Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölig taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum cumulatum
Knölig taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten markväxande korktaggsvamp med läderartat sega fruktkroppar. Dessa uppträder i små grupper av mer eller mindre sammanväxta hattar. Varje hatt är ca 1-5 cm bred. En oregelbunden grupp av sammanväxta hattar kan bilda ca 15-20 cm breda sjok. Färgen är ljust askgrå-gråbrun eller gråaktigt brunrosa, vid tillväxten med ljusare kant. Hattytan är matt, tovigt filtad-hårig, skrovlig med oregelbundna knölar, gropar och utväxande hattlober. På hattytan finns ingen antydan till zonering av äldre tillväxtpartier eller radiära trådstrukturer. Nästan alltid finns inväxta mossor, barr och pinnar. Taggarna är gråbruna och nedlöpande på foten. Köttet har mild och mjölaktig smak. Sporerna är ljust bruna, små och runda med koniska utskott av vårtor-taggar som har spetsiga toppar (ej urgröpta). Inklusive taggar är sporerna ca 4-5 x 3-4 µm stora. Arten kan förväxlas med zontaggsvamp Hydnellum concrescens som har större fruktkroppar, mer mättat rödbrun färg och hattar som på ovansidan oftast får tydliga tillväxtzoner och en radiärt trådig struktur. Sporerna hos zontaggsvampen är dessutom större med taggar som har mer eller mindre tydligt v-formigt urgröpta spetsar.
Utbredning
Länsvis förekomst för knölig taggsvamp Observationer i Sverige för knölig taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i Sverige och bara känd från enstaka lokaler i kalktrakter i norra Uppland (Östhammar), Västergötland (Kinnekulle) och på Gotland. Arten är ursprungligen beskriven från Canada (Nova Scotia). Därutöver är den känd från Skottland, Nederländerna, Schweiz, tidigare Tjeckoslovakien samt Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskog. Där arten påträffas finns ofta ett flertal andra rödlistade marksvampar. Ett 20-tal aktuella lokaler är kända. Uppenbarligen en sällsynt art med liten population i landet. En fortgående minskning bedöms pågå främst p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med barrträd och är i Sverige bara påträffad på frisk mossig mark i äldre kalkbarrskog. Skogen har vanligtvis en tydlig prägel av tidigare skogsbete. I Skottland och Nederländerna är svampen däremot påträffad på sur och mager sandig mark under tall. De svenska fynden är alla från grandominerad äldre skog där det finns ett spritt inslag av äldre tallar. Det är oklart om svampen här lever med tall eller gran. Det är möjligt att den likt flera andra taggsvampar kan växla värdträd i olika skogstyper och leva med tall i sandtallskog och med gran i kalkgranskog, men detta är inte närmare påvisat. Det kan också vara så att inslaget av enstaka tallar i kalkgranskogen är helt avgörande för artens uppträdande. Av allt att döma har både tall och gran lång kontinuitet på växtplatserna. På alla svenska lokaler finns en stor ansamling av andra sällsynta och rödlistade mykorrhizasvampar knutna till kalkbarrskogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum cumulatum K.A.Harrison - knölig taggsvamp Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskog. Där arten påträffas finns ofta ett flertal andra rödlistade marksvampar. Ett 20-tal aktuella lokaler är kända. Uppenbarligen en sällsynt art med liten population i landet. En fortgående minskning bedöms pågå främst p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
En liten markväxande korktaggsvamp med läderartat sega fruktkroppar. Dessa uppträder i små grupper av mer eller mindre sammanväxta hattar. Varje hatt är ca 1-5 cm bred. En oregelbunden grupp av sammanväxta hattar kan bilda ca 15-20 cm breda sjok. Färgen är ljust askgrå-gråbrun eller gråaktigt brunrosa, vid tillväxten med ljusare kant. Hattytan är matt, tovigt filtad-hårig, skrovlig med oregelbundna knölar, gropar och utväxande hattlober. På hattytan finns ingen antydan till zonering av äldre tillväxtpartier eller radiära trådstrukturer. Nästan alltid finns inväxta mossor, barr och pinnar. Taggarna är gråbruna och nedlöpande på foten. Köttet har mild och mjölaktig smak. Sporerna är ljust bruna, små och runda med koniska utskott av vårtor-taggar som har spetsiga toppar (ej urgröpta). Inklusive taggar är sporerna ca 4-5 x 3-4 µm stora. Arten kan förväxlas med zontaggsvamp Hydnellum concrescens som har större fruktkroppar, mer mättat rödbrun färg och hattar som på ovansidan oftast får tydliga tillväxtzoner och en radiärt trådig struktur. Sporerna hos zontaggsvampen är dessutom större med taggar som har mer eller mindre tydligt v-formigt urgröpta spetsar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölig taggsvamp

Länsvis förekomst och status för knölig taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölig taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i Sverige och bara känd från enstaka lokaler i kalktrakter i norra Uppland (Östhammar), Västergötland (Kinnekulle) och på Gotland. Arten är ursprungligen beskriven från Canada (Nova Scotia). Därutöver är den känd från Skottland, Nederländerna, Schweiz, tidigare Tjeckoslovakien samt Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum cumulatumK.A.Harrison - knölig taggsvamp

Arten bildar mykorrhiza med barrträd och är i Sverige bara påträffad på frisk mossig mark i äldre kalkbarrskog. Skogen har vanligtvis en tydlig prägel av tidigare skogsbete. I Skottland och Nederländerna är svampen däremot påträffad på sur och mager sandig mark under tall. De svenska fynden är alla från grandominerad äldre skog där det finns ett spritt inslag av äldre tallar. Det är oklart om svampen här lever med tall eller gran. Det är möjligt att den likt flera andra taggsvampar kan växla värdträd i olika skogstyper och leva med tall i sandtallskog och med gran i kalkgranskog, men detta är inte närmare påvisat. Det kan också vara så att inslaget av enstaka tallar i kalkgranskogen är helt avgörande för artens uppträdande. Av allt att döma har både tall och gran lång kontinuitet på växtplatserna. På alla svenska lokaler finns en stor ansamling av andra sällsynta och rödlistade mykorrhizasvampar knutna till kalkbarrskogar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Främsta hotet utgör skogsavverkning eller exploatering av växtplatsen. På längre sikt kan arten hotas av igenväxning och vegetationsförändringar i fält- och bottenskikt på grund av uteblivet skogsbete.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga växtlokaler utgör naturvårdsmässiga toppobjekt med stor biologisk mångfald, vilka alla bör erhålla långsiktigt formellt skydd. Ett tillfälligt eller skonsamt skogsbete med nötkreatur kan motverka igenväxning av fält- och bottenskikt och på lång sikt troligen gynna arten. Om forskning visar att svampen enbart kan leva med tall är inslaget av tall och fläckvis tallföryngring i granskogen en viktig framtida åtgärdsfråga.
Arten har tidigare sammanblandats med skrubbtaggsvamp Hydnellum scrobiculatum, som beskrevs av Elias Fries 1815 från Femsjö i Småland. Vad som avses med detta gamla Fries-namn har dock visat sig vara oklart och kräver närmare utredning. Som svenskt namn på H. cumulatum föreslås här knölig taggsvamp, vilket syftar på hattens ofta knöliga-kullriga ovansida. Det vetenskapliga namnet syftar också på hattytans struktur med brett konvexa kullar som liknats vid små cumulus-moln (stackmoln).

Arnolds, E. 2009: Om förekomsten av Hydnellum cumulatum och H. scrobiculatum i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 3-8.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum cumulatum, K.A.Harrison - knölig taggsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2011