samt gulskimrande sidor. Benen är likaledes roströda. Vingar är gråbruntonade med gulaktig bas. Arten kan förväxlas med den allmänna och vitt spridda Sicus ferrugineus. Honan skiljs från denna genom att andra bakkroppssegmentet är nästan lika brett som långt, hos den senare är andra segmentet 1,5 gånger så långt som brett. Hanarna är svåra att säkert skilja i fält. För bestämning av preparerat material kan Chvála (1965) användas.
Utbredning
Länsvis förekomst för klumpig roststekelfluga Observationer i Sverige för klumpig roststekelfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten har insamlats vid sex olika tillfällen under senare delen av 1800-talet i Ilstorp, Sjöbo och Ringsjötrakten i Skåne. Arten var då ännu inte beskriven och utskild från den allmänna systerarten S. abdominalis och blev därför inte identifierad i fält eller särskilt eftersökt utan endast råkade tas in i förbigående. Detta visar att arten var etablerad i landet under denna tid och allt tyder på att den hade viss spridning i landskapet. Därefter är den inte återfunnen. Det finns äldre uppgifter från Danmark, men arten har inte påträffats i något av våra andra nordiska grannländer. I Europa är S. abdominalis överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Totalt sett är arten känd inom ett område som sträcker sig från Storbritannien (två fynd nära Cambridge) över Mellaneuropa (Tyskland, Polen och Tjeckien) och Sydeuropa (Italien) till Moskvatrakten och vidare till Kazakstan, Mellanasiens bergstrakter, sydöstra Sibirien samt Indien, Japan och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Skåne flera litteraturuppgifter och åtminstone ett belägg men under 1800-talets senare del. Troligen parasit i humlor. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
Ekologi
De lokaler där arten påträffats i landet tillhör de allra mest blomrika torrängs-markerna i landet att döma av den dåtida bifaunan. Sicus-arterna är ivriga blombesökare och har en tämligen lång sugsnabel, ca dubbelt så långt som huvudets höjd. Larverna av de andra arterna inom släktet är kända att leva som endoparasiter på humlor, vilket sannolikt även gäller denna art. Honorna attackerar humlor bakifrån och sätter fast hullingförsedda ägg i pälsen. Larven äter sig efter kläckning sedan in i bakkroppen där den utvecklas. Flygtiden inträffar under högsommaren och de svenska exemplaren är daterade till 20–30 juli. Artens biologi är i övrigt dåligt känd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· långtungebin
· långtungebin
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Conopidae (stekelflugor), Släkte Sicus, Art Sicus abdominalis Kröber, 1915 - klumpig roststekelfluga Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Skåne flera litteraturuppgifter och åtminstone ett belägg men under 1800-talets senare del. Troligen parasit i humlor. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
Klumpig roststekelfluga är en 8–10 mm lång förhållandevis robust stekelfluga med kraftigt krumböjd, blankt roströd bakkropp. Huvud ljusgult med vitskimrande ansikte och kinder. Mellankropp roströd, på ryggsidan med svarta fält samt gulskimrande sidor. Benen är likaledes roströda. Vingar är gråbruntonade med gulaktig bas. Arten kan förväxlas med den allmänna och vitt spridda Sicus ferrugineus. Honan skiljs från denna genom att andra bakkroppssegmentet är nästan lika brett som långt, hos den senare är andra segmentet 1,5 gånger så långt som brett. Hanarna är svåra att säkert skilja i fält. För bestämning av preparerat material kan Chvála (1965) användas.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för klumpig roststekelfluga

Länsvis förekomst och status för klumpig roststekelfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klumpig roststekelfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har insamlats vid sex olika tillfällen under senare delen av 1800-talet i Ilstorp, Sjöbo och Ringsjötrakten i Skåne. Arten var då ännu inte beskriven och utskild från den allmänna systerarten S. abdominalis och blev därför inte identifierad i fält eller särskilt eftersökt utan endast råkade tas in i förbigående. Detta visar att arten var etablerad i landet under denna tid och allt tyder på att den hade viss spridning i landskapet. Därefter är den inte återfunnen. Det finns äldre uppgifter från Danmark, men arten har inte påträffats i något av våra andra nordiska grannländer. I Europa är S. abdominalis överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Totalt sett är arten känd inom ett område som sträcker sig från Storbritannien (två fynd nära Cambridge) över Mellaneuropa (Tyskland, Polen och Tjeckien) och Sydeuropa (Italien) till Moskvatrakten och vidare till Kazakstan, Mellanasiens bergstrakter, sydöstra Sibirien samt Indien, Japan och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Conopoidea  
 • Familj
  Conopidae - stekelflugor 
 • Släkte
  Sicus  
 • Art
  Sicus abdominalisKröber, 1915 - klumpig roststekelfluga

De lokaler där arten påträffats i landet tillhör de allra mest blomrika torrängs-markerna i landet att döma av den dåtida bifaunan. Sicus-arterna är ivriga blombesökare och har en tämligen lång sugsnabel, ca dubbelt så långt som huvudets höjd. Larverna av de andra arterna inom släktet är kända att leva som endoparasiter på humlor, vilket sannolikt även gäller denna art. Honorna attackerar humlor bakifrån och sätter fast hullingförsedda ägg i pälsen. Larven äter sig efter kläckning sedan in i bakkroppen där den utvecklas. Flygtiden inträffar under högsommaren och de svenska exemplaren är daterade till 20–30 juli. Artens biologi är i övrigt dåligt känd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· långtungebin - Apidae (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Har betydelse)
Den drastiska utarmningen av humle- och vildbifaunan i södra Sverige i samband med ängsdriftens upphörande är den troliga förklaringen till att arten försvann från landet. Under 1800-talets förra hälft omvandlades det skånska landskapet på det mest dramatiska sätt. Av de blomrikaste markslagen som utgjorde mer än 80% av totalarealen av Malmöhus län ca 1800 (naturbete 35%, äng 30%, våtmark 10% och träda 7%) återstod 20% vid århundradets mitt och mindre än 10% år 1900. Huvuddelen var då omvandlad till åker och i viss mån barrskog (Emanuelsson 2002).

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Trots att arten inte är påträffad på mycket lång tid i Sverige finns anledning att återbesöka kvarvarande blomrika marker i östra och centrala Skåne för att mer riktat eftersöka arten. Det är viktigt att bevara och återskapa blomrika marker i södra Sverige för att gynna en rik humlefauna. Kunskapen om artens biologi och ekologiska krav måste avsevärt förbättras.

Andersson, H. 1967. Notes on Swedish Diptera. Opusc. Ent. 323: 121–122.

ArtDatabanken, 1993. Faktablad: Sicus abdominalis – klumpig roststekelfluga. Förf. Hugo Andersson.

Bankowska, R. 1979. Conopidae, wyslepki (Insecta: Diptera). Fauna polski 7: 76.

Chvála, M. 1965. Czechoslovak species of the subfamilies Myopinae and Dalmanninae (Diptera, Conopidae).

Acta Univ. Carol. Biol. 1965: 93–149.

Emanuelsson, U. 2002. Det skånska kulturlandskapet (2:a uppl.). Naturskyddsföreningen i Skåne. BTJ Tryck, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Conopoidea  
 • Familj
  Conopidae - stekelflugor 
 • Släkte
  Sicus  
 • Art
  Sicus abdominalis, Kröber, 1915 - klumpig roststekelfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.