Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knoppvaxing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrocybe subpapillata
Knoppvaxing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knoppvaxing är en lite, röd eller orange vaxskivling med klibbig, vanligtvis papillös hatt som ung, senare blir hatten torr och matt och slutligen hårig. Den har vaxartade glesa lameller, som är brett vidvuxna eller nedlöpande med en tand. Hatten är 4–30 mm bred, kanten är vågig och något genomskinligt strimmig. Lamellerna är gula till mörkt orange med blekgul egg. Foten är torr, guldgul och mera orange upptill. Den är 20–50 mm lång och slank, något vidgad vid basen. Lukt och smak är obetydlig. Sporerna är 7–9 x 4–6 µm, ellipsoida till avlånga, sällan konkava. Basidierna kan vara både 4- och 2-sporiga, båda typerna finns ofta samtidigt hos denna art. Hygrocybe subpapillata liknar H. glutinipes, men har torr fot, bredare sporer och papillös hatt som är slemmig men inte klibbig.
Utbredning
Länsvis förekomst för knoppvaxing Observationer i Sverige för knoppvaxing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från ett 10-tal lokaler (varav 4 är aktuella), i Kalmar län på Öland, i Skånes, Jönköpings, Västra Götalands, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län. Arten är troligen förbisedd. Den är känd endast från ett fåtal europeiska länder, vilka förutom Sverige är; Danmark, Norge, Grönland, Tyskland och Frankrike. Arten är även känd från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Levnadssätt okänt. Växer i naturliga fodermarker. En svårbestämd och därmed förbisedd art. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt och hotad av samma orsaker som många andra svampar knutna till gräsmarker av hög kvalité.Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall och missgynnas med upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (16-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (72-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer i ogödslade, naturliga fodermarker. De flesta fynden är från fina slåtter- och betesmarker. Gruppen hagvaxskivlingar bildar en dåligt känd form av mykorrhiza. Svampen förekommer från juli till i början av september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrocybe (hagvaxingar), Art Hygrocybe subpapillata Kühner - knoppvaxing Synonymer papillvaxskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Växer i naturliga fodermarker. En svårbestämd och därmed förbisedd art. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt och hotad av samma orsaker som många andra svampar knutna till gräsmarker av hög kvalité.Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall och missgynnas med upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (16-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (72-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Knoppvaxing är en lite, röd eller orange vaxskivling med klibbig, vanligtvis papillös hatt som ung, senare blir hatten torr och matt och slutligen hårig. Den har vaxartade glesa lameller, som är brett vidvuxna eller nedlöpande med en tand. Hatten är 4–30 mm bred, kanten är vågig och något genomskinligt strimmig. Lamellerna är gula till mörkt orange med blekgul egg. Foten är torr, guldgul och mera orange upptill. Den är 20–50 mm lång och slank, något vidgad vid basen. Lukt och smak är obetydlig. Sporerna är 7–9 x 4–6 µm, ellipsoida till avlånga, sällan konkava. Basidierna kan vara både 4- och 2-sporiga, båda typerna finns ofta samtidigt hos denna art. Hygrocybe subpapillata liknar H. glutinipes, men har torr fot, bredare sporer och papillös hatt som är slemmig men inte klibbig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knoppvaxing

Länsvis förekomst och status för knoppvaxing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knoppvaxing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från ett 10-tal lokaler (varav 4 är aktuella), i Kalmar län på Öland, i Skånes, Jönköpings, Västra Götalands, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län. Arten är troligen förbisedd. Den är känd endast från ett fåtal europeiska länder, vilka förutom Sverige är; Danmark, Norge, Grönland, Tyskland och Frankrike. Arten är även känd från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe subpapillataKühner - knoppvaxing
  Synonymer
  papillvaxskivling

Arten växer i ogödslade, naturliga fodermarker. De flesta fynden är från fina slåtter- och betesmarker. Gruppen hagvaxskivlingar bildar en dåligt känd form av mykorrhiza. Svampen förekommer från juli till i början av september.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det största hotet mot arten är den fortgående igenväxningen och igenplanteringen av ängs- och betesmarker på grund av minskande eller upphörd hävd. Även användning av gödning för att förbättra betet riskerar på sikt artens fortbestånd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Hävd av artens lokaler med traditionella metoder, dvs. utan gödsling är av största vikt för arten. Gödsling av dessa marker ska undvikas.
I Danmark är arten rödlistad EN, i Finland VU. Arten är beskriven från Jura i Frankrike. Utländska namn – FI: nupuvahakas.

Boertman, D.1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe – vol.1, Sid. 146, Rødovre 1995.

Kriegelsteiner, G.J. Ed. 2001. Die Großpilze Baden Württenbergs, Band 3. sid.53. Stuttgart 2001.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe subpapillata, Kühner - knoppvaxing
  Synonymer
  papillvaxskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.