Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Araneus angulatus
Knölspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor hjulspindel, hanen ca 10–12 mm och honan 12–19 mm. Framkroppen är brun med svag teckning. Bakkroppen oftast brun med en tydlig osymetrisk maskliknande vit fläck längst fram och en mörkare lövliknande teckning som smalnar av bakåt. Bakkroppen har två spetsiga knölar framtill. Benen ringlade i ljust och rödbrunt. Storleken tillsammans med knölarna på bakkroppen och den vita fläcken gör arten relativt lätt att identifiera. Studier av kopulationsorganen bör dock göras. För bilder se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för knölspindel Observationer i Sverige för knölspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i de flesta län söder om Dalälven, osäkra fynd från Västerbotten finns även. Funnen i stort sett hela Europa utom de nordligaste delarna och arten har en vidare Paleartisk utbredning. I Sverige har vi fynd spridda på ett 20-tal lokaler. Fynden i Sverige är framförallt gjorda före 1950, därefter har fynden blivit färre. Norra Gotlands mosaiker av tallskog och alvar tycks hysa en population idag. Palmgren noterade 1974 att arten drastiskt minskat även i Finland. Arten är rödlistad i Finland (VU, 2001), Norge (NT, 2006) och Danmark (EN, 2006).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är utbredd i hela Europa, i Sverige upp till Svealand. Lever i äldre, ljusluckiga blandskogar, en skogstyp som har minskat mycket under senare decennier, till följd av upphört skogsbete och avverkning av gamla, heterogena skogsbestånd. Funnen i mycket större utsträckning under 1900-talets första hälft än senare. Få sentida fynd i den nordligare delen av utbredningsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Arten är framförallt funnen i öppna, torra och varma tallskogar på tex hällmarker, alvar eller sand. Spinner mycket stora nät med relativt kraftig silkestråd, ofta på tall eller mellan enbuskar. Vissa källor anger att arten förekommer högt upp träden medan andra källor anger fynd med nät som har markkontakt. Fynd på Gotland oftast i markhöjd 1,5-2,5 m över markytan. Fynd finns även från byggnader i anslutning till gles tallskog. Enstaka fynd i Danmark och Finland är gjorda på lövträd som ek och björk. I England är den huvudsakligen funnen på lövträd. Adult i juni-augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· egentliga insekter
· egentliga insekter
Ved och bark
Ved och bark
· en
· en
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Araneidae (hjulspindlar), Släkte Araneus, Art Araneus angulatus Clerck, 1757 - knölspindel Synonymer Aranea angulata Linnaeus, 1758, Araneus angulatus (Linnaeus, 1758)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är utbredd i hela Europa, i Sverige upp till Svealand. Lever i äldre, ljusluckiga blandskogar, en skogstyp som har minskat mycket under senare decennier, till följd av upphört skogsbete och avverkning av gamla, heterogena skogsbestånd. Funnen i mycket större utsträckning under 1900-talets första hälft än senare. Få sentida fynd i den nordligare delen av utbredningsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
En stor hjulspindel, hanen ca 10–12 mm och honan 12–19 mm. Framkroppen är brun med svag teckning. Bakkroppen oftast brun med en tydlig osymetrisk maskliknande vit fläck längst fram och en mörkare lövliknande teckning som smalnar av bakåt. Bakkroppen har två spetsiga knölar framtill. Benen ringlade i ljust och rödbrunt. Storleken tillsammans med knölarna på bakkroppen och den vita fläcken gör arten relativt lätt att identifiera. Studier av kopulationsorganen bör dock göras. För bilder se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölspindel

Länsvis förekomst och status för knölspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i de flesta län söder om Dalälven, osäkra fynd från Västerbotten finns även. Funnen i stort sett hela Europa utom de nordligaste delarna och arten har en vidare Paleartisk utbredning. I Sverige har vi fynd spridda på ett 20-tal lokaler. Fynden i Sverige är framförallt gjorda före 1950, därefter har fynden blivit färre. Norra Gotlands mosaiker av tallskog och alvar tycks hysa en population idag. Palmgren noterade 1974 att arten drastiskt minskat även i Finland. Arten är rödlistad i Finland (VU, 2001), Norge (NT, 2006) och Danmark (EN, 2006).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus angulatusClerck, 1757 - knölspindel
  Synonymer
  Aranea angulata Linnaeus, 1758
  Araneus angulatus (Linnaeus, 1758)

Arten är framförallt funnen i öppna, torra och varma tallskogar på tex hällmarker, alvar eller sand. Spinner mycket stora nät med relativt kraftig silkestråd, ofta på tall eller mellan enbuskar. Vissa källor anger att arten förekommer högt upp träden medan andra källor anger fynd med nät som har markkontakt. Fynd på Gotland oftast i markhöjd 1,5-2,5 m över markytan. Fynd finns även från byggnader i anslutning till gles tallskog. Enstaka fynd i Danmark och Finland är gjorda på lövträd som ek och björk. I England är den huvudsakligen funnen på lövträd. Adult i juni-augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· egentliga insekter - Insecta (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· en - Juniperus communis (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Minskningen av hetrogena skogsbestånd med öppna partier. Sannolikt missgynnad av modernt skogsbruk i kombination med upphört skogsbete och brist på störningar som bidrar till öppna skogsmiljöer (brand mm).

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Småskaligt skogsbruk med uttag av enskilda träd för att skapa en mosaik av öppna ytor. Skogsbete, och kanske även brand, gynnar sannolikt arten.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Palmgren, P. 1974. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. IV. Argiopidae, Tetragnathidae und Mimetidae. Fauna fennica 24: 1–70.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntniss schwedischer Spinnen. I. Entomologisk Tidskrift 73: 151–173.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus angulatus, Clerck, 1757 - knölspindel
  Synonymer
  Aranea angulata Linnaeus, 1758
  Araneus angulatus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.