Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölskräddare

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Gerris gibbifer
Knölskräddare Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 10–12,5 mm, Brungrå. Stor och kraftig jämfört med de flesta övriga arterna i släktet Gerris. Halssköldens sida har ljus linje endast på bakre delen. Bakbenens fäste undertill med tydlig utbuktning/knöl; en doftkörtel som är särskilt tydlig på hanar. 

 

 
Utbredning
Länsvis förekomst för knölskräddare Observationer i Sverige för knölskräddare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är knölskräddaren endast känd genom några fåtal fynd i Skåne, Blekinge,Småland, Halland, Västergötland och Ångermanland. Artens livsmiljöer undersöks sällan varför den kan vara vanligare än vad vi idag vet. G. gibbifer finns även i Danmark (främst i landets norra del), men är annars huvudsakligen en euromediterran art som förekommer i England, Mellan- och Sydeuropa samt Nordafrika och är mindre allmän norrut. Kan möjligen öka sin utbredning i takt med klimatförändringen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Huvudsakligen en euromediterran art som förekommer i England, Mellan- och Sydeuropa samt Nordafrika. Sydlig utbredning i Sverige på 7 lokaler, varav 3 lokaler i Skåne, en lokal vardera i Halland, Småland, Västergötland, samt en ny lokal i Blekinge. Små populationer. Förekommer på mossar, småvatten, mest svagt sura, i skogsmark, även i diken. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (15000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (20-120) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten föredrar svagt sura vatten som mossgölar med vitmossor, grävda diken i mossar eller källor, källbäckar och liknande miljöer med utsipprande grundvatten. På Bornholm i Danmark finns den även i hällkar, men i sjöar förekommer den inte. Den livnär sig av småinsekter på vattenytan. Artens biologi i Sverige är inte närmare undersökt, men i England hinner den med två generationer per år.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Gerridae (skräddare), Släkte Gerris, Art Gerris gibbifer Schummel, 1832 - knölskräddare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Huvudsakligen en euromediterran art som förekommer i England, Mellan- och Sydeuropa samt Nordafrika. Sydlig utbredning i Sverige på 7 lokaler, varav 3 lokaler i Skåne, en lokal vardera i Halland, Småland, Västergötland, samt en ny lokal i Blekinge. Små populationer. Förekommer på mossar, småvatten, mest svagt sura, i skogsmark, även i diken. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (15000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (20-120) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Längd 10–12,5 mm, Brungrå. Stor och kraftig jämfört med de flesta övriga arterna i släktet Gerris. Halssköldens sida har ljus linje endast på bakre delen. Bakbenens fäste undertill med tydlig utbuktning/knöl; en doftkörtel som är särskilt tydlig på hanar. 

 

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölskräddare

Länsvis förekomst och status för knölskräddare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölskräddare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är knölskräddaren endast känd genom några fåtal fynd i Skåne, Blekinge,Småland, Halland, Västergötland och Ångermanland. Artens livsmiljöer undersöks sällan varför den kan vara vanligare än vad vi idag vet. G. gibbifer finns även i Danmark (främst i landets norra del), men är annars huvudsakligen en euromediterran art som förekommer i England, Mellan- och Sydeuropa samt Nordafrika och är mindre allmän norrut. Kan möjligen öka sin utbredning i takt med klimatförändringen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  Gerridae - skräddare 
 • Släkte
  Gerris  
 • Art
  Gerris gibbiferSchummel, 1832 - knölskräddare

Arten föredrar svagt sura vatten som mossgölar med vitmossor, grävda diken i mossar eller källor, källbäckar och liknande miljöer med utsipprande grundvatten. På Bornholm i Danmark finns den även i hällkar, men i sjöar förekommer den inte. Den livnär sig av småinsekter på vattenytan. Artens biologi i Sverige är inte närmare undersökt, men i England hinner den med två generationer per år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Löv-/barrblandskog, Myrbiotoper, Småvatten, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Vattendrag

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Utdikning och torvtäkt.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
De svenska lokalerna bör skyddas mot ovan nämnda ingrepp, och artens nuvarande status där undersökas.

Andersen, N.M. 1996. Heteroptera, Gerromorpha. In Aquatic Insects of North Europe. P. 77-90. Apollo Books Stenstrup.

Coulianos, C. C. 1991. Karta över den nordiska utbredningen av Gerris gibbifer. (opubl.)

Greenalgh, M. & Ovenden, D. 2007. Freshwater Life - Britain and Northern Europe. P 120-121. Collins, London.

Macan, T.T. 1965. A Key to British Water Bugs. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No.

16. Kaiser, E. V. Vandtaeger (Heteropera aquatica) i Thy. Flora og Fauna 72: 43-78.

Southwood, T. R. E., Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. p. 351-352.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedrik Coulianos 1991. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  Gerridae - skräddare 
 • Släkte
  Gerris  
 • Art
  Gerris gibbifer, Schummel, 1832 - knölskräddare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedrik Coulianos 1991. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.