Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knubbfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus picipennis
Knubbfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång jordlöpare med bred och klumpig, starkt tillplattad kropp och korta extremiteter. Halssköldens bakhörn är fullständigt avrundade. Benen är kraftiga med skenbenen starkt utvidgade mot spetsen. Översidan är svartbrun, med ljusare bruna ben och antenner. Förväxlas lätt med den närstående arten H. pumilus (H. vernalis).
Utbredning
Länsvis förekomst för knubbfrölöpare Observationer i Sverige för knubbfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från några begränsade områden i Skåne och en lokal på Öland (Stora Rör). Efter 1960 endast funnen i Skåne, dels i Vombsänkan från Flyinge till Vomb, dels längs Kåsebergaåsen och slutligen i östra Skåne från Vitemölla till Åhus. Närmast i Danmark, i Baltikum norrut till Lettland. I Danmark är endast ett par gamla fynd kända. Vidare utbredd från Centraleuropa österut till Krim.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, gärna i solexponerade sydbranter. Endast i Skåne och på ett par lokaler på Öland, efter 1950 endast i Skåne. Hotas av upphört bete, igenväxning eller exploatering av sandmarker. Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra, öppna sandmarker med kort och gles vegetation, t ex av borsttåtel, ljung eller fältmalört, även i sandstäppsvegetation. Vanligen på ren sand, mer sällan med grusinblandning. En värmekrävande art, som är typisk för solexponerade, sydvända rasbranter (såväl naturliga som i sandtäkter) eller små sandhålor i betesmark. Fordrar vegetationslösa ytor med lös sand, och gynnas därför av erosion (i branter) eller markslitage av betesdjur, kaniner eller mänsklig aktivitet (på de skånska övningsfälten Revingehed och Ravlunda bestående av trafik med militära pansarfordon). Är sannolikt liksom övriga Harpalus åtminstone delvis en fröätare. Arten är nattaktiv, och tillbringar dagen nedgrävd i sanden vid växtrötter. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) - knubbfrölöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, gärna i solexponerade sydbranter. Endast i Skåne och på ett par lokaler på Öland, efter 1950 endast i Skåne. Hotas av upphört bete, igenväxning eller exploatering av sandmarker. Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 6–7 mm lång jordlöpare med bred och klumpig, starkt tillplattad kropp och korta extremiteter. Halssköldens bakhörn är fullständigt avrundade. Benen är kraftiga med skenbenen starkt utvidgade mot spetsen. Översidan är svartbrun, med ljusare bruna ben och antenner. Förväxlas lätt med den närstående arten H. pumilus (H. vernalis).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knubbfrölöpare

Länsvis förekomst och status för knubbfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knubbfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från några begränsade områden i Skåne och en lokal på Öland (Stora Rör). Efter 1960 endast funnen i Skåne, dels i Vombsänkan från Flyinge till Vomb, dels längs Kåsebergaåsen och slutligen i östra Skåne från Vitemölla till Åhus. Närmast i Danmark, i Baltikum norrut till Lettland. I Danmark är endast ett par gamla fynd kända. Vidare utbredd från Centraleuropa österut till Krim.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus picipennis(Duftschmid, 1812) - knubbfrölöpare

Lever på torra, öppna sandmarker med kort och gles vegetation, t ex av borsttåtel, ljung eller fältmalört, även i sandstäppsvegetation. Vanligen på ren sand, mer sällan med grusinblandning. En värmekrävande art, som är typisk för solexponerade, sydvända rasbranter (såväl naturliga som i sandtäkter) eller små sandhålor i betesmark. Fordrar vegetationslösa ytor med lös sand, och gynnas därför av erosion (i branter) eller markslitage av betesdjur, kaniner eller mänsklig aktivitet (på de skånska övningsfälten Revingehed och Ravlunda bestående av trafik med militära pansarfordon). Är sannolikt liksom övriga Harpalus åtminstone delvis en fröätare. Arten är nattaktiv, och tillbringar dagen nedgrävd i sanden vid växtrötter. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Arten hotas av såväl igenväxning genom upphörd hävd som exploatering (t ex stugbebyggelse i kustnära områden) och skogsplantering. Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll beteshävd och/eller annat markslitage på sandmarker, och skydda dessa mot skogsplantering eller exploatering. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus picipennis, (Duftschmid, 1812) - knubbfrölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.