Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knottrig rottryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Scleroderma verrucosum
Knottrig rottryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knottrig rottryffel har en rundad fruktkropp som är 2–6 cm i diameter, nedtill avsmalnande i en oregelbunden, 2–5 cm hög, gropig och fårad fot. Peridiet är brunt till rödbrunt. Vid mognaden spricker fruktkroppen upp oregelbundet i toppen. Spormassan är brunsvart och sporerna sfäriska och taggiga. Knottrig rottryffel har ofta sammanblandats med den närstående och vanligare Scleroderma areolatum Ehrenb. Denna skiljer sig genom i allmänhet mindre och ljusare fruktkroppar, kortare fot, regelbundna små fjäll på peridiet och något större sporer. Den förekommer i samma miljöer som knottrig rottryffel men också bland hasselsnår och i ekbackar med trivialare flora i hela södra Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för knottrig rottryffel Observationer i Sverige för knottrig rottryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Knottrig rottryffel är en värmekrävande art som i Västmanland når sin europeiska nordgräns. De svenska fynden är koncentrerade dels till de sydligaste landskapen Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, dels till ett bälte över landet från Bohuslän till Uppland. I Finland har arten påträffats på en lokal på 1800-talet men senare inte återfunnits. I Norge saknas den medan den i Danmark förekommer här och där. Den är i övrigt rapporterad från alla kontinenter. I Europa är den vanlig i medelhavsvegetationen och i Väst- och Centraleuropas nemorala skogar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ädellövträd, bl.a. ek. Påträffas i varma lägen i ädellövskog, igenväxande löväng, hagmark och andra luckiga lövområden på kalkrik mark. Många gamla uppgifter felbestämda och endast i Sydsveriges kalkområden. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 17500 (3500-35000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (496-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Knottrig rottryffel växer i ädellövskog, trädgårdar och parker på näringsrik och ofta kalkhaltig jord i varma områden. Den förekommer påfallande ofta synantropiskt. Knottrig rottryffel befinner sig i Skandinavien i sitt nordliga utpostområde. Den begränsas sannolikt främst av årsmedeltemperaturen. Arten indikerar varma miljöer som ofta är rika på andra termofila växter och svampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Sclerodermataceae (rottryfflar), Släkte Scleroderma, Art Scleroderma verrucosum (Bull.:Pers.) Pers. - knottrig rottryffel Synonymer Lycoperdon verrucosum Bull.:Pers., långfotad rottryffel

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ädellövträd, bl.a. ek. Påträffas i varma lägen i ädellövskog, igenväxande löväng, hagmark och andra luckiga lövområden på kalkrik mark. Många gamla uppgifter felbestämda och endast i Sydsveriges kalkområden. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 17500 (3500-35000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (496-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Knottrig rottryffel har en rundad fruktkropp som är 2–6 cm i diameter, nedtill avsmalnande i en oregelbunden, 2–5 cm hög, gropig och fårad fot. Peridiet är brunt till rödbrunt. Vid mognaden spricker fruktkroppen upp oregelbundet i toppen. Spormassan är brunsvart och sporerna sfäriska och taggiga. Knottrig rottryffel har ofta sammanblandats med den närstående och vanligare Scleroderma areolatum Ehrenb. Denna skiljer sig genom i allmänhet mindre och ljusare fruktkroppar, kortare fot, regelbundna små fjäll på peridiet och något större sporer. Den förekommer i samma miljöer som knottrig rottryffel men också bland hasselsnår och i ekbackar med trivialare flora i hela södra Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knottrig rottryffel

Länsvis förekomst och status för knottrig rottryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knottrig rottryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Knottrig rottryffel är en värmekrävande art som i Västmanland når sin europeiska nordgräns. De svenska fynden är koncentrerade dels till de sydligaste landskapen Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, dels till ett bälte över landet från Bohuslän till Uppland. I Finland har arten påträffats på en lokal på 1800-talet men senare inte återfunnits. I Norge saknas den medan den i Danmark förekommer här och där. Den är i övrigt rapporterad från alla kontinenter. I Europa är den vanlig i medelhavsvegetationen och i Väst- och Centraleuropas nemorala skogar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Sclerodermataceae - rottryfflar 
 • Släkte
  Scleroderma  
 • Art
  Scleroderma verrucosum(Bull.:Pers.) Pers. - knottrig rottryffel
  Synonymer
  Lycoperdon verrucosum Bull.:Pers.
  långfotad rottryffel

Knottrig rottryffel växer i ädellövskog, trädgårdar och parker på näringsrik och ofta kalkhaltig jord i varma områden. Den förekommer påfallande ofta synantropiskt. Knottrig rottryffel befinner sig i Skandinavien i sitt nordliga utpostområde. Den begränsas sannolikt främst av årsmedeltemperaturen. Arten indikerar varma miljöer som ofta är rika på andra termofila växter och svampar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av förändring av lokaler där den växer, t.ex. genom slutavverkning eller kraftig gallring eller genom att lövskogen byts ut mot barrskog. Försurning av marken kan på sikt också vara ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör bevaras i sitt nuvarande skick. Ädellövskog på kalkhaltig mark är en artrik miljö i vilken skogsbruk bör bedrivas med största försiktighet eller helt undvikas vilket gynnar knottrig rottryffel och flera andra hotade och sällsynta svampar.
Utländska namn – NO: Stor mørkprikket potetrøyksopp, DK: Stilket bruskbold, FI: Juurtomukulakuukunen.

Demoulin, V. 1966. Un groupe de champignons méconnu en Belgique: les Sclérodermes. Natural. Belges 47: 398–403.

Jeppson, M. 1979. Notes on the occurrence of Scleroderma areolatum and Scleroderma verrucosum in Sweden.

Göteborgs svampklubb Årsskrift 1979: 39–44.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Sclerodermataceae - rottryfflar 
 • Släkte
  Scleroderma  
 • Art
  Scleroderma verrucosum, (Bull.:Pers.) Pers. - knottrig rottryffel
  Synonymer
  Lycoperdon verrucosum Bull.:Pers.
  långfotad rottryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.